Цели на проекта

Обща цел на проекта е да допринесе за утвърждаване на Тракийски университет като образователен и научно-изследователски център, активен участник в изграждането на общество базирано на знанието и партньор в европейското изследователско пространство.

 

Специфичните цели са:

-  Ефективно управление на всички ресурси за успешно постигане целите на проекта.

-  Развитие на съвременни методи за предоставяне на образователни услуги  в съответствие с процеса на модернизиране на системите за висше образование в Европа,  критериите на Рейтинговата система за ВУ в България, критериите на НАОА, потребностите на всички заинтересовани страни (преподаватели, студенти, бизнеса, местната власт).

- Усъвършенстване на системата за планиране, организация, контрол и информационно обслужване на научно-изследователската и международна дейност в ТрУ, и актуализиране на действащите Правилници, Правила и системи за управление на основата на съвременните средства на информационните и комуникационни технологии и повишаване на оценката по критериите на Рейтинговата система за ВУ в България, свързани с научно-изследователската и международна дейност.

-  Създаване на условия за успешна реализация на студентите и поддържане на връзка с потребителите на кадри.

-  Усъвършенстване на Системата за управление на качеството с обхващане на всички основни и спомагателни  работни процеси в документирани процедури, работни инструкции и оперативни документи.

-  Усъвършенстване на управленските процеси планиране, наблюдение и непрекъснато подобряване в  Тракийски университет въз основа на дефинирани, наблюдаеми и измерими индикатори на ефективността на процесите.

-  Развитие и интегриране на информационните ресурси за повишаване качеството на управлението на Тракийски университет.

-  Популяризиране  и информиране на обществеността за Европейския социален фонд, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", програмната схема, целите, дейностите и резултатите от изпълнението на проекта.