Целева група

Целева група:
- брой студенти - 286;
- брой преподаватели - 242;
- брой служители - 99;
Тракийски университет има необходимост от усъвършенстване на  система за управление за да се повиши качеството на предлаганите услуги, което е главната цел и мисия на учебното заведение.

 С реализацията на настоящия проект ще бъдат удовлетворени потребности и подобрени предлаганите образователни услуги и научно-изследователски дейности за всички от целевата група: студенти, преподаватели и служители. Всяка от целевите групи има необходимост от различни услуги, но те се отнасят до едни и същи процеси от образователната, управленската и научно-изследователската дейност :

- Студентите имат необходимост да проследяват своя статус он-лайн; да проверяват изпити, дати, дисциплини, учебни планове и др;

- Преподавателите имат необходимост от обща база от данни с научните си публикации и проекти, за  да извличат данни за научната си продукция, да кандидатстват по проекти по съвременен и лесен начин, да бъде прозрачна процедурата за оценяването;

- За своята преподавателска дейност достъп до БД за изпити, групи, оценки, дисциплини, учебни планове и тяхното  онлайн обслужване;

- Ръководството на ТрУ и факултетите имат необходимост от:  ad-hoc справки по интересуващи ги процеси; проследяване на показателите, по който се отчита рейтинга за да се работи за неговото повишаване; извличане на показателите и индикаторите , по които се оценяват специалностите и професионалните направления от Националната агенция за оценяване и акредитация и др.