Дипляна

Търсене

Кой е онлайн

We have 13 guests and no members online

Резултати от изпълнението на проекта

За Интегрираната управленска информационна система за разработени следните модули:

 • Модул „Студенти”. Записване на студенти. Регистър на студентите. Досие на студента.
 • Модул „Преподаватели”. Атестация на служителите – атестационен лист, регистър на атестираните членове на академичния състав (АС), справки за атестирания, извлечения от Регистъра за атестирани членове на АС. Справки за преподаватели.
 • Модул „Планиране на учебния процес” – учебен план на специалност. Учебен план за семестър. Планиране на заетост на преподавателите за семестър. План – график за провеждане на изпити. Анкети за избираеми и факултативни дисциплини.протокол за избираеми и факултативни дисциплини. Справки учебен процес. Генериране на справки за МОН.
 • Модул „Работа с докторанти” - Прием на докторанти -  управление на процеса за прием на докторанти,научни специалности за прием на докторанти, дисциплини за изпит при прием на докторанти. Заявление за конкурс за докторантура. Заявление за записване за докторантура – самостоятелна подготовка. Протокол от изпит на кандидата за докторантура. Класиране на кандидатите за докторантура.  Справка за кандидати за конкурс за докторантура.
 • Модул „Управление на документооборота” – Управление на процеси – описание на процеса, регистър на процесите, планиране на процеса.  Управление на дейностите по процеса – възлагане на дейности, отчитане на дейности, отчитане на етап от възложителя.
 • Модул „Автоматично седмично разписание”  - Автоматично седмично разписание.
 • Модул „Международни програми” – Справки за международни програми. Справка за студенти, участващи в програми. Справка за положени изпити в чужбина.
 • Модул „Управление на проекти” – Регистър на проектите – курсови проекти, дипломни работи, дисертации, университетски проекти. Управление на дейностите по проекта. Организации, участващи в проекта. Екип на проекта. Отчет на работата по проекта. Справки за проекти – списък на регистрираните проекти, справка за проекта, справки за екипи по проекти.
 • Модул „Управление на договори” – Регистър на договорите. Трудови договори. Университетски договори. Договори за студентска мобилност. Договори за преподавателска мобилност. Договори с докторанти.Справки договори – справка за сключени договори, извлечения от регистъра на договорите, справка за договори с потребители на кадри в университета.
 • Модул „Управленски анализи” – Генериране на справки и отчети. Генериране на периодични статистически справки във формат, изискван от МОН.
 • Модул „Акредитация и академични правила” – Акредитирани специалности. Справка за акредитирани специалности.
 • Анкетни проучвания – Анкети – студентско мнение за качеството на преподаване, оценка на учебни планове и програми, академични отношения между студенти и преподаватели, мнение на студенти за качеството на административните услуги, обратна връзка от работодатели за качеството на професионалната подготовка на студентите, справки за анкетни проучвания – Регистър на студентската оценка на анкетираните членове на академичен състав, обобщени резултати от анкетни проучвания. Справка за ключови показатели.
 • Модул „Партньори” – Регистър на партньорите.Мобилност на студенти и преподаватели – заявления за студентска мобилност, заявления за преподавателска мобилност. Решение от конкурса за мобилност. Справки за партньори – справка за партньорска организация, извлечение от Регистъра на партньорите, справка за мобилност на студенти, справка за мобилност на преподаватели.

 

Брой критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от Тракийски университет дейности по проект ИУИС на ТРУ

План

Отчет

Индикатор 1

Брой критерии, за които се анализират и извличат данни от ИУИС - 4 броя;

4

6

Индикатор 2

Брой показатели за оценка на дейностите, за които се получава информация от ИУИС на ТрУ - не по-малко от 45;

45

52

Индикатор 3

Брой обучени организатори на катедри - не по-малко от 35;

35

38

Индикатор 4

Брой административни процедури, които са усъвършенствани и развити не по-малко от 3;

3

12

Индикатор 5

Брой обучения на работното място - 2 администратори и аналитик;

2

4

Индикатор 6

Брой лица за участие в семинарите - преподаватели, служители и студенти - не по-малко от 110;

110

78

Индикатор 7

Брой лица, участващи в апробирането и внедряването на ИУИС - не по-малко от 140;

140

179

Индикатор 8

Брой изследвания/проучвания и анализи с аналитични доклади - не по-малко от 12 броя

12

22

Индикатор 9

Брой разработени и внедрени информационни системи - не по-малко от 1

1

1

Индикатор 10

Брой експертни разработки - анализи, доклади, позиции, становища - не по-малко от 3

3

5

Индикатор 11

Брой мероприятия - 3 семинара, работни срещи - не по-малко от 12;

3/12

1/8

Индикатор 12

Брой публикации в медиите - не по-малко от 3 броя; 

3

6

Индикатор 13

Брой пресконференции - 3 броя;

3

3

Индикатор 14

Брой рекламно-информационни дипляни - 1000 броя;

1000

1000

Индикатор 15

Брой Информационно-рекламен видеоклип - 1 брой;

1

1

Индикатор 16

Брой Рекламни пакети: папки, химикалки, бележници - 270 броя; флаш памети и чанти - по 80 броя;

270/80

270/80

Индикатор 17

Брой анкетирани лица - не по-малко от 230 броя;

230

394

Индикатор 18

Брой попълнени Анкети- не по-малко от 460 броя.

460

633

 

Очаквани резултати:

- Хармонизиране на образователните услуги и научно-изследователската в Тракийски университет в съответствие с националните и Европейски стратегии и перспективи;

- Събиране и анализиране на данни, достъп до информация в реално време на глобално ниво, както и възможност за проследяване и оценяване на постигнатите резултати спрямо зададени рейтингови показатели;

- Създаване на инструменти и методи за проследяване и подобряване на показателите по критериите на Рейтинговата система за висшите училища в България;

- Разработване на гъвкави средства за оценка на постигнатото качество на образователните услуги по професионални направления съобразно критериите за оценяване и следакредитационен контрол он Националната агенция за оценяване и акредитация;

- Развитие на съвременни методи за предоставяне на образователни услуги, базирани на повишаване достъпа на потребителите до учебната документация с оглед управление качеството на обучение и постигане критериите на прилаганата система  за рейтинг на университетите и Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот;

- Разработване и внедряване на механизми и процедури за обратна връзка от потребителите на кадри и студентите и използване на информацията за вземане на по-качествени управленски решения в Тракийски университет;

- Периодично проследяване на съответствието на обучението с потребностите на пазара на труда;

- Усъвършенстване и развитие на Системата за управление на качеството в Тракийски университет - Стара Загора с обхващане на всички основни и спомагателни работни процеси в документирани процедури, работни инструкции и оперативни документи;

- Прилагане на нови технологии за мотивиране на студентите за по-висока успеваемост и учебни резултати чрез промотирането им пред потребителите на кадри;

- Създаване на инструменти и механизми за проследяване професионалната реализация на студентите и поддържане на обратна връзка със завършилите студенти.

Индикатори по проекта, които ще бъдат достигнати:

 

Брой критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от Тракийски университет дейности по проект ИУИСТРУ
Индикатор 1 Брой критерии, за които се анализират и извличат данни от ИУИС - 4 броя;
Индикатор 2 Брой показатели за оценка на дейностите, за които се получава информация от ИУИС на ТрУ - не по-малко от 45;
Индикатор 3 Брой обучени организатори на катедри - не по-малко от 35;
Индикатор 4 Брой административни процедури, които са усъвършенствани и развити не по-малко от 3;
Индикатор 5 Брой обучения на работното място - 2 администратори и аналитик;
Индикатор 6 Брой лица за участие в семинарите - преподаватели, служители и студенти - не по-малко от 110;
Индикатор 7 Брой лица, участващи в апробирането и внедряването на ИУИС - не по-малко от 140;
Индикатор 8 Брой изследвания/проучвания и анализи с аналитични доклади - не по-малко от 12 броя
Индикатор 9 Брой разработени и внедрени информационни системи - не по-малко от 1
Индикатор 10 Брой експертни разработки - анализи, доклади, позиции, становища - не по-малко от 3
Индикатор 11 Брой мероприятия - 3 семинара, работни срещи - не по-малко от 12;
Индикатор 12 Брой публикации в медиите - не по-малко от 3 броя;
Индикатор 13 Брой пресконференции - 3 броя;
Индикатор 14 Брой рекламно-информационни дипляни - 1000 броя;
Индикатор 15 Брой Информационно-рекламен видеоклип - 1 брой;
Индикатор 16 Брой Рекламни пакети: папки, химикалки, бележници - 270 броя; флаш памети и чанти - по 80 броя;
Индикатор 17 Брой анкетирани лица - не по-малко от 230 броя;
Индикатор 18 Брой попълнени Анкети- не по-малко от 460 броя.