Дейност 1, април 2013

І. Организирани и проведени заседания на екипа за управление на проекта
ІІ. Подготвени са документи:
1. Подготовка и обсъждане на Техническа спецификация за изпълнение на услугата: “Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност“
2. Обсъдени са подробно дейностите и материалите, които ще бъдат предмет на обществената поръчка.
ІІІ. Определени са членовете на работната група по дейност 4 „Управление и развитие на организацията ТрУ чрез разработване и внедряване на механизми и процедури за обратна връзка от потребителите на кадри и студенти и използване на информацията за вземане на по-качествени управленски решения в ТрУ” и изготвяне на досиета на екипа.
 
IV. Организиране на семинар по проекта

 

< Назад