Дипляна

Търсене

Кой е онлайн

We have 18 guests and no members online

Семинар „Обслужването на студентите и анкетни проучвания в интегрираната управленска информационна система“, 24.10.2014


Created with flickr slideshow.

 

 

Днес, 24.10.2014 г. се проведе последният от поредицата семинари, който беше посветен изцяло на студентите и информационното осигуряване на услугите за тях. Същият се организира по проект BG051PO001-3.1.08-0009 «Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност». Семинарът бе с участието на преподаватели, експерти и служители на Тракийски университет, представители от работните групи на Тракийски университет и екипа на фирмата-изпълнител „Информационно обслужване“ АД – гр.Пловдив.

Семинарът бе посветен на детайлното представяне и обсъждане на модулите, отнасящи до участието на студентите в учебната дейност и отразяване на тяхното мнение по провеждани анкетни проучвания в Тракийски университет. Представянето бе направено от софтуерните специалисти на „Информационно обслужване“ АД – гр.Пловдив и обхвана следните модули.

Модулът „Кандидатстуденстска кампания” осигурява информация за кандидатстудентите, планиране на кандидатстудентската кампания, провеждане на кандидатстудентските изпити, класирането и приема на нови студенти в различните образователно-квалификационни степени – „Бакалавър“, „Магистър“ и „Доктор“.

Участниците в Семинара се запознаха детайлно с функциите на Модула „Кандидатстдентска кампания“, а именно:

  • План за провеждане на кандидатстудентската кампания;
  • План за редовни и предварителни изпити;
  • Картон за предварителни кандидатстудентски изпити;
  • Регистър на кандидатстудентите;
  • Разпределение по зали;
  • Протоколи от кандидатстудентските изпити;
  • Дешифриране на кандидатите;
  • Класиране на кандидатстудентите;
  • Стандартни и гъвкави справки за кандидатстудентите.

Модул „Студенти”. Записване на студенти. Регистър на студентите. Заявления; Досие на студента.

Модул „Анкетни проучвания“. Разработване на Анкети – студентско мнение за качеството на преподаване, оценка на учебни планове и програми, академични отношения между студенти и преподаватели, мнение на студенти за качеството на административните услуги, обратна връзка от работодатели за качеството на професионалната подготовка на студентите, справки за анкетни проучвания – Регистър на студентската оценка на анкетираните членове на академичен състав, обобщени резултати от анкетни проучвания. Справка за ключови показатели.

Студентите проявиха висока активност, интересуваха се и очакваха задълбочена и детайлна информация по задаваните въпроси. Във връзка с проведените разисквания бе отделено място и на други модули на информационната система, които касаят студентската дейност, а именно: Модул „Автоматично седмично разписание”, Модул „Международни програми“, Модул „Планиране на учебния процес“.

Особен интерес за тях представляваше и степента на сигурност на системата, регистрацията и автентикацията на потребителите, степента на достъпност за отделните групи потребители.

При обсъждането участващите студенти поставиха много въпроси, дадоха препоръки и поеха ангажимента след тестването да отразят отново своите становища за да бъде съобразена ИУИС с техните виждания и очаквания като преки потребители и най-голямата целева група по проекта.

Студентите се запознаха със своите задачи и действия за тестване на ИУИС, което ще се осъществи след инициализирането на базите от данни, доставката, инсталирането и настройката на сървърите за ИУИС.

За повече информация и контакти:

Ръководител на проекта: Доц.дсн Иванка Желязкова, Зам.ректор по Административна, стопанска и информационна дейност

За контакти: www.uni-sz.bg; тел: (+359) 042 699 203; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Тракийски университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на образованието, младежта и науката.”