Семинар „Модулите за организация, планиране и управление на учебния процес в интегрираната управленска информационна система“, 10.10.2014 г.

  • Print

Created with flickr slideshow.

 

На 10.10.2014 г. се проведе поредният семинар по проект BG051PO001-3.1.08-0009 „Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност. Семинарът бе с участието на експерти и служители на Тракийски университет, екипа на проекта, представители от работните групи и фирмата-изпълнител „Информационно обслужване“ АД – гр.Пловдив.

Семинарът бе посветен на детайлното представяне и обсъждане на модулите, отнасящи се учебната дейност в Тракийски университет. Представянето бе направено от софтуерните специалисти на „Информационно обслужване“ АД – гр.Пловдив.

Модул „Студенти”. Записване на студенти. Регистър на студентите. Досие на студента. Е-портфолио на студентите.

Модул „Преподаватели”. Атестация на служителите – атестационен лист, регистър на атестираните членове на академичния състав (АС), справки за атестирания, извлечения от Регистъра за атестирани членове на АС. Справки за преподаватели. Е-портфолио на преподавателите.

Модул „Планиране на учебния процес” – учебен план на специалност. Учебен план за семестър. Планиране на заетост на преподавателите за семестър. План – график за провеждане на изпити. Анкети за избираеми и факултативни дисциплини.протокол за избираеми и факултативни дисциплини. Справки учебен процес. Генериране на справки за МОН.

Модул „Работа с докторанти”– Прием на докторанти – управление на процеса за прием на докторанти, научни специалности за прием на докторанти, дисциплини за изпит при прием на докторанти. Заявление за конкурс за докторантура. Заявление за записване за докторантура – самостоятелна подготовка. Протокол от изпит на кандидата за докторантура. Класиране на кандидатите за докторантура. Справка за кандидати за конкурс за докторантура.

Модул „Управление на документооборота”– Управление на процеси – описание на процеса, регистър на процесите, планиране на процеса. Управление на дейностите по процеса – възлагане на дейности, отчитане на дейности, отчитане на етап от възложителя.

Модул „Автоматично седмично разписание” – Представя възможностите за създаване на автоматично седмично разписание за студентите и преподавателите.

 

Участниците получиха обширна информация и дискутираха софтуерната реализация на модулите и тяхната функционалност. Присъстващите се запознаха със своите задачи и действия за тестване на ИУИС, което ще се осъществи след доставката, инсталирането и настройката на сървърите за ИУИС.

Изпълнението на проекта ще продължи с още един семинар с целевата група на студентите и пресконференция за хода на проекта.

 

За повече информация и контакти:

Ръководител на проекта: Доц. дсн Иванка Желязкова, Зам.ректор по Административна, стопанска и информационна дейност

За контакти: www.uni-sz.bg; тел: (+359) 042 699 203; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Тракийски университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на образованието, младежта и науката.”