Семинар по Проект за създаване на информационна система в Тракийски университет, 18.09.2014

  • Print

Created with flickr slideshow.

 

Днес, 18.09.2014 г., се проведе семинар по проект BG051PO001-3.1.08-0009 «Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност».

Семинарът бе с участието на експерти и служители на Тракийски университет, екипа на проекта, представители от работните групи и фирмата изпълнител „Информационно обслужване“ АД.

Присъстващите бяха запознати с общата идея на Интегрираната управленска информационна система, нейната структура и архитектура. Специално място беше отделено на Модул „Системно администриране“ и Модул „Кандидатстудентска кампания“.

Представени бяха целите на модула „Системно администриране”: създаване и идентифициране на потребителите на ИУИС; създаване и управление на групи потребители на ИУИС; присъединяване и изваждане на потребители към една или няколко групи; управление на номенклатурите; дефиниране и управление на достъпа до всяка точка от менюто.Основните функции на модула обслужват потребителите от различните нива на ИУИС. Вход и достъп до функционалностите в приложението се осъществява на базата на потребителско име и парола, които се използват и за идентификация на потребителите за изнесените в уеб портала на ТрУ функционалности на приложението. Администрирането се извършва от един или няколко администратора, йерархично зависими от един главен администратор. Всеки администратор има достъп за редакция единствено на потребителите, създадени от самия него. Всички администратори имат достъп до групите потребители и до функционалностите от менюто. Достъп до конкретна точка от менюто се осъществява на ниво група потребители, като този достъп се задава от администратор.

Модулът „Кандидатстуденстска кампания” осигурява информация за кандидатстудентите, планиране на кандидатстудентската кампания, провеждане на кандидатстудентските изпити, класирането и приема на нови студенти.

Участниците в Семинара се запознаха детайлно с функциите на Модула „Кандидатстдентска кампания“, а именно:

  • План за провеждане на кандидатстудентската кампания;
  • План за редовни и предварителни изпити;
  • Картон за предварителни кандидатстудентски изпити;
  • Регистър на кандидатстудентите;
  • Разпределение по зали;
  • Протоколи от кандидатстудентските изпити;
  • Дешифриране на кандидатите;
  • Класиране на кандидатстудентите;
  • Стандартни и гъвкави справки за кандидатстудентите.

След завършване на тестовия етап ще бъде разработен модулът за онлайн кандидатстването през Уеб портала на Тракийски университет, който е разработен също по този проект.

Участниците бяха удовлетворени от професионализма на софтуерната реализация на модулите и широката функционалност, обхваната от модулите. Присъстващите се запознаха с функционалностите на модулите, със своите задачи и действия за тестване на ИУИС.

Изпълнението на проекта ще продължи с още два семинара, тестване на ИУИС от представители на целевите групи – студенти, преподаватели и експерти и завършване на процеса на нейното внедряване.

 

Ръководител на проекта: Доц.дсн Иванка Желязкова, Зам.ректор по Административна, стопанска и информационна дейност

За контакти: www.uni-sz.bg; тел: (+359) 042 699 203; e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Тракийски университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на образованието, младежта и науката.”