Семинар, Стара Загора, 28.06.2013

  • Print


Created with Admarket's flickrSLiDR.

На 28 юни 2013г. в Зала 3А на Ректорат Тракийски университет се проведе информационен ден по проект «Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност»  BG051PO001-3.1.08-0009.
На срещата присъстваха проф. Иван Въшин – Зам.-ректор на ТрУ, доц. Иванка Желязкова – Зам.-ректор и ръководител на проекта, доц. Таня Танева - Гл. секретар, ръководител на работни групи по проекта и модератор на срещата, доц. Веселина Недева - координатор по проекта, деканите и ръководствата на структурни звена, инспекторите от деканатите на структурните звена, експерти от Ректората и студенти.
Проф. Въшин подчерта, че с реализацията на настоящия проект ще бъдат удовлетворени потребности и подобрени предлаганите образователни услуги и научно-изследователски дейности за всички представители от целевите групи: студенти, преподаватели и служители.
Доц. Желязкова представи целите на проекта, реализацията на които ще допринесе за утвърждаване на Тракийски университет като образователен и научно-изследователски център, активен участник в изграждането на общество базирано на знанието и партньор в европейското изследователско пространство.
Доц. Веселина Недева презентира извършената работа и очерта дейностите, които предстоят за изграждането на Интегрирана управленска информационна система (ИУИС) на Тракийски университет.
Студентите и служителите зададоха въпроси свързани с работата на бъдещата информационна система.
Представени бяха основните модули на ИУИС, Концептуалните модели, подготвени от работните групи, резултатите от проучването до настоящия момент.

·Модул Студенти: Кандидатстуденти; Студенти; Завършили студенти;

·Модул Преподаватели: Учебна; Научно-изследователска; Проектна дейност;

·Модул комуникация и документооборот: Управление на документооборота; Единна среда за обмен на документи; Експорт на справките в стандартни файлови формати; Поддръжка на отворени стандарти за връзки към други системи;

·Модул Генератор на отчети и анкетиране: Генериране на отчети; Провеждане на анкетни проучвания;

·Модул Системни инструменти: Системно администриране; Инструменти за импортиране на документи;

·Модул Уеб портал: Достъп до съществуващите системи и платформи; Единна система за регистрация в уеб портала; Е-услуги за достъп до он-лайн списания, он-лайн конференции; Кандидатстване за университетски проекти;

·Модул сигурност.