Дипляна

Търсене

Кой е онлайн

We have 44 guests and no members online

Пресконференция, Стара Загора, 27.06.2013


Created with Admarket's flickrSLiDR.

Публикации в медиите:

В ТрУ създават управленска система за висококачествено образование, http://nikak.bg/?p=8616

Тракийският университет започва изграждането на цялостна интегрирана управленска информационна система, Уеб сайта на гр.Стара Загора, http://www.starazagora.biz/новини/образование/item/6090

Интегрирана информационна система ще има в Тракийския университет,Радио Стара Загора,  http://radio-sz.net/radio/index.php/novini/regionalni-novini/1074

ВУЗ вдига нивото си с европейски пари, Информационна агенция "Стандарт", http://www.standartnews.com/regionalni/vuz_vdiga_nivoto_si_s_evropeyski_pari-194152.html

ТУ започва изграждането на информационна система, Дарик радио, http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1107580

 

Повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност в Тракийски университет – Стара Загора чрез иновативни информационни и комуникационни технологии

Тракийски университет – Стара Загора спечели и изпълнява проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на Министерството на образованието, младежта и науката - Приоритетна ос: 3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието:

„Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност“ BG051PO001-3.1.08-0009.

Общата цел на проекта е да допринесе за утвърждаване на Тракийски университет като образователен и научно-изследователски център, активен участник в изграждането на общество базирано на знанието и партньор в европейското изследователско пространство.

В резултат на изпълнението на този проект ще бъде изградена уеб базирана Интегрирана управленска информационна система (ИУИС) на Тракийски университет – Стара Загора. ИУИС ще съдържа следните основни модули:

  • Модул Студенти – Кандидатстуденти; Студенти; Завършили студенти;
  • Модул Преподаватели – Учебна; Научно-изследователска; Проектна дейност;
  • Модул комуникация и документооборот – Управление на Документооборота; Единна среда за обмен на документи; Експорт на справките в стандартни файлови формати (pdf, rtf, xls, cvs); Подържа отворени стандарти за връзки към други системи;
  • Модул Генератор на отчети и анкетиране – Генериране на отчети; Провеждане на анкетни проучвания;
  • Модул Системни инструменти – Системно администриране; Инструменти за импортиране на документи;
  • Модул Уеб портал – Достъп до съществуващите системи и платформи; единна система за регистрация в уеб портала; е-услуги за достъп до он-лайн списания, он-лайн конференции; кандидатстване за университетски проекти;
  • Модул сигурност.

 

Очаквани резултати:

- Хармонизиране на образователните услуги и научно-изследователската в Тракийски университет в съответствие с националните и Европейски стратегии и перспективи;

- Събиране и анализиране на данни, достъп до информация в реално време на глобално ниво, както и възможност за проследяване и оценяване на постигнатите резултати спрямо зададени рейтингови показатели;

- Създаване на инструменти и методи за проследяване и подобряване на показателите по критериите на Рейтинговата система за висшите училища в България;

- Разработване на гъвкави средства за оценка на постигнатото качество на образователните услуги по професионални направления съобразно критериите за оценяване и следакредитационен контрол он Националната агенция за оценяване и акредитация;

- Развитие на съвременни методи за предоставяне на образователни услуги, базирани на повишаване достъпа на потребителите до учебната документация с оглед управление качеството на обучение и постигане критериите на прилаганата система за рейтинг на университетите и Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот;

- Разработване и внедряване на механизми и процедури за обратна връзка от потребителите на кадри и студентите и използване на информацията за вземане на по-качествени управленски решения в Тракийски университет;

- Периодично проследяване на съответствието на обучението с потребностите на пазара на труда;

- Усъвършенстване и развитие на Системата за управление на качеството в Тракийски университет - Стара Загора с обхващане на всички основни и спомагателни работни процеси в документирани процедури, работни инструкции и оперативни документи;

- Прилагане на нови технологии за мотивиране на студентите за по-висока успеваемост и учебни резултати чрез промотирането им пред потребителите на кадри;

- Създаване на инструменти и механизми за проследяване професионалната реализация на студентите и поддържане на обратна връзка със завършилите студенти.

В процеса на създаване на ИУИС се провеждаонлайн анкетиране за проучване мнението на потребителите на системата чрез различни инструменти с цел последващото и анализиране. Студентите, преподавателите и служителите участват в тези процеси с ясното съзнание, че с това подкрепят успешното изграждане на ИУИС. В резултат на анализите ще бъде изграден концептуален проект за уеб-базираната система, която ще обслужва учебната, научно-изследователската и международна дейност и обратната връзка със студентите и потребителите на кадри. След провеждане на предварителните проучвания, които по принцип се правят именно с потребителите на система, дейностите ще се възложат на фирма изпълнител за разработване на софтуера, тестване, апробиране и внедряване.

Студентите, преподавателите, служителите, както и обществеността могат да се информират за хода на изпълнението на проекта от уеб сайта на проекта: http://iuis.ftt.uni-sz.bg/.

 

Начало на проекта: 28.01.2013 г. Приключване: 31.10.2014 г.

 

Webсайт на проекта: http://iuis.ftt.uni-sz.bg/

 

Ръководител на проекта: Доц.д-р Иванка Желязкова, Зам.ректор по Административна, стопанска и информационна дейност

За контакти:www.uni-sz.bg; тел:(+359) 042 699203; e-mail: izhel@uni-sz.bg

 

“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. Тракийски университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на образованието, младежта и науката.”