Екип на проекта

Ръководител на проекта:

Доц.д-р Иванка Желязкова,

Зам.ректор по Административна, стопанска и информационна дейност

За контакти: www.uni-sz.bg; тел: (+359) 042 699 203; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Координатор "Учебна дейност и реализация на студентите",

Проф.дсн Гюрга Михайлова,

Зам Декан по Учебна дейност на Аграрния факултет

 

Координатор "Начуно-изследователска  и международна дейност",

Доц.д-р Анна Толекова,

Зам.ректор по по научна и международна дейност

 

Координатор Анализ, проектиране, разработване и внедряване на ИУИС,

Доц.д-р Веселина Недева,

Ръководител на катедра "Електротехника, електроника и автоматика" във Факултет "Техника и технологии"

 

Експерт статистическа обработка, анализи и вътрешен одит,

Доц.д-р Мирослав Карабалиев,

Медицински факултет

 

Координатор обществени поръчки и счетоводно отчитане,

Г-жа Иванка Денева,

Счетоводител

 

Технически сътрудник отговорящ за документацията,

Г-жа Ваня Трифонова,

Главен експерт административна дейност