Дипляна

Търсене

Кой е онлайн

We have 14 guests and no members online

Дейност 7

Logo IUIS

Дейност 7: Информираност и публичност на дейностите

1.1. Публичността и информирането на обществеността относно финансовия принос на ЕС за реализацията на проекта се осигурява чрез следните дейности:

1.1.1.Създаване на албуми със снимков материал от:

       • фокус групови интервюта,
       • информационни срещи,
       • срещи на работните групи,
       • пресконференции,
 • разпространение и изложение на рекламни материали на широка аудитория студенти, преподаватели, служин.тели на ТрУ, медии, общественост, вкл. и на други форуми извън проекта.

1.1.2.Брошура/дипляна, създадена за първите две информационни срещи с целеви групи по проекта, за информиране за целите, основните дейности и очаквани резултати по проекта

1.1.3. Банери – за структурни звена и ректорат

1.1.4. Информационни табели - за структурни звена и ректорат

1.1.5. Рекламни папки, химикали, чанти, флаш-памети, бележници, преслисти – за участниците в проекта, информационните срещи и пресконференции (студенти, преподаватели, служители, представители на бизнеса, на държавни и местни институции и организации, медии и др.).

1.1.6. Публикации на сайта на ТрУ, отразяващи основни етапи от работата по проекта и информационните събития.

1.1.7. Публикации в интернет сайт ИНФОКОЛЛ, където се осъществява реклама на университета.

2.1. Във всички презентации, изказвания, публикации и рекламни материали, участниците/получателите са информирани за ползването на финансиране по линия на оперативната програма, съфинансирана от ЕСФ чрез: изрично упоменаване на размера на финансиране и графично изписване на оперативната програма, наименованието на проекта, логото на ЕСФ и ОП РЧР.

3.1. Всички печатни информационни материалипо проекта (брошури, банери, информационни табели, рекламни папки, химикали, чанти, флаш-памети, бележници, преслисти)съдържат на корицата следните елементи за безвъзмездната финансова помощ от ЕС:

 • логото на ЕСФ и ОП РЧР;
 • наименованието на проекта, който се изпълнява;
 • пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
 • изречението „Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България”;
 • флагът на ЕС;
 • лого на Тракийски университет;
 • лого на проекта.

4. Проведени са информационни събития за местните и/ или национални медии, с публикации както следва:

 • Дарик.нюз – публикация на тема: В ТрУ създават управленска система за висококачествено образование;
 • Информационна агенция Стандарт - публикация на тема: „ВУЗ вдига нивото си с европейски пари“;
 • Национална бизнес поща – публикация на тема: „Студенти на ТрУ ще учат, ще четат в библиотеките, ще плащат такси и ще продават документи по електронен път“;
 • Радио Стара Загора – публикация на тема: „Интегрирана информационна система ще има в Тракийски университет“;
 • в-кСтарозагорски новини – публикация на тема:  „Мащабен проект ще повишава качеството на образованието на Таркийски университет“;
 • NIKAK. BG - – публикация на тема:„В ТрУ създават управленска система за висококачествено образование“ 

5. Във връзка с проекта се проведе пресконференция на 27.06.2013 в пресцентъра на БТА – Стара Загора

6. От снимковия материал е видно, че на всички информационни срещи, пресконференции, работни срещи са ползвани банери. Във всички бази на Университета са поставени информационни табели. В процес на изработване са 2 билборда, които ще бъдат поставени пред централната сграда на Университета и Факултета по „Техника и технологии“ – Ямбол.

 

Дейности при стартиране на проекта в т.ч.: - Подготовка на Комуникационен план за изпълнение на проекта, за ефективно планиране на дейностите за популяризиране и прозрачност при изпълнението на проекта. - Подготовка, печат и разпространение на рекламно-информационни плакати за стартирането на проекта, информационна дипляна и транспаранти за популяризиране на проекта и ОП”РЧР”, целите, основните дейности и очаквани резултати по проекта; - Печат на рекламни материали, за бенефициентите, за популяризиране на проекта, според изискванията за визуализация: папки, химикалки, бележници, флаш памети, стикери, чанти; - Организиране на встъпителна пресконференция за представяне на Проекта пред медиите и обществеността;
Дейности при изпълнение на проекта в т.ч.: Изготвяне и разпространение на прессъобщения в сайта на ТрУ за: - Проучването, анализа и оценяване на Учебната дейност и реализацията на студентите; Научно-изследователска и международна дейност; Кариерно развитие и реализация на студентите; чуждия опит и добри практики; - провеждането и резултатите от работните срещи и дискусии по специализираните групи; - провеждане на работна среща за обсъждане на структурата, функциите и задачите на ИУИС; - др. информации по етапи 1-5. Редакция, печат, популяризиране на проекта в сайта на ТрУ на: - Аналитични материали от всяка работна група по планираните дейности; - „Техническо задание за ИУИС”; - Подготовка, печат и разпространение на информационна дипляна за ИУИС - „Ръководство на потребителя за работа с информационната система” - Платени публикации в печатни или електронни издания. Популяризиране на информационната система, в т.ч.: - Изработка на лого на информационната система; - Изработка и разпространение на рекламно-информационен видеоклип; - Изработка и разпространение на информационна дипляна за популяризиране на Информационна система; 
Заключителни дейности в т.ч.: Подготовка, печат и разпространение на информационна диплянка за резултатите по проекта. Редакция и печат на Заключителен доклад по проекта; Организиране на заключителна пресконференция за информиране на обществеността за осъществените по проекта дейности и за постигнатите резултати.

м.февруари 2013 г.

Проектирано е създаването на уеб сайт на проекта: структура, съдържание, дизайн.
Планирано е създаването на сайт за колективно ползване на ресурсите за планиране, отчитане и мониторинг на дейностите, изпълняване от работните групи по отделните дейности.
Приложено е използването на общо хранилище чрез облачна технология за нуждите на основния екип на проекта. В него са подготвени всички шаблони на документи според изискванията на проекта. В това хранилище ще се записват готовите доклади на работните групи, анкетните карти, междинните отчети, протоколи и всички други документи. То е организирано по дейности.
Направено е информационно съобщение за стратирането на проекта, което е публикувано в уеб сайта на Тракийски университет и в уеб сайт на Факултет "Техника и технологии".
Проучват се възможностите за по-бързо провеждане на търг за избор на фирма за изработване на материалите, за публикуване на материалите и провеждане на дейностите за информираност и публичност. Това се прави съобразно плаза за обществените поръчки.
Обсъдено е провеждането на начална пресконференция за стартирането на проекта да стане до края на м.май 2013 г.
Планирано е да се проведе подбор на участниците в работната група за дейност 7 и да се подготвят документите на кандидатите за сключване на Допълнителни споразумения.

м.март 2013 г.

1. Разработен е Комуникационен план за популяризиране и прозрачност при изпълнение на проекта.
2. Създаден е уеб сайт (страница) на проекта:
http://www.uni-sz.bg/index.php?q=node/1125
3. Създаден е на сайт за колективно ползване на ресурсите за планиране, отчитане и мониторинг на дейностите, изпълняване от работните групи по отделните дейности.
4. Проведен  е подбор на участниците в работната група за дейност 7 и да се подготвят документите на кандидатите за сключване на Допълнителни споразумения.

м.април 2013 г.

1. Актуализиран е уеб сайта на проекта: http://ftt.uni-sz.bg/pm/

2. Подготока и провеждане на Семинар на тема "Анализ на работните процеси и документите за реализацията на Интегрираната управленска информационна система".

3. Подготовка на Техническа спецификация за изпълнение на услугата: “Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност“

4. Публикация в уеб сайта на ТрУ придружена със снимки от проведения семинар "Анализ на работните процеси и документите за реализацията на Интегрираната управленска информационна система". http://www.uni-sz.bg/index.php?q=node/1180

м.май 2013 г.

1. Обновяване на уеб сайта на проекта http://iuis.ftt.uni-sz.bg
2. Провеждане на процедура за избор на фирма за изпълнение на дейностите за информираност и публичност на проекта
3. Разработване на материали за информираност и публичност - Лого, Дипляна, Табели, Билборд, Роло банер, Надписи
4. Информационно съобщение на медиите за хода на изпълнението на проекта
5. Подготовка на пресконференция за проекта.

м.юни 2013 г.

Пресконференция, 27.06.2013 г., Пресцентър на БТА, гр.Стара Загора

Pressconf 27.06.2013 1 2 small

м.юни 2013 г.

1. Реализирани са дейности по информираност и публичност при стартиране на проекта:
 - Подготовка, печат и разпространение на рекламно-информационни плакати за стартирането на проекта,
- Подготовка, печат и разпространение на информационна дипляна за ИУИС
- Изработване на транспаранти за популяризиране на проекта и ОП”РЧР”, целите, основните дейности и очаквани резултати по проекта;
- Печат на рекламни материали за бенефициентите, за популяризиране на проекта, според изискванията за визуализация: папки, химикалки, листи
- Организиране на встъпителна пресконференция за представяне на Проекта пред медиите и обществеността;
- Организиране на встъпителна информационна среща за представяне на проекта пред целевите групи за обсъждане на структурата, функциите и задачите на ИУИС
2. Изготвяне и разпространение на прессъобщения в сайта на ТрУ – за стартиране на проекта
3. Изработено е  лого на информационната система;

м. януари 2014 г.
1. Публикуване на актуална информация на  на web-сайта на проекта  http://iuis.ftt.uni-sz.bg

м. февруари 2014 г.

1. Публикуване на актуална информация на  на web-сайта на проекта  http://iuis.ftt.uni-sz.bg

м.юли - м.ноември 2014 г.

1. Изработване и поставяне на билборд – м. юли 2014

2. Отпечатване на статия в „Бизнес поща”, Старозагорски седмичник  – 3-12. 10.2014 г. бр.40 „Web базирана информационна система в услуга на академичната общност на Тракийския университет в Стара Загора”

3. Публикуване на статия в „Бизнес поща”, Старозагорски седмичник  – 20-26.10.2014 г. бр.42 „ Новите технологии в полза на студентите, преподавателите и служителите на Тракийски университет – Стара Загора”

4. Публикуване на статия във в-к  Старозагорски новини 28.11.2014 бр. 229 – „Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет с иновативни технологични решения и нова визия като образователен и научно- изследователски център”

5. Публикуване на материали на сайта на Тракийски университет от провеждането на  семинари, работни срещи и пресконференции

6. Публикуване на сайта на „Бизнес поща”,  статия „С нова интегрирана информационна система се сдоби Тракийският университет” – 27 ноември 2014 г.

http://www.nbp.bg/nbp/%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81/

7. Изработване на филм за финализиране на проекта и интервюта със студенти за ползите от въвеждането на интегрираната система

8. Организиране и провеждане на Заключителна пресконференция по проект за Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет на 27.11.2014 г.

9. От заключителната пресконференция на проекта - Публикуване на сайта на ТВ – Стара Загора клип  с „Онлайн кандидатстване в Тракийски университет” - репортаж и интервюта със студенти

http://tvstz.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-13790.html