Дейност 6.4

Дейност 6.4.: Етап 4 - Тестване и апробиране на Интегрираната управленска информационна система на Тракийски университет с участието на студентите

Инициализиране на БД в ИУИС и тестване на нейната функционалност.

- Работна среща на екипите ръководителите на екипа на проекта и екипите по отделните дейности за планиране на апробирането и внедряването на ИУИС;

В Тракийски университет през месец септември и октомври бяха организирани семинари и обучения за запознаване с функционалностите с участието на целевите групи – преподаватели, експерти и студенти.

- Тестване на индикатори, показатели и модели за оценка на Системата за управление на качеството, вкл.Учебна дейност и реализация на студентите; Научно-изследователска и международна дейност, Конкурентоспособност и др.

- Тестване на ИУИС в реални условия с цел да се удостовери, че доставения програмен продукт е работоспособен и отговаря на изискванията, посочени в техническо задание. В случаи на разминаване между  доставения и офериран програмен продукт, доставчикът е длъжен да отстрани разликите или да достави нов продукт, съответстващ на изискванията на техническото задание за своя сметка.

 

м. май 2014

1. Обсъждане и подготовка на Дейност 6.4. Етап 4 - Тестване и апробиране на Интегрираната управленска информационна система на Тракийски университет с участието на студентите

2. Предложение за броя на участниците по факултети и структурни звена

3. Подготовка на писмо до факултети и структурни звена за изпращане на информация за контакти с тестовите изпълнители.

м. юли 2014

1. Обсъждане провеждането на предстоящите семинари с тестовите изпълнители и планиране на датите за провеждането им.

2. Участие в обсъждането на текущото изпълнение и плана за тестване и внедряване на ИУИС.

м. август 2014

Организиране на участниците в семинарите и обученията.

м.септември 2014

Семинар на       17.09.2014 г. „Кандидатстудентска кампания – ефективна, онлайн, с модерен , интуитивен интерфейс“

м.октомври 2014

Семинари:

10.10.2014 г. „Модулите за организация, планиране и управление на учебния процес в Интегрираната управленска информационна система“

17.10.2014 г. „Модулите за научно-изследователска, проектна дейност, анкетни проучвания и управленски анализи в Интегрираната управленска информационна система“

24.10.2014 г. „Обслужването на студентите и анкетни проучвания в Интегрираната управленска информационна система“.

Провеждане на обучения с ключовите потребители.

м.ноември 2014

Провеждане на информационни срещи за приключване на проекта.