Дейност 4, май 2013

1. Изготвен е списък на Изходните документи по Анкетните проучвания, които са включени в модула „Обратна връзка“ на информационната система на ТрУ.
2. Създадени три документа: Регистър на сключените договори с потребителите на кадри; Е- портфолио на студентите; Атрибути на примерен договор.
3. Създаден е списък на изходните документи от Анкетните карти за обратна връзка, които трябва да бъдат описани за включване в модула „Обратна връзка“ на информационната система на ТрУ, който включва обобщени резултати от: проучване на студентското мнение за качеството на преподаване; от обратна връзка от работодателите, за качеството на професионална подготовка на завършилите специалисти; от обратна връзка от студенти за спазване на академичната етика; от проучване мнението на студентите за административното обслужване в ТрУ; от завършили ТрУ специалисти за качеството на професионалната подготовка, която са получили в ТрУ; от оценка на качеството на обучение в ТрУ от преподавателите; Обобщени резултати от оценка на качеството на учебните планове и програми от преподаватели и студенти в Университета.
4. Изготвени са записки на описание на: Обобщени резултати от проучване на студентското мнение за качеството на преподаване; Обобщени резултати от обратна връзка от работодателите, за качеството на професионална подготовка на завършилите специалисти; Обобщени резултати от оценка на качеството на учебните планове и програми от преподаватели и студенти в Университета; Студентско е-портфолио и Регистър на договорите с потребители на образователни услуги.
5. Започната е работа по адаптиране на някои от инструментите за обратна връзка съответно на дигиталните им варианти и доразработване на записките на описания, както и изготвяне на изходните формуляри.

< Назад