Дейност 3, май 2013

  • Print
1. Проведени бяха две заседания, на представители на екипа по НИМД.
2. На първото бяха разпределени документите от списъка за описание от експертите в екипа.
3. На второто заседание бяха обобщени  справките, отнасящи се до научната продукция на преподавателите при акредитация и в индикаторите на рейтинговата система.
4. Описани бяха част от документите от международната дейност и от процедурата за управление на проектната дейност и за отчитане на научно-изследователската дейност.
5. Организиране и провеждане на онлайн-анкети със служители-експерти и студенти по отношение на дейности свързани с НИМД - преподаватели - 88 анкетирани, експерти - 10 анкетирани, студенти - 92 анкетирани.

< Назад