Дейност 3, април 2013

  • Print
1. Проведени бяха две заседания на представители на екипа по НИМД.
2. На първото заседание бяха разгледани анкетите за трите групи преподаватели, служители и студенти. След одобрение бе взето решение да стартира анкетирането на отделните групи. Бяха обсъдени необходимите данни за създаване цялостно и изчерпателно досие на преподавателите и какви източници ще бъдат използвани за тази цел. Бе взето решение за разработване досие на преподавателя – прототип и описание на документ.
3. На второто заседание бяха извършени промени в правилника за атестиране на академичния състав. Бяха определени крайните срокове за приключване на разработването на новия правилник и за създаване на единен атестационен лист.
4. Разработени бяха процедурите за развитие на академичния състав и бяха предоставени на групата, изготвяща блок схемата на бизнес процесите.
5. Разработена беше процедурата за изготвяне и финансиране на проектните предложения по Наредба 9 и беше предоставена на групата, подготвяща блок схемата на бизнес процесите.

< Назад