Дейност 2, април 2013

1. Разпределени са задачите според списъците с работните документи, отразено в Протокол от заседание на екипа в дейност 2.
2. Разработени са анкети за натрупване на информация за състоянието на учебния процес. Анкетите са три - за студенти, за преподаватели и за експерти. Те са представени за онлайн попълване от членовете на целевата група.
3. Анкетата за преподавателите е попълнена от 72 лица. Данните са анализирани за получаване на временните резултати.
4. Организирани са членовете на работната група за участие в Семинар на тема "Анализ на работните процеси и документите за реализацията на Интегрираната управленска информационна система".
5. Изготвен е списък на използваните работни документи, свързани с учебната дейност.6. Описани са процесите, свързани с учебната дейност и дейностите, които се извършват в това отношение в ТрУ.

< Назад