Дейност 1, февруари 2013

Проведена е 1 среща на екипа за управление на проекта, на които са обсъдени организационни въпроси и са разпредлени задачи на членовете на екипа, които отговарят за отделните дейности с цел ефективната работа по проекта.
Направен е план-график за работа с целевата група (преподаватели, експерти, служители и студенти) за период от 6 месеца.
Планирани са дейностите за осигуряване на публичност и визуализация по проекта за първите 6 месеца.
Утвърдени са и са изпратени до ДО следните приложения:
Приложение 1 Примерен подробен план-график за периода 28.01.2013 – 28.07.2013 г. (6 месеца) за работа с целевата група и дейностите, свързани с публичността по проекта.
Приложение 2 План за разходване на средства, съгласно одобрения бюджет и при спазване изискванията на нормативните актове в областта на обществените поръчки.
Приложение 3 График на планираните обществени поръчки съгласно Закона за обществените поръчки за периода от 28.01.2013 г. до 28.11.2014 г.
Създадени са шаблони за документите по проекта според изискванията за визуализация.
За осигуряване на системност в работата на екипа, са определени регулярни ежемесечни работни срещи.
Създадена е организация за документно хранилище, базирано на облачни технилогии и достъпно само за членовете на екипа.
В рамките на задължителния едномесечен срок са изготвени допълнителни споразумения към трудовите договори на членовете на екипа.

< Назад