Дейност 6.4

Дейност 6.4.: Етап 4 - Тестване и апробиране на Интегрираната управленска информационна система на Тракийски университет с участието на студентите

Инициализиране на БД в ИУИС и тестване на нейната функционалност.

- Работна среща на екипите ръководителите на екипа на проекта и екипите по отделните дейности за планиране на апробирането и внедряването на ИУИС;

В Тракийски университет през месец септември и октомври бяха организирани семинари и обучения за запознаване с функционалностите с участието на целевите групи – преподаватели, експерти и студенти.

- Тестване на индикатори, показатели и модели за оценка на Системата за управление на качеството, вкл.Учебна дейност и реализация на студентите; Научно-изследователска и международна дейност, Конкурентоспособност и др.

- Тестване на ИУИС в реални условия с цел да се удостовери, че доставения програмен продукт е работоспособен и отговаря на изискванията, посочени в техническо задание. В случаи на разминаване между  доставения и офериран програмен продукт, доставчикът е длъжен да отстрани разликите или да достави нов продукт, съответстващ на изискванията на техническото задание за своя сметка.

 

м. май 2014

1. Обсъждане и подготовка на Дейност 6.4. Етап 4 - Тестване и апробиране на Интегрираната управленска информационна система на Тракийски университет с участието на студентите

2. Предложение за броя на участниците по факултети и структурни звена

3. Подготовка на писмо до факултети и структурни звена за изпращане на информация за контакти с тестовите изпълнители.

м. юли 2014

1. Обсъждане провеждането на предстоящите семинари с тестовите изпълнители и планиране на датите за провеждането им.

2. Участие в обсъждането на текущото изпълнение и плана за тестване и внедряване на ИУИС.

м. август 2014

Организиране на участниците в семинарите и обученията.

м.септември 2014

Семинар на       17.09.2014 г. „Кандидатстудентска кампания – ефективна, онлайн, с модерен , интуитивен интерфейс“

м.октомври 2014

Семинари:

10.10.2014 г. „Модулите за организация, планиране и управление на учебния процес в Интегрираната управленска информационна система“

17.10.2014 г. „Модулите за научно-изследователска, проектна дейност, анкетни проучвания и управленски анализи в Интегрираната управленска информационна система“

24.10.2014 г. „Обслужването на студентите и анкетни проучвания в Интегрираната управленска информационна система“.

Провеждане на обучения с ключовите потребители.

м.ноември 2014

Провеждане на информационни срещи за приключване на проекта.

Дейност 6.2

Дейност 6.2. Етап ІІ - Разработване, изграждане и внедряване на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет - Стара Загора

Провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за “Проектиране, разработване, тестване, внедряване и обучение на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет”.

Поетапно изпълнение на дейностите, предвидени в документацията към процедурата и в сключения договор с Изпълнителя: 

  1. Разработена, тествана и внедрена ИУИС
  2. Детайлна документация на проекта за ИУИС на български език:  Описание на изходния код; Детайлно описание на архитектурата на базата данни; Детайлно описание на процедурите за съхранение на данните; Детайлно описание на функциите; Детайлно описание на изгледите; Системни изисквания за експлоатация на системата; Описание на средата.
  3. Протоколи от изпълнение на различните етапи на проекта заедно със съпътстващите ги документи – Системен проект, Реализация и Тестове, Обучение, Внедряване;
  4. Декларация за конфиденциалност по представен образец от ТрУ, подписан от всички членове от екипа на Изпълнителя;
  5. Ръководство за администратора, включващо всички необходими процедури и скриптове по инсталиране, конфигуриране, архивиране, възстановяване и други, необходими за администриране на системата;
  6. Ръководство на потребителя;
  7. Модел на бизнес процесите;
  8. Изходния код с коментари и цялата необходима среда за генериране на изпълнимия код (конфигурационни и други параметри, допълнителни компоненти, необходими за компилиране и др.). Всички необходими скриптове за създаване и конфигуриране обектите на Базата/Базите Данни;
  9. Обучение на администраторите на базите от данни в ТрУ
  10. Отстраняване на разликите след тестване на ИУИС (ако бъдат констатирани) или доставка инсталиране на нов  софтуерен продукт за модула, несъответстващ на изискванията на техническото задание, за сметка на изпълнителя.

  

1. Приключи процедурата за изборна фирма изпълнител за „Проектиране, разработване, тестване, внедряване и обучение за Интегрираната управленска информационна система на Тракийски университет“. Сключен е договор за изпълнение с „Информационно обслужване“ АД.

2. Проведени са 4  срещи на двата екипа от сключването на договора до крайния ден на отчитането, за които са направени протоколи. На срещите са обсъждани  въпроси, отнасящи се до анализа на текущото състояние проектирането на ИУИС. На срещите са обсъди въпроси и са взети решения за функционалността на ИУИС и обектите в БД. Във връзка с това са предприети следните действия:

2.3.Обсъждане на техническо обезпечаване на ИС – хардуерна конфигурация и комуникации

2.3.Разглеждане на текущо състояние на ИС, документите, наличната информация и потребителите:

  • Използвани системи и технологии за работа в Тракийски университет
  • Предимства и недостатъци на съществуващите ИС
  • Входящи и изходящи документи
  • Стандартни и нестандартни справки
  • Налична информация за мигриране в новата ИУИС
  • Групи потребители и права за достъп

2.3.Обсъждане на Модул „Кандидатстудентска кампания“, „Студенти“ и изисквания към функционалностите на модула.

2.3.Участие в срещите на екипите за запознаване на фирмата-изпълнител с:

  • процесите, документите и технологията на работа със студентите за проектиране на Модул „Кандидат-студентска кампания“ и „Студенти“
  • процесите, документите и технологията на работа по подготовка на учебната документация и отчетност
  • процесите, документите и технологията на работа със студентите за проектиране на Модул „Преподаватели“
  • технология на работа и добри практики при формиране на седмичното разписание – модул „Автоматично седмично разписание”
  • процесите, документите и технологията на работа със студентите за проектиране на Модул „Работа с докторанти“ и „Преподаватели“
  • процесите, документите и технологията на работа със студентите за проектиране на Модул „Управление на документооборота“
  • процесите, документите и технологията на работа със студентите за проектиране на Модул „Международни програми“
  • процесите, документите и технологията на работа със студентите за проектиране на Модул „Управление на проекти“
  • процесите, документите и технологията на работа със студентите за проектиране на Модул „Управление на договори“
  • процесите, документите и технологията на работа със студентите за проектиране на Модул „Акредитация и академични правила“

2.3.Кореспонденция с „ИО“ АД и предоставяне на необходимата информация и консултации.

2.3.Обсъдени са, приети и подписани от двете страни:

  • Встъпителен доклад;
  • Общ график за дейностите по проекта за времето от 27.01.2014 г. до 25.11.2014 г.;
  • План за управление на риска.

 

Етап ІІ - Разработване, изграждане и внедряване на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет - Стара Загора.

Проектиране на Интегрираната управленска информационна система на Тракийски университет, разработване на софтуера, тестване, внедряване и приемане. Разработване на план за поетапно изпълнение на дейностите.

м. януари 2014

1. Съвместна среща на екипите на ТрУ и фирмата изпълнител „Информационно обслужване“ АД за обсъждане на бъдещите дейности и подписване на договор между двете страни.
2. Подготовка на Протокол № 1 от съвместната дейност на двата екипа.
3. Обсъждане и приемане на общ график за дейностите по проекта за времето от 27.01.2014 г. до 25.11.2014 г.

м. февруари 2014

1. Разглеждане на текущо състояние на ИС, документите, наличната информация и потребителите: Използвани системи и технологии за работа в Тракийски университет, Предимства и недостатъци на съществуващите ИС, Входящи и изходящи документи, Стандартни и нестандартни справки, Налична информация за мигриране в новата ИУИС, Групи потребители и права за достъп

2. Обсъждане на Модул „Кандидатстудентска кампания“, „Студенти“ и изисквания към функционалностите на модула.

3. Срещи на екипите за запознаване на фирмата-изпълнител с: Процесите, документите и технологията на работа по подготовка на учебната документация и отчетност

Процесите, документите и технологията на работа със студентите за проектиране на Модулите: „Кандидат-студентска кампания“, „Студенти", „Преподаватели“, „Автоматично седмично разписание”,  „Работа с докторанти“ и „Преподаватели“, „Управление на документооборота“, „Международни програми“,  „Управление на проекти“, „Управление на договори“, „Акредитация и академични правила“

4. Кореспонденция с „ИО“ АД и предоставяне на необходимата информация и консултации.

м. март 2014

1. Работа по изграждане на системата от външния изпълнител

2. Работни срещи на екипа с фирмата-изпълнител

3. Работа по дизайна и структурата на уеб-портала на системата

м. април 2014

1. Работа по изграждане на системата от външния изпълнител

2. Работни срещи на екипа с фирмата-изпълнител

3. Работа по дизайна и структурата на уеб-портала на системата

м. май 2014

1. Работа по изграждане на системата от външния изпълнител

м. юли 2014

1. Участие в Среща на екипите по разработването на ИУИС от Тракийски университет и "Информационно обслужване" АД, проведена в гр. Стара Загора на 16.07.2014 г.

2. Участие в обсъждане и приемане на Доклад за напредъка на изпълнението на ИУИС от „Информационно обслужване“ АД.

3. Участие в обсъждане на уеб сайта и уеб портала на Тракийски университет.

4. Преглед на качеството на изпълнение на ИУИС и рисковете на проекта, според предварително приетите планове. 

м. август 2014

1. Обсъждане на функционалностите на ИУИС с фирмата изпълнител.

2. Преглед на качеството на изпълнение на ИУИС и рисковете на проекта, според предварително приетите планове.

м. септември - м.ноември 2014

Дейността приключва с разработване на ИУИС, представяне на екипа и на работните групи.

 
 

 

 

Дейност 6.3

Дейност 6.3: Етап ІІI - Техническо обезпечаване на Интегрираната управленска информационна система  на Тракийски университет.

Целта е създаване на условия за безпроблемно, непрекъснато и постоянно функциониране на ИУИС.

Дейността включва:

1. Окончателно и детайлно дефиниране на параметрите на техническото оборудване за ИУИС на база на препоръките от Изпълнителя на ИУИС на ТрУ; 

 • Дефиниране техническите параметри на  сървърите за осигуряване на непрекъснатост и безпрепятствено функциониране на ИУИС;
 • Дефиниране параметрите на системата за архивиране и автоматизирано резервиране;

2. Осигуряване по 1 брой информационен сензорен дисплей за всички звена в структурата на Тракийски университет.

Провеждане на процедура за избор на фирма доставчик за: 

 • Осигуряване на сървъри и система за резервиране на информацията, с която ще се поддържат БД и приложенията на ИУИС;
 • Доклад с пълно техническо описание на сървърите и системата за резервиране за провеждане на търг за обществена поръчка за доставка.

  

м. февруари 2014

1. Обсъждане на техническото обезпечаване на ИС – хардуерна конфигурация и комуникации.

2. Оформяне на Техническо задание по ЗОП за нужните сървъри

м. март 2014

1. Подготовка на техническа спецификация за доставка на хардуера за поддържане на информационната система

м. април 2014

1. Подготовка на техническа спецификация за доставка на хардуера за поддържане на информационната система 

м. май 2014

1. Обсъждане на техническото обезпечаване на ИС – хардуерна конфигурация и комуникации

2. Оформяне на Техническо задание по ЗОП за нужните сървъри

3. Разработване на детайлно описание на услугите за открита процедура по ЗОП - Услуги за инсталация, настройка и конфигуриране на сървърите за работа“. Услугите са неразделна част от техническото осигуряване  и съставна част от обществена поръчка за техническото осигуряване на ИУИС и включват:

 • виртуализация и консолидиране на сървърите;
 • софтуерно резервиране на базата данни и приложенията;
 • инсталация на сървъри;
 • конфигуриране на сървъри;
 • настройки на сървъри;
 • инсталация на мрежови устройства;
 • конфигуриране на мрежови устройства;
 • настройки  на мрежови устройства;
 • обучение на персонал;
 • документиране.

4. Проверка на документацията за изпращане до Договарящия орган за одобрение, преди обявяването на обществената поръчка.

5. Обсъждане и подготовка на Дейност 6.4. Етап 4 - Тестване и апробиране на Интегрираната управленска информационна система на Тракийски университет с участието на студентите

6. Предложение за броя на участниците по факултети и структурни звена.

7. Подготовка на писмо до факултети и структурни звена за изпращане на информация за контакти с тестовите изпълнители.

м. юли 2014

1. Промяна на документацията за обществената поръчка по ЗОП за техническото осигуряване на ИУИС за подготовка на Обявлението по ЗОП съобразно промените на Документацията за техническото осигуряване на ИУИС.

м. август - м.октомври 2014

Провеждане на процедура по зОП за избор на изпълнител. Избрана е ПримаСофт АД, София, която спечели обществената поръчка.

 м.ноември 2014

 Доставено и инсталирано оборудването, сървърите и системата за резервиране за нуждите на ИУИС.

Доставени и монтирани са 5 броя информационни сензорни дисплеи - 2 в Ректората на Тракийски университет, 1 в Медицински факултет, 1 в Педагогически факултет и 1 във Факултет "Техника и технологии".

Изградена е VPN за свързване на ФТТ - Ямбол и Филиал Хасково във виртуалната мрежа на Тракийски университет.

 

Дейност 6.1.

Дейност 6.1.: Етап І - Разработване на Техническо задание за проектиране и изграждане на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет – Стара Загора

Разработване на Техническо задание, което представя детайлно описание на изискванията към Интегрираната управленска информационна система. Наред с това се организират и редица дейности по мобилизиране на съответните работни групи, а именно:

1. Работна среща на екипите по отделните дейности за обсъждане на получените и отчетени резултати от проучванията и концептуалните проекти и модели;

2. Работна среща на екипа по ИКТ, които са участвали в екипите по дейности, за приемане на план за разработване на Техническото задание и разпределение на задачите за изпълнението му;

3. Семинар с участието на преподаватели, студенти и експерти за запознаване с постигнатите резултати от концептуалния проект на ИУИС на ТрУ

4. Техническо задание на ИУИС на ТрУ, което включва: Текуща функционалност на ИС ИнфоТру: поддържани регистри; обработване на данните; поддържане и ползване на класификации; административни дейности; Текуща архитектура на текущата ИС: структура и схема на БД; текуща техническа архитектура; текуща модулна архитектура; ИТ инфраструктура в ТрУ: информационни системи; технически средства и комуникации; Развитие на функционалността на ИУИС: първични регистри; крайни регистри; модули на ИУИС; Нефункционални изисквания на ИУИС: Изисквания към потребителския интерфейс; Web базиран модул за достъп до ресурсите; Експлоатационни изисквания; Архитектурни изисквания; Изисквания за сигурност и защита на системата; Нормативни изисквания; Изисквания към хардуер, комуникации, системен и аналитичен софтуер; Очаквани обеми на данните по изследвания; Описание на дейностите за реализация на ИУИС: Системен проект; Разработка, тестване и внедряване; Обучение; Документация; Инсталация; Миграция на данните от ИнфоТру; Гаранционно поддържане; Права на собственост; План за изпълнение на ИУИС в рамките на доставката: Комуникации в рамките на доставката и проекта; Предмет на доставката.

  

І. Работна среща на екипите по отделните дейности за обсъждане на получените и отчетени резултати от проучванията и концептуалните проекти и модели;

1. Заседание на работната група за разпределение на часовете и задачите между членовете на работната група.

2. Проучване на университетски информационни системи за България и чужбина – структура, функционалност, иновативни технологии.

3. Предложение за лого на проекта и на Интегрираната управленска информационна система.

4. Разработване на инструкция за проучване на наличните източници на данни и информационни системи.

5. Обсъждане на докладите по проучване на университетски информационни системи за чужбина и България.

6. Описание на съществуващата информационна система InfoTru.

7. Предложение за описание на полетата в документите в електронен формат.

8. Предложение за структурата и съдържанието на Техническото задание.

9. Графична визуализация на бизнес-процесите, описани в окончателен вариант от работните групи по останалите дейности – обсъждане на начините за визуализация и програмните продукти за прилагането им.

10. Предложение за структурата и съдържанието на Техническото задание на WEB портала на университета.

11. Визуализация на бизнес процесите и описание на документите за НИМД в подкрепа на Дейност 3.

12. Визуализация на бизнес процесите и описание на документите за Учебна дейност  в подкрепа на Дейност 2 и за Разработване и внедряване на механизми и процедури за обратна връзка от потребителите на кадри и студентите в подкрепа на Дейност 4.

13. Подготовка на текст за дипляната и предложение за дизайн.

14. Изпълнение на дипляната в чернови предварителен вариант (в Word 2010) за предоставяне на фирмата изпълнител.

15. Обсъждане на предложението за структурата и съдържанието на Техническото задание на WEB портала на университета. Предлагане на варианта за разглеждане в останалите работни групи.

16. Обсъждане на предложение за създаване на WEB портал на университет. Интегриране на източниците в Web портала.  Предлагане на варианта за разглеждане в останалите работни групи.

ІІ. Работна среща на екипа по ИКТ, които са участвали в екипите по дейности, за приемане на план за разработване на Техническото задание и разпределение на задачите за изпълнението му;

1. Съвместно заседание с всички членове на работния екип по проекта: Запознаване с резултатите от Анкетните проучвания по дейности. Обсъждане на представените Концептуални модели и проекти по видове дейности. В резултат на това бе взето решение вТехническото задание за създаване на Интегрирана управленска информационна система да се  добави обобщението от анкетните проучвания за да се отрази мнението на студенти, преподаватели и служители, които са част от целевата група по проекта. Решено бе концептуалните модели за Учебната и НИМД, които представиха работните групи, да се адаптират по подходящ начин и да се отразят в Техническото задание за ИУИС.

2. Разпределени и изпълнени бяха задачите по подготовката на Техническото задание по Обособена позиция № 1 - РАЗРАБОТВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА УПРАВЛЕНСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА, а именно:

  • Проучване на Интегрирани информационни системи в България и чужбина;
  • Проучване на Университетски информационни системи в България и чужбина;
  • Структура и съдържание на Техническото задание по обособена позиция № 1 за ИУИС;
  • Обща информация за Тракийски университет; Текущо състояние на структурата на Тракийски университет
  • Текущи информационни системи; хардуер; локални мрежи и свързаност;
  • Основание на откриване на процедурата за обществената поръчка съобразно проекта;
  • Изисквания към подготовката на техническата оферта;
  • Обща характеристика на ИУИС;
  • Експлоатационни изисквания към ИУИС;
  • Нефункционални изисквания на ИУИС – изисквания към потребителския интерфейс; уеб базиран достъп до ИУИС; Архитектурни изисквания; Изисквания за сигурност и защита; Нормативни изисквания, лицензии и поддръжка;
  • Изисквания към хардуер, комуникации, системен и аналитичен софтуер;
  • Основни процеси в университета;
  • Модули и функционалности;
  • Поддръжка на резервни копия и журнал на събитията и действията;
  • Интеграция с други ИС;
  • Методика, критерии и показатели за оценяване.

3. Разпределени и изпълнени бяха задачите по подготовката на Техническото задание по Обособена позиция №2 ИЗГРАЖДАНЕ НА WEB ПОРТАЛ  НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, именно:

  • Структура и съдържание на Техническото задание по обособена позиция № 2 за Уеб портал;
  • Общо представяне на Уеб портала на ТрУ;
  • Съдържание на Уеб сайта и уеб портала;
  • Аудитория на уеб портала;
  • Система за управление на съдържанието;
  • Изисквания към Уеб портала на ТрУ.

4. Разпределени и изпълнени бяха задачите по изискванията към ИУИС, които са валидни за двете обособени позиции:

  • Указания относно подготовката и провеждането на процедурата за избор на фирма-изпълнител;
  • Списък на необходимите документи по ЗОП;
  • Критерии за подбор – изисквания към участниците – икономически и финансови изисквания; технически възможности и квалификация; оформяне и представяне на офертата – изисквания;
  • В Техническото задание са отразени са препоръките на Главния експерт „ТРЗ и ЛС“ на Тракийски университет за данните и представянето им в бъдещата ИУИС;
  • Резултатите от всички дейности се публикуват в уеб сайта на проекта – http://iuis.ftt.uni-sz.bg

ІІІ. Семинар с участието на преподаватели, студенти и експерти за запознаване с постигнатите резултати от концептуалния проект на ИУИС на ТрУ

 На 28.06.2013 г. е проведена информационна среща - семинар с участието на представители на всички факултети. За дейността има списъци на присъстващите, презентация и снимки за събитието. Всичко е отразено в уеб сайта на проекта.

ІV. Техническо задание на ИУИС на ТрУ е подготвено за обявяване на открита процедура за избор на фирма-изпълнител.

 

Етап І - Разработване на Техническо задание за проектиране и изграждане на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет – Стара Загора.

Подготовка на Техническо задание за обществена поръчка за изграждане на ИУИС система на Тракийски университет – Стара Загора.

м.март 2013 г.

1. Разработена е инструкция за предварителното проучване

2. Изготвени са примерни въпроси за провеждане на интервютата в фокус-групите

3. Изготвени са доклади с проучване на съдържанието, структурата и функциите на информационни системи от други страни

4. Проучване за структурата и съдържанието на Техническото задание

м.април 2013 г.

1. Организиране и участие в срещи на работната група по Дейност 6.1

2. Разработване и обсъждане на записка за описание на документите за Интегрираната управленска информационна система

3. Подготовка на информацията за откриване на процедура за покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за сключване на договор и възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване, изграждане и внедряване на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет - Стара Загора и Изграждане на Web портал за он-лайн достъп до ресурсите на системата“ в изпълнение на проект: BG051PO001-3.1.08-0009 «Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност» по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”.

4. Разработени са визуализации чрез диаграми на работните потоци на представените процеси от дейности 2 и 3: Разработване на проекти; Процедури за академични длъжности; Кандидат-студенти.

5. Подготовка на презентация за Семинар на тема "Анализ на работните процеси и документите за реализацията на Интегрираната управленска информационна система".

м.май 2013 г.

1. Проведени срещи на работната група по Дейност 6.1
3. Подготовят се на изискванията за Техническо задание за създаване на уеб портал на Тракийски университет
4. Подготовят се изискванията за структурата, съдържанието и дизайна на уеб портала
5. Разработва се втората част от Техническо задание за „Разработване, изграждане и внедряване на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет - Стара Загора".

м.юни 2013 г.

1. Описание и характеристики на източниците на данни и информация за Уеб портал на Тракийски университет
2. Структура и съдържание на уеб сайта на Тракийски университет
3. Кратко представяне на аудиторията на уеб портала и уеб сайта - социални и демографски характеристики
4. Описание и изисквания за динамичността на уеб сайта със CMS (Content Management System) Система за управление на съдържанието
5. Технологични, технически и експлоатационни изисквания към уеб портала на Тракийски университет
6. Предложение за Дизайн и функции на е-портфолио на преподавател
7. Предложения за Дизайн и функции на е-портфолио на студент
8. Подготовка на Техническо задание „ИЗГРАЖДАНЕ НА WEB ПОРТАЛ  НА ТРАКИЙСКИ УНИВРЕСИТЕТ“
9. Подготовка на пълната документация за обществената поръчка за изпълнение за Техническо задание „ИЗГРАЖДАНЕ НА WEB ПОРТАЛ  НА ТРАКИЙСКИ УНИВРЕСИТЕТ“
10. Предложение за етапи и управление на проекта
11. Текущо състояние на информационните системи и хардуера в ТрУ
12. Обща характеристика на ИУИС
13. Нефункционални изисквания към ИУИС – потребителски интерфейс, уеб базиран достъп, архитектура, изисквания за сигурност и защита, Нормативни изисквания; лицензии, поддръжка и  гаранции
14. Изисквания на ИУИС към хардуер, комуникации, системен и аналитичен софтуер
15. Списък на основните процеси в ТрУ; графична визуализация на процесите
16. Модули и функционалности на ИУИС
17. Интеграция на ИУИС с други информационни системи
18. Разработване на пълната документация за обществена поръчка  за „Разработване, изграждане и внедряване на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет - Стара Загора»

м.юли 2013 г.

1. Срещи на работната група по проекта
2. Описание и характеристики на източниците на данни и информация за Уеб портал на Тракийски университет
3. Допълване на описанието и изискванията за динамичността на уеб сайта със CMS (Content Management System) Система за управление на съдържанието
4. Преработване и редактиране на технологичните, техническите и експлоатационните изисквания към уеб портала на Тракийски университет
5. Подготовка на Техническо задание „ИЗГРАЖДАНЕ НА WEB ПОРТАЛ  НА ТРАКИЙСКИ УНИВРЕСИТЕТ“ според препоръките на консултанта-експерт
6. Подготовка на пълната документация за обществената поръчка за изпълнение за Техническо задание „ИЗГРАЖДАНЕ НА WEB ПОРТАЛ  НА ТРАКИЙСКИ УНИВРЕСИТЕТ“
7. Прецизиране на нефункционалните изисквания към ИУИС според препоръките на консултанта – потребителски интерфейс, уеб базиран достъп, архитектура, изисквания за сигурност и защита, Нормативни изисквания; лицензии, поддръжка и  гаранции
8. Прецизиране на изискванията на ИУИС към хардуер, комуникации, системен и аналитичен софтуер според препоръките на консултанта
9. Допълване на списъка на основните процеси в ТрУ; графична визуализация на процесите
10. Допълване на модули и функционалности на ИУИС
11. Допълване и уточняване на изискванията относно интеграцията на ИУИС с други информационни системи
12. Оформяне на пълната документация за обществена поръчка  за „Разработване, изграждане и внедряване на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет - Стара Загора»

м.август 2013 г.

1. Срещи на екипа по проекта

2. Описание и характеристики на източниците на данни и информация за Уеб портал на Тракийски университет

3. Допълване на описанието и изискванията за динамичността на уеб сайта със CMS (Content Management System) Система за управление на съдържанието

4. Преработване и редактиране на технологичните, техническите и експлоатационните изисквания към уеб портала на Тракийски университет

5. Подготовка на Техническо задание „ИЗГРАЖДАНЕ НА WEB ПОРТАЛ  НА ТРАКИЙСКИ УНИВРЕСИТЕТ“ според препоръките на консултанта-експерт

6. Подготовка на пълната документация за обществената поръчка за изпълнение за Техническо задание „ИЗГРАЖДАНЕ НА WEB ПОРТАЛ  НА ТРАКИЙСКИ УНИВРЕСИТЕТ“

7. Прецизиране на нефункционалните изисквания към ИУИС според препоръките на консултанта – потребителски интерфейс, уеб базиран достъп, архитектура, изисквания за сигурност и защита, Нормативни изисквания; лицензии, поддръжка и  гаранции

8. Прецизиране на изискванията на ИУИС към хардуер, комуникации, системен и аналитичен софтуер според препоръките на консултанта

9. Допълване на списъка на основните процеси в ТрУ; графична визуализация на процесите

10. Допълване на модули и функционалности на ИУИС

11. Допълване и уточняване на изискванията относно интеграцията на ИУИС с други информационни системи

12. Оформяне на пълната документация за обществена поръчка  за „Разработване, изграждане и внедряване на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет - Стара Загора»

м.септември 2013 г.

1. Запознаване с документите на фирмите участнички в търга за обществена поръчка  за „Разработване, изграждане и внедряване на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет - Стара Загора»

2. Оценка на представените документи от фирмите участнички – „СМ Консулта“ ООД, „Информационно обслужване“ АД и Консорциум „НюУеб солюшънс“

3. Участие във второто заседание на Комисия за провеждане на търг за обществена поръчка  за „Разработване, изграждане и внедряване на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет - Стара Загора»

4. Запознаване с техническите оферти на фирмите участнички в търга за обществена поръчка  за „Разработване, изграждане и внедряване на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет - Стара Загора»

м. октомври 2013 г.

1. Запознаване с техническите оферти на фирмите участнички в търга за обществена поръчка  за „Разработване, изграждане и внедряване на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет - Стара Загора»

2. Обосновка на оценките за техническите оферти на фирмите участнички в търга по Закона за обществени поръчки  за „Разработване, изграждане и внедряване на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет - Стара Загора“ – Приложение в документите по ЗОП.

3. Оценка на техническите оферти на фирмите участнички според методиката в документацията на процедурата – „СМ Консулта“ ООД, „Информационно обслужване“ АД и Консорциум „НюУеб солюшънс“; Приложение – Таблица в документите по ЗОП.

4. Участие в трето заседание на Комисия за провеждане на търг за обществена поръчка  за „Разработване, изграждане и внедряване на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет - Стара Загора“ за отваряне на плик №3 с предложените цени

5. Подготовка на Протоколи № 2 и № 3.

6. Проучване на уеб порталите на бизнеса и университетите.

7. Проучване на информационната архитектура на уеб порталите

8. Проучване и анализ на факторите, влияещи на качеството на услугите, предоставяни чрез уебпортал

м. ноември 2013 г.

1. Оценка на ценовите оферти на фирмите участнички според методиката в документацията на процедурата – „СМ Консулта“ ООД, „Информационно обслужване“ АД и Консорциум „НюУеб солюшънс“; Приложение – Таблица в документите по ЗОП.

2. Участие в четвърто заседание на Комисия за провеждане на търг за обществена поръчка  за „Разработване, изграждане и внедряване на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет - Стара Загора“ за оценка на ценовите оферти и класиране на фирмите.

3. Подготовка на Протокол № 4.

4. Подготовка на кореспонденция с МТСП в отговор на писмо с Вх.№4242 от 24.10.13 г.

м. декември 2013 г.

1. Участие в пето заседание на Комисия за провеждане на търг за обществена поръчка за „Разработване, изграждане и внедряване на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет - Стара Загора“ за окончателен протокол по ЗОП за потвърждаване на класирането след одобряване на документацията от Договарящия орган

2. Подготовка на Протокол № 5 по процедурата за Обществена поръчка.

3. Подготовка на междинен отчет по Дейност 6: Развитие и интегриране на информационните ресурси за повишаване качеството на управлението в Тракийския университет.
4. Подготовка на писмо за информиране на фирмите за крайното класиране по ЗОП.

м. януари 2014 г.

Дейността приключва с избора на фирмата-изпълнител на обществената поръчка - "Информационно обслужване" АД - клон Пловдив.