Дейност 6.3

Дейност 6.3: Етап ІІI - Техническо обезпечаване на Интегрираната управленска информационна система  на Тракийски университет.

Целта е създаване на условия за безпроблемно, непрекъснато и постоянно функциониране на ИУИС.

Дейността включва:

1. Окончателно и детайлно дефиниране на параметрите на техническото оборудване за ИУИС на база на препоръките от Изпълнителя на ИУИС на ТрУ; 

 • Дефиниране техническите параметри на  сървърите за осигуряване на непрекъснатост и безпрепятствено функциониране на ИУИС;
 • Дефиниране параметрите на системата за архивиране и автоматизирано резервиране;

2. Осигуряване по 1 брой информационен сензорен дисплей за всички звена в структурата на Тракийски университет.

Провеждане на процедура за избор на фирма доставчик за: 

 • Осигуряване на сървъри и система за резервиране на информацията, с която ще се поддържат БД и приложенията на ИУИС;
 • Доклад с пълно техническо описание на сървърите и системата за резервиране за провеждане на търг за обществена поръчка за доставка.

  

м. февруари 2014

1. Обсъждане на техническото обезпечаване на ИС – хардуерна конфигурация и комуникации.

2. Оформяне на Техническо задание по ЗОП за нужните сървъри

м. март 2014

1. Подготовка на техническа спецификация за доставка на хардуера за поддържане на информационната система

м. април 2014

1. Подготовка на техническа спецификация за доставка на хардуера за поддържане на информационната система 

м. май 2014

1. Обсъждане на техническото обезпечаване на ИС – хардуерна конфигурация и комуникации

2. Оформяне на Техническо задание по ЗОП за нужните сървъри

3. Разработване на детайлно описание на услугите за открита процедура по ЗОП - Услуги за инсталация, настройка и конфигуриране на сървърите за работа“. Услугите са неразделна част от техническото осигуряване  и съставна част от обществена поръчка за техническото осигуряване на ИУИС и включват:

 • виртуализация и консолидиране на сървърите;
 • софтуерно резервиране на базата данни и приложенията;
 • инсталация на сървъри;
 • конфигуриране на сървъри;
 • настройки на сървъри;
 • инсталация на мрежови устройства;
 • конфигуриране на мрежови устройства;
 • настройки  на мрежови устройства;
 • обучение на персонал;
 • документиране.

4. Проверка на документацията за изпращане до Договарящия орган за одобрение, преди обявяването на обществената поръчка.

5. Обсъждане и подготовка на Дейност 6.4. Етап 4 - Тестване и апробиране на Интегрираната управленска информационна система на Тракийски университет с участието на студентите

6. Предложение за броя на участниците по факултети и структурни звена.

7. Подготовка на писмо до факултети и структурни звена за изпращане на информация за контакти с тестовите изпълнители.

м. юли 2014

1. Промяна на документацията за обществената поръчка по ЗОП за техническото осигуряване на ИУИС за подготовка на Обявлението по ЗОП съобразно промените на Документацията за техническото осигуряване на ИУИС.

м. август - м.октомври 2014

Провеждане на процедура по зОП за избор на изпълнител. Избрана е ПримаСофт АД, София, която спечели обществената поръчка.

 м.ноември 2014

 Доставено и инсталирано оборудването, сървърите и системата за резервиране за нуждите на ИУИС.

Доставени и монтирани са 5 броя информационни сензорни дисплеи - 2 в Ректората на Тракийски университет, 1 в Медицински факултет, 1 в Педагогически факултет и 1 във Факултет "Техника и технологии".

Изградена е VPN за свързване на ФТТ - Ямбол и Филиал Хасково във виртуалната мрежа на Тракийски университет.