Дейност 6.2

Дейност 6.2. Етап ІІ - Разработване, изграждане и внедряване на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет - Стара Загора

Провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за “Проектиране, разработване, тестване, внедряване и обучение на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет”.

Поетапно изпълнение на дейностите, предвидени в документацията към процедурата и в сключения договор с Изпълнителя: 

  1. Разработена, тествана и внедрена ИУИС
  2. Детайлна документация на проекта за ИУИС на български език:  Описание на изходния код; Детайлно описание на архитектурата на базата данни; Детайлно описание на процедурите за съхранение на данните; Детайлно описание на функциите; Детайлно описание на изгледите; Системни изисквания за експлоатация на системата; Описание на средата.
  3. Протоколи от изпълнение на различните етапи на проекта заедно със съпътстващите ги документи – Системен проект, Реализация и Тестове, Обучение, Внедряване;
  4. Декларация за конфиденциалност по представен образец от ТрУ, подписан от всички членове от екипа на Изпълнителя;
  5. Ръководство за администратора, включващо всички необходими процедури и скриптове по инсталиране, конфигуриране, архивиране, възстановяване и други, необходими за администриране на системата;
  6. Ръководство на потребителя;
  7. Модел на бизнес процесите;
  8. Изходния код с коментари и цялата необходима среда за генериране на изпълнимия код (конфигурационни и други параметри, допълнителни компоненти, необходими за компилиране и др.). Всички необходими скриптове за създаване и конфигуриране обектите на Базата/Базите Данни;
  9. Обучение на администраторите на базите от данни в ТрУ
  10. Отстраняване на разликите след тестване на ИУИС (ако бъдат констатирани) или доставка инсталиране на нов  софтуерен продукт за модула, несъответстващ на изискванията на техническото задание, за сметка на изпълнителя.

  

1. Приключи процедурата за изборна фирма изпълнител за „Проектиране, разработване, тестване, внедряване и обучение за Интегрираната управленска информационна система на Тракийски университет“. Сключен е договор за изпълнение с „Информационно обслужване“ АД.

2. Проведени са 4  срещи на двата екипа от сключването на договора до крайния ден на отчитането, за които са направени протоколи. На срещите са обсъждани  въпроси, отнасящи се до анализа на текущото състояние проектирането на ИУИС. На срещите са обсъди въпроси и са взети решения за функционалността на ИУИС и обектите в БД. Във връзка с това са предприети следните действия:

2.3.Обсъждане на техническо обезпечаване на ИС – хардуерна конфигурация и комуникации

2.3.Разглеждане на текущо състояние на ИС, документите, наличната информация и потребителите:

  • Използвани системи и технологии за работа в Тракийски университет
  • Предимства и недостатъци на съществуващите ИС
  • Входящи и изходящи документи
  • Стандартни и нестандартни справки
  • Налична информация за мигриране в новата ИУИС
  • Групи потребители и права за достъп

2.3.Обсъждане на Модул „Кандидатстудентска кампания“, „Студенти“ и изисквания към функционалностите на модула.

2.3.Участие в срещите на екипите за запознаване на фирмата-изпълнител с:

  • процесите, документите и технологията на работа със студентите за проектиране на Модул „Кандидат-студентска кампания“ и „Студенти“
  • процесите, документите и технологията на работа по подготовка на учебната документация и отчетност
  • процесите, документите и технологията на работа със студентите за проектиране на Модул „Преподаватели“
  • технология на работа и добри практики при формиране на седмичното разписание – модул „Автоматично седмично разписание”
  • процесите, документите и технологията на работа със студентите за проектиране на Модул „Работа с докторанти“ и „Преподаватели“
  • процесите, документите и технологията на работа със студентите за проектиране на Модул „Управление на документооборота“
  • процесите, документите и технологията на работа със студентите за проектиране на Модул „Международни програми“
  • процесите, документите и технологията на работа със студентите за проектиране на Модул „Управление на проекти“
  • процесите, документите и технологията на работа със студентите за проектиране на Модул „Управление на договори“
  • процесите, документите и технологията на работа със студентите за проектиране на Модул „Акредитация и академични правила“

2.3.Кореспонденция с „ИО“ АД и предоставяне на необходимата информация и консултации.

2.3.Обсъдени са, приети и подписани от двете страни:

  • Встъпителен доклад;
  • Общ график за дейностите по проекта за времето от 27.01.2014 г. до 25.11.2014 г.;
  • План за управление на риска.

 

Етап ІІ - Разработване, изграждане и внедряване на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет - Стара Загора.

Проектиране на Интегрираната управленска информационна система на Тракийски университет, разработване на софтуера, тестване, внедряване и приемане. Разработване на план за поетапно изпълнение на дейностите.

м. януари 2014

1. Съвместна среща на екипите на ТрУ и фирмата изпълнител „Информационно обслужване“ АД за обсъждане на бъдещите дейности и подписване на договор между двете страни.
2. Подготовка на Протокол № 1 от съвместната дейност на двата екипа.
3. Обсъждане и приемане на общ график за дейностите по проекта за времето от 27.01.2014 г. до 25.11.2014 г.

м. февруари 2014

1. Разглеждане на текущо състояние на ИС, документите, наличната информация и потребителите: Използвани системи и технологии за работа в Тракийски университет, Предимства и недостатъци на съществуващите ИС, Входящи и изходящи документи, Стандартни и нестандартни справки, Налична информация за мигриране в новата ИУИС, Групи потребители и права за достъп

2. Обсъждане на Модул „Кандидатстудентска кампания“, „Студенти“ и изисквания към функционалностите на модула.

3. Срещи на екипите за запознаване на фирмата-изпълнител с: Процесите, документите и технологията на работа по подготовка на учебната документация и отчетност

Процесите, документите и технологията на работа със студентите за проектиране на Модулите: „Кандидат-студентска кампания“, „Студенти", „Преподаватели“, „Автоматично седмично разписание”,  „Работа с докторанти“ и „Преподаватели“, „Управление на документооборота“, „Международни програми“,  „Управление на проекти“, „Управление на договори“, „Акредитация и академични правила“

4. Кореспонденция с „ИО“ АД и предоставяне на необходимата информация и консултации.

м. март 2014

1. Работа по изграждане на системата от външния изпълнител

2. Работни срещи на екипа с фирмата-изпълнител

3. Работа по дизайна и структурата на уеб-портала на системата

м. април 2014

1. Работа по изграждане на системата от външния изпълнител

2. Работни срещи на екипа с фирмата-изпълнител

3. Работа по дизайна и структурата на уеб-портала на системата

м. май 2014

1. Работа по изграждане на системата от външния изпълнител

м. юли 2014

1. Участие в Среща на екипите по разработването на ИУИС от Тракийски университет и "Информационно обслужване" АД, проведена в гр. Стара Загора на 16.07.2014 г.

2. Участие в обсъждане и приемане на Доклад за напредъка на изпълнението на ИУИС от „Информационно обслужване“ АД.

3. Участие в обсъждане на уеб сайта и уеб портала на Тракийски университет.

4. Преглед на качеството на изпълнение на ИУИС и рисковете на проекта, според предварително приетите планове. 

м. август 2014

1. Обсъждане на функционалностите на ИУИС с фирмата изпълнител.

2. Преглед на качеството на изпълнение на ИУИС и рисковете на проекта, според предварително приетите планове.

м. септември - м.ноември 2014

Дейността приключва с разработване на ИУИС, представяне на екипа и на работните групи.