Дейност 5

Logo IUIS

Дейност 5. Усъвършенстване на Системата за управление на качеството в Тракийски университет посредством изграждане на нови и развитие на съществуващите процедури с включване на измерими ключови индикатори на ефективността

 

 

 

Обобщен отчет за изпълнението на предвидените резултати по Дейност 5:

Наименование на посигнатия резултат

Планиран резултат (като брой документи)

Изпълнен резултат (като брой документи)

1. Нови усъвършенствани версии на съществуващите в момента процедури и инструкции - общо 45 на брой.

45

1

2. Нови документирани инструкции, описващи назначаването в академични длъжности - асистент, главен асистент, доцент, професор.

4

4

3. Нова документирана инструкция за присъждане на науча степен "доктор на науките".

1

1

4. Нова документирана процедура за дейността на Центъра за кариерно развитие.

1 процедура,

плюс необходимия брой оперативни документи (формуляри)

0 процедури

8 формуляра

5. Документирана система от ключови индикатори на процесите от СУК.

1 система – списък на индикаторите, плюс описание на всички процеси

1 система – списък на индикаторите, плюс описание на всички процеси – 48 броя

6. Нова процедура за наблюдение и измерване на процесите в СУК (в съответствие с т.8.2.3. на стандарта ISO 9001)

1

0

 

Усъвършенстване на Системата за управление на качеството с обхващане на всички основни и спомагателни работни процеси в документирани процедури, работни инструкции и оперативни документи.
Усъвършенстване на управленските процеси планиране, наблюдение и непрекъснато подобряване в Тракийски университет въз основа на дефинирани, наблюдаеми и измерими индикатори на ефективността на процесите. 

м.февруари-март 2013 г.

1. Проведен е подбор на участниците в работната група за дейност 5 и са се подготвят документите на кандидатите за сключване на Допълнителни споразумения.
2. Разпределени са задачите за изготвяне на процедурите, инструкциите, и оперативните документи през месец април, съгласно програмата на дейност 5.

м.април 2013 г.

1. Подновена е една процедура 4.2.3_PR_2 - Управление на Документи с външен произход.

2. Изготвена е една нова процедура – за назначаване в академична длъжност Главен асистент

3. Изготвени са 5 описания на процеси:

• за защита на докторска дисертация;

• за заемане на академична длъжност асистент;

• за заемане на академична длъжност главен асистент;

• за заемане на академична длъжност доцент;

• за заемане на академична длъжност професор.

м.май 2013 г.

1. Описан е процес „Защита на дисертация за придобиване на научна степен Доктор на науките”.
2. Описан е процес „Прием на студенти след средно образование”.
3. Описан е процес "Прием на студенти в ОКС "магистър" след придобито висше образование".
4. Създадена е нова процедура „Заемане на академична длъжност асистент”.
5. Създадена е нова процедура „Заемане на академична длъжност доцент”.
6. Създадена е нова процедура „Заемане на академична длъжност професор”.
7. Създадена е нова процедура „Придобиване на научна степен Доктор на науките”.

м.юни 2013 г.

1. Описани са всички останали 40 процеса от дейността на ТрУ
2. Изготвена е Системата от ключови индикатори на ефективността на процесите

м. септември 2013 г.

1. Изготвяне на бланки по процедурата за управление на Кариерния център

м. декември 2013 г.

1. Подготовка на междинен отчет.

м. март 2014 г.

1. Описани са още три процеса от дейността на ТрУ (списък в Доклада по Дейност 5)

1.1) Провеждане на кариерен ден
1.2) Провеждане на фирмена презентация от работодател
1.3) Обявяване на работна позиция/стажантска програма

2. Допълнена е Системата от ключови индикатори с горепосочените процеси.