Дипляна

Търсене

Кой е онлайн

We have 20 guests and no members online

Дейност 4

Logo IUISУправление и развитие на организацията на Тракийски университет чрез разработване и внедряване на механизми и процедури за обратна връзка от потребителите на кадри и студентите и използване на информацията за вземане на по-качествени управленски решения в ТрУ.

Създаване на условия за успешна реализация на студентите посредством внедряване на процедури за постоянно получаване на обратна връзка за съответствието на придобиваните знания и умения с изискванията на пазара на труда, критериите на Рейтинговата система на МОМН, и акредитационните изисквания на НАОА.

 

Дейност 4. Управление и развитие на организацията на Тракийски университет чрез разработване и внедряване на механизми и процедури за обратна връзка от потребителите на кадри и студентите

Изпълнени резултати:

1. Разработване и внедряване на процедури за обратна връзка от заинтересованите страни и анализиране на търсенето на образователния продукт.

2. Развитие на механизми за по-добра комуникация и получаване на обратна връзка и анализ на информацията от заинтересованите страни.

3. Разработване и внедряване на процедури и механизми за използване на обратната информация от заинтересованите страни при вземане на управленските решения.

Подготвени документи:

1. Система от механизми, критерии и показатели за оценка на образователния продукт.

2. Процедура за обратна връзка и анкетиране на студентите.

3. 56 проведени анкети на студенти за оценка на качеството на образователния продукт

4. Процедура за обратна връзка и анкетиране на работодатели

5. 56 проведени анкети с работодатели

6. Процедура за анализ и предоставяне на обратната информация от „клиентите” на ТрУ.

7. Аналитичен доклад за обобщаване на резултатите и препоръките от получената обратна информация.

8. Концептуален проект на уеб-базиран модул за анкетиране и онлайн анализи с таблично и графично представяне на резултатите;

9. Концептуален модел за Е-портфолио на студентите;

 м.март 2013 г.

Създадена е Работната група по дейността.

Проведена среща на работната група за запознаване с проектните дейности.

Разпределени са задачите между отделните членове.

м.април 2013 г.

1. Изготвен е списък на Анкетните карти, които трябва да се предложат за включване в модула „Обратна връзка“ на информационната система на ТрУ.

2. Изработени са правила и процедури за провеждането на всеки методически инструмент от системата за обратна връзка.

3. Разработени и обсъдени са нови анкетни карти за студенти и преподаватели за оценка на учебните планове и програми.

4. Изготвен е списък на работните документи, отнасащи се до системата за обратна връзка.

5. Описани са процесите в дейностите по обратната връзка с работодатели, студенти, завършили специалисти, преподаватели.

6. Реализирано е участие в работна среща на екипите от проекта за изясняване на процеса по описване на документите.

м. май 2013 г.

м. юни 2013 г.

1. На проведено заседание на работната група бяха обсъдени форми за изходящи документи  по Дейност 4.
2. Унифицирани бяха компонентите на обобщените справки от проучванията на обратната връзка от потребителите на кадри и на образователни услуги в ТрУ .
3. Продължава работата по адаптиране на инструментите за обратна връзка съответно на дигиталните им варианти.
4. Разработени бяха текстовите формати на изходните документи от обратната връзка по Дейност 4
5. Направени бяха записките за описание на изходните документи от обратната връзка по Дейност 4
6. Създадено беше описание на регистъра на документация от Акредитации, следакредитационен контрол, одити и др.
7. Разработена беше формата на Обобщена справка за Сключени договори с потребители на кадри в ТрУ;
8. Разработена беше формата на Обобщени справки за Студентско портфолио;
9. Екипът участва на 28 юни 2013г. в зала 3А на Ректорат - Тракийски университет в информационна среща по проекта.

м. септември 2013 г.

1. Разработен е концептуален идеен проект на уеб-базиран модул за електронно портфолио на студентите

2. Извършени анкети на 32 работодатели, и направен частичен анализ на резултатите

м. октомври 2013 г.

1. Комплектоване  и архивиране на документите, разработвани по дейност 4 и подготовка на албуми с документи.

2. Обработени са резултати от изследване сред работодатели (потребители на кадри) предстои окончателната интерпретация на получените данни.

3. Проведени са 56 анкети на студенти за оценка на качеството на образователния продукт. 

м. ноември 2013 г.

1. В процес на разработване е система от критерии и показатели за оценка на образователните продукти

м. декември 2013 г.

1. Изготвена аргументация на системата от критерии и показатели за оценка на образователните продукти (учебните планове и програми, качеството на провеждане на курсовете по учебните дисциплини, нивото на подготовка на завършилите студенти)

м. януари 2014 г.

1. Превеждане на документите по Дейност 4 в съответствие с предписанието на одит от 13.12.13, за подготовка на Междинен отчет -

м. февруари 2014 г.

1. Техническо превеждане на документите по Дейност 4 в съответствие с предписанието на ОДИТ от 12.12.2013г. Отчетни доклади; Концептуални идейни проекти на уеб-базиран модул; Входящи документи: Анкетни карти; Правила и процедури; Е-портфолио; Форма за регистър на договорите; Атрибути на примерен договор; Протоколи.   
2. Привеждане на анкетните карти от работодателите във формат, съобразен с препоръките на ОДИТ по проекта през м. декември 2013 г. Окончателно верифициране на входящите и изходящи документи, с оглед предстояща дигитализация
3. Провеждане на работна среща на екипа по дейност 4 с екипа на изпълнителя на ИУИС - "Информационно обслужване"с цел и обсъждане на предстоящата работа по новия Web portal на ТрУ и окончателно верифициране на входящите и изходящи документи, с оглед предстояща дигитализация

м. март 2014 г.

1. Участие в работни срещи за ИУИС с фирмата изпълнител

м. април 2014 г.

1. Разработване на структурата на основните менюта на сайта на ТрУ

2. Работна среща за унифициране на основните параметри на сайта на ТрУ

м. май 2014 г.

1. Участие в работни срещи за ИУИС с фирмата изпълнител

м. юни - м.октомври 2014 г.

Участие в работните срещи на екипа и фирмата-изпълнител за реализацията на процесите, на анкетите и функционалностите на ИУИС.