Дейност 1, март 2013

Определени са членовете на работната група по дейност 4 „Управление и развитие на организацията ТрУ чрез разработване и внедряване на механизми и процедури за обратна връзка от потребителите на кадри и студенти и използване на информацията за вземане на по-качествени управленски решения в ТрУ” и изготвяне на досиета на екипа.
Разпределени са задачите на останалите работни групи по дейности. Отчитането става във Виртуалната среда за задачи и отчитане.
 
1. Организиране на заседания на екипа за управление на проекта
2. Организиране на среща с Договарящия орган за проверка «на място»
3. Подготовка на документи:
- Писмо за одобряване на план за обществените поръчки;
- Писмо за замяна на член от екипа
- Писмо за промяна на плана за дейностите
- Актуализиран план за действие - Приложение ІІ, VІІІ;
- План за действие на договора - Приложение ІІ, VІІІ;
- Писмо за промяна на бюджета
- Приложение № 9, с необходимите подписи;
- Опис на Приложение 3.2.;
- Опис на Приложение 3.1.
- Общ бюджет на проекта с направените промени по бюджетни пера.
4. Определяне членовете на работната група по дейност 4 „Управление и развитие на организацията ТрУ чрез разработване и внедряване на механизми и процедури за обратна връзка от потребителите на кадри и студенти и използване на информацията за вземане на по-качествени управленски решения в ТрУ” и изготвяне на досиета на екипа.

< Назад