Дипляна

Търсене

Кой е онлайн

We have 19 guests and no members online

Дейност 3

Logo IUISАнализ и подобряване на системата за управление на научно-изследователската и международна дейност (НИМД) в ТрУ и повишаване нейното качество в съответствие с: а) процеса на модернизиране на системите за висше образование в Европа; б) критериите на Рейтинговата система за ВУ в България; в) критериите на НАОА, г)потребностите на всички заинтересовани страни (преподаватели, студенти, бизнеса, местната власт).

 

Уважаеми колеги, Препоръчваме Ви да попълните онлайн Анкетите за да бъде отразено Вашето мнение при изпълнението на проекта за ИУИС!

Усъвършенстване на системата за планиране, организация, контрол и информационно обслужване на НИМД в ТрУ, и актуализиране на действащите Правилници, Правила и системи за управление на основата на съвременните средства на ИКТ и повишаване на оценката по критериите на Рейтинговата система за ВУ в България, свързани с НИМД.  (преподаватели, студенти, бизнеса, местната власт).

 

Дейност 3 Анализ и подобряване на системата за управление на научно-изследователската и международна дейност (НИМД) в ТрУ и повишаване нейното качество.

Постигнатите резултати са следните:

1. Събиране на информация за анализ и оценка на съществуващата система за управление на НИМД в ТрУза управлението на НИМД и нейното информационно обслужване.

2. Анализ на състоянието на управлението на НИМД

3. Изготвянето на програма от дейности за подобряване на процеса на НИМД

4. Актуализиране на Правилниците и правилата за НИМД в ТрУ 

5. Разработване на концептуален модел на система за управление на НИМД:

 Документите затова са следните:

  •  10 доклада от вътрешни  одити на НИМД в катедри, 2 доклада от вътрешни одити на научни отдели. 
  1. Проведени 20 анкети на студенти, Проведени 50 анкети на преподаватели, Проведени 25 анкети на експерти, Отчет със статистически анализ резултатите от анкетните проучвания.
  2. Разработен аналитичен материал "Анализ и оценка на системата за управление на научно-изследователската и международна дейност в Тракийски университет"
  3. Програма от действия за подобряване на НИМД.
  4. Актуализирани Правилници и Правила за НИМД в ТрУ.
  5. Разработен концептуален модел на уеб-базирана система за управление на НИМД и разработено техническо задание за ИУИС.
  6. Концептуално проектиран Модул за онлайн подаване и оценяване на проектите, финансирани от субсидията на МОМН, който генерира и обслужва Регистър на проектите и Регистър на договори за научно обслужване на бизнеса.
  7. Концептуално проектиран Регистър на научно-информационни центрове и лаборатории към ТрУ.
  8. Концептуално проектирана функционалност и задачи за уеб базиран модул за научни конференции и уеб базиран модул за публикуване на научните списания.

 

 м. февруари-март 2013 г.

м. април 2013 г.

м. май 2013 г.

м. юни 2013 г.

1.Изготвен e концептуалeн модел за управление на научно-изследователската и международната дейност, в който са разработени всички процедури, необходими за нейното управление. 

2. Разработен е план за провеждане на одити в научни отдели на АФ и СФ и катедри на няколко структурни звена. Проведени са одити в научните отдели на двете звена и са започнали одити по катедри.
3. Проведено e заседание на зам.-деканите по научната дейност, на което бе разгледано предложение за общ атестационен лист. Разработени са новите правила за атестиране на преподавателите и атестационния лист, за да бъдат предложени за утвърждаване на АС.
4. Изработени са концептуални проекти за уеб-базирани системи за издаване на научни списания и организиране на конференции.

м. октомври 2013 г.

1. Проучване на правилата за прилагане на ЗРАСРБ в някои висши учебни заведения с оглед допълнителни промени в Правилника за прилагане на ЗРАСРБ в ТрУ.

2. Разработване на промени в ПРАЗ в глава 1 Общи положения и глава 2 Придобиване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“. С оглед на широкия обхват на разискваната материя и необходимостта от непрекъснато прецизиране върху нея се провеждат дискусии и се правят корекции в период от два месеца.

3. Изготвяне на нов Индивидуален учебен план за докторантите с възможност за разграничаване на различните видове докторантури и съответно корекция в получените кредити в зависимост от вида на докторантурата.

4. Проведени заседания на комисията по НИД във връзка с промените в правилника - 8.10.2013 и 15.10.2013 г.

м. ноември 2013 г.

1. Актуализиран е Правилник за развитието на академичния състав в Тракийски университет.

2. Актуализирани са ПРАВИЛАТА за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от Държавния бюджет за присъщата на Тракийски университет научна дейност

м. декември 2013 г.

1. Промяна в правилата за разпределение на субсидията по Наредба 9. 

2. Допълнение в правилата на Издателския съвет.

3. Провеждане на заседания на комисията по НИД  на 2.12.2013.

4. Проведено заседание на издателския съвет на 5.12.2013.

м. януари 2014 г.

1. Проучване на различни системи на подаване на статии онлайн, рецензиране и осъществяване на обратна връзка
2. Създаване на алгоритъм за онлайн подаване на статия, рецензиране и корекция
3. Подготовка на материали за междинен отчет

м. февруари 2014 г.

1. Разработка на програма за Докторантско училище.
2. Работа върху Правилника на Централната Научноизследователска Лаборатория (ЦНИЛ) и документацията, свързана с него.

м. март 2014 г.

1. Проучване на образци за изискванията към авторите при отпечатване на статии в електронни научни списания

2. Създаване на темплейт-бланка за отпечатване на статии

3. Доразработване на Правилник за за дейността на ЦНИЛ (Централна научна лаборатория на Тракийски университет)

4. Подготовка на поканите за предстояща Международна научна конференция в МФ

5. Работа върху втори брой 2014 на списанието Trakia journal of sciences

6. Участие в подготовка на рекламен клип за МФ

7. Работа свързана с разработване на предложение за изменение и допълнение на критериите за наукометричните показатели при атестиране на академичния състав (нехабилитирани и хабилитирани) на Меддицински факултет, ТрУ 

м. април 2014 г.

1. Работа по филмовия материал, подготвен за рекламна дейност на ТрУ

2. Работа по цялостното оформяне съдържанието на втори брой за 2014 г. на списанието Trakia journal of sciences

3. Работа, свързана с разработване на Програма за ежегодно провеждане на "Докторантско училище" със зачислени докторанти - редовни, задочни и на самостоятелна подготовка към Тракийски университет

4. Анализ и подобряване на системата за управление на НиМД в ТрУ 

м. май 2014 г.

1. Подготовка за промени в Правилника за Развитие на Академичния състав

2. Работа по дизайна и структурата на уеб-сайта на ТрУ

м. юни - м.октомври 2014 г.

Участие в работните срещи с фирмата-изпълнител за изграждане на модулите обслужващи научно-изследователската и проектна дейност.