Дейност 2

Logo IUISАнализ и подобряване на учебния процес на студенти и докторанти  в съвременната конкурентна среда на обучението според изискванията на националната квалификационна рамка и потребителите, и в съответствие с критериите на Рейтинговата система.

Уважаеми колеги, Препоръчваме Ви да попълните онлайн Анкетите за да бъде отразено Вашето мнение при изпълнението на проекта за ИУИС!

 

Да се развият съвременни методи за предоставяне на образователни услуги  в съответствие с процеса на модернизиране на системите за висше образование в Европа,  критериите на Рейтинговата система за ВУ в България, критериите на НАОА, потребностите на всички заинтересовани страни (преподаватели, студенти, бизнеса, местната власт).

 

Дейност 2Анализ и подобряване на учебния процес на студенти и докторанти  в съвременната конкурентна среда на обучението според изискванията на националната квалификационна рамка и потребителите, и в съответствие с критериите на Рейтинговата система

1. Работни заседания на групата по дейността във връзка с разпределение на предстоящи задачи и извършване на одити

2. Провеждане на интервю с фокус-група с оглед събиране на първична информация свързана с провеждането на учебната дейност в ТрУи предложение на база от данни касаещи обучението на студентите

3. Описание на схемите на процесите по дейностите извършвани по учебния процес

4. Подготовка на списъци с използваните работни документи – образци свързани с учебния процес – прием на студенти, учебен процес по специалност, отчитане на учебната заетост на преподавателите и др.

5. Предложения на въпроси във формулярите на анкетите за анкетиране на студенти, преподаватели и експерти за събиране на информация за състоянието на учебния процес и начина на провеждане (на хартиен носител / он-лайн)

6. Разработване на анкетите за он-лайн анкетиране на целевите групи от структурните звена

7. Организиране провеждането на он-лайн анкети със студенти, преподаватели и експерти от отделните структурни звена на ТрУ (http://www.trakia-uni.bg/anketi)

8. Обобщаване на резултатите от анкетните проучвания

9. Разработване на чек листи във връзка с провеждане на одити в структурните звена

10. Извършване на вътрешни одити за събиране на информация от учебни отдели в деканати на факултети

11. Провеждане на вътрешни одити в катедри от отделните структурни звена на университета

12. Изготвяне на доклади с резултатите от проведените вътрешни одити в учебни отдели и катедри

13. Изготвяне на концептуален проект на система за уеб-базирано управление на учебния процес с възможните обекти за участие

14. Изготвяне на обобщен доклад за състоянието на управлението на учебния процес в ТрУ

15. Предложение на програма от действия за подобряване на учебния процес по модулите в учебната дейност

16. Проучване опита от внедрени информационни системи в други университети

 

В резултат на това са получени следните резултати:

     1. Събиране на информация за състоянието на учебния процес в университета.

     2. Анализ на състоянието на управлението на учебния процес

     3. Изготвяне на програма от дейности за подобряване на учебния процес

     4. Изготвяне на концептуален проект за уеб-базирана система за управление на учебния процес.

 

Подготвени са следните документи:

1. 10 доклада от вътрешни  одити на учебния процес в катедри, 2 доклада от вътрешни одити на учебни отдели

2. Проведени 140 анкети на студенти, 50 анкети на преподаватели, 40 анкети на експерти за оценка на състоянието на учебния процес и Отчет със статистически анализ резултатите от анкетните проучвания.

3. Обобщен доклад на състоянието на управлението на учебния процес в ТрУ

4. Обобщен доклад на възможностите за прилагане на опита на други университети

5. Програма от действия за подобряване на учебния процес

6. Концептуален проект на система за уеб-базирано управление на учебния процес с всички възможни обекти, участващи в него - студенти и докторанти, преподаватели, учебни дисциплини и др.

 

 м. февруари-март 2013 г.

м. април 2013 г.

м. май 2013 г.

м. юни 2013 г.

м. октомври 2013 г.

1. Извършени са дейности по обобщаване на документацията, свързана с проведените одити за организацията на учебния процес в катедри от одитираните структурни звена на Тракийски университет.

2. Извършено е окомплектоване на наличните формуляри в дейностите по процесите в учебната дейност.

м. ноември 2013 г.

1. Извършени два одита във Ветеринарно-медицински факултет - на една катедра и на учебен отдел.

2. Комлектоване на формуляри за учебната дейност от различните факултет.

м. декември 2013 г.

м. януари 2014 г.

1. Проучване опита на други университети за информационна система свързана с учебния процес, във връзка с подготовка на: Обобщен доклад на възможностите за прилагане на опита на други университети

м. февруари 2014 г.

1. Изготвяне на Обобщен доклад на възможностите за прилагане на опита на други университети

м. март 2014 г.

1. Участие в работни срещи за ИУИС с фирмата изпълнител

м. април 2014 г.

1. Участие в работни срещи за ИУИС с фирмата изпълнител

м. май 2014 г.

1. Участие в работни срещи за ИУИС с фирмата изпълнител

м. юни - м.октомври 2014 г.

Консултиране на фирмата-изпълнител за модулите и функционалностите, обслужващи учебната дейност и мониторинга на учебния процес.