Дейност 1

logo IUISУправление и мониторинг на изпълнението на проекта. Ефективно управление на всички ресурси за успешно постигане целите на проекта. 

 

Дейност 1 Управление и мониторинг на изпълнението на проекта се осъществява връзката и координацията на проекта с междинното звено и управляващия орган по програмата.

Организационната подготовка е изпълнена: - стартиране на проекта, сключване на договори с екипа на проекта за организация и управление;

Провеждане на работни срещи по планирането и хода на изпълнение на проекта; сформиране на екипите по отделните дейности, в които имат участие представители на целевата група от ТрУ;

Планиране и изпълнение на дейностите вкл.: - подробен график за изпълнение на дейностите; - график за докладване на хода на изпълнението и резултатите на проекта; - предварителен план; - график за подбор и сключване на договор с експерти вкл., на работни срещи с координатори и ключови експерти, (актуализиране при необходимост); - план-график за подготовка и изпълнение на процедури за обществени поръчки (актуализиране при необходимост);

Планираните дейности, очаквани резултати, системи за контрол и разработвани инструменти на информационна система, индикатори се съобразяват изцяло с необходимостта и изискванията за осигуряване на равенство между половете и защита от дискриминация и добро управление.

 

Последни новини:

Пресконференция на Ректора проф.дсн Иван Станков, Ръководителя на проекта доц.д-р Ив. Желязкова и часто от екипа за представяне на проекта в Пресцентъра на БТА, Стара Загора

Информационна среща на представители на Ректората и структурните звена на Тракийски университет за представяне на дейностите по проекта - презентация; очаквайте снимки.

Тази дейност е основна за изпълнението на проекта във връзка с изпълнението на останалите дейности и координирането и насочването на усилията на всички ангажирани с проекта. Чрез нея се осъществява връзката и координацията на проекта с междинното звено и управляващия орган по програмата. 

м. февруари 2013 г.

м. март 2013 г.

м. април 2013 г.

м. май 2013 г.

м. юни 2013 г.

м. юли 2013 г.

м. август 2013 г.

І. Организиране на заседание на Комисия за обществена поръчка

2. Организиране и провеждане на срещи на екипа

м. септември 2013 г.

І. Организиране на заседание на Комисия за обществена поръчка

м. октомври 2013 г.

І. Организиране на заседание на Комисия за обществена поръчка

м. ноември 2013 г.

І. Организирано и проведено заседание на Комисията за оценка на офертите за откритата процедура по ЗОП:

ІІ. Проведено заседание на членовете на управляващия екип по проекта - 04.11.2013.

ІII. Проведено заседание на членовете на управляващия екип по проекта - 25.11.2013.

м. декември 2013 г.

І. Проведено заседание на членовете на управляващия екип по проекта - 12.12.2013.

ІІ. Проведено заседание на членовете на управляващия екип по проекта - 18.12.2013.

м. януари 2014 г.

1. Проведено заседание на членовете на управляващия екип по проекта - 27.01.2014

2. Съвместна среща на екипите на ТрУ и фирмата изпълнител „Информационно обслужване“ АД за обсъждане на бъдещите дейности и подписване на договор между двете страни.

3. Обсъждане и приемане на общ график за дейностите по проекта за времето от 27.01.2014 г. до 25.11.2014 г.

м. февруари 2014 г.

1. Заседание на екипа за управление и организация на проекта.

м. март 2014 г.

1. Срещи на екипа за организация и управление на проекта

2. Изготвяне на Първи междинен доклад

3. Изготвяне на междинен финансов отчет

м. април 2014 г.

1. Срещи на екипа за организация и управление на проекта

2. Окончателно изготвяне на Първи междинен доклад

3. Окончателно изготвяне на междинен финансов отчет

м. май 2014 г.

1. Приемане на отчетни доклади по дейностите на проекта за мес. април

2. Изготвяне на нов план-график за обществените поръчки

3. Подготовка на процедура по ЗОП