Структура на ФТТ ПечатФакултет "Техника и технологии" - Ямбол се ръководи от Декан и трима заместник-декани. Деканът на ФТТ се избира на Общо събрание с мандат от 4 години. Зам.деканите се избират от Съвета на факултета. Дейността на ФТТ между отделните Общи събрания се ръководи от Факултетен съвет, който се избира от Общото събрание. 

ФТТ - Ямбол има четири катедри: Машинно инженерство; Електротехника, електроника и автоматика, Хранителни технологии и Енергетика.

Квалификационната дейност, професиналното и продължаващото обучение се осъществяват от Център за професионално обучение и квалификация. 

Във ФТТ - Ямбол функционират и следните обслужващи звена:
1. Учебен отдел;
2. Библиотека;
3. Издателска база;
4. Финансово–счетоводен и административен отдел;
5. Учебно-практически комплекс.

 

Последно променен на Четвъртък, 04 Февруари 2016 10:45