top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 63 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Спец.ТГС

Специалност “Топло- и газоснабдяване”

 Специалността “Топло- и газоснабдяване” е с уникален характер, даваща възможност да се обучават специалисти с висше образование, за които има обществена потребност за един голям отрасъл какъвто е топлоснабдяването и газоснабдяването. Специалността има свой облик във връзка с икономичното и екологично използване на енергията, което е приоритетна задача на държавата.

 

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър"; Професионална квалификация "Инженер"

Редовно и задочно обучение

Редовно обучение – 4 години;

Задочно обучение – 4 години

tgs 1  tgs 2

 Специалност ТГС е акредитирана от НАОА към МС с Протокол № 1 от 10.01.2013 г. с оценка 8,47 за срок от 5 години. Съгласно проекта за „Eнергийна стратегия на Република България до 2020 г.", развитието на отрасъла ще се основава на диверсификацията на енергийните доставки, развитието на конкурентен енергиен пазар, който гарантира защитата на интересите на потребителите, посочва стратегията. Сред най-важните приоритети са повишаването на енергийната ефективност, използването на местни ресурси – въглища и възобновяеми енергийни източници. Участието на България в бъдещите енергийни проекти „Набуко” и „Южен поток” очертава бързо развитие на този пазарен сектор. Това поражда необходимостта от подготовка на качествени кадри, които да могат да решават проблемите свързани с непрекъснатото нарастване на енергийните носители и свързаното с това замърсяване на околната среда, нарастване на обема на емисиите на парниковите газове и изчерпване на ограничените природни ресурси.

Тези изисквания са намерили отражение в учебния план за обучение на студентите от специалност “Топло- и газоснабдяване” във ФТТ – Ямбол, чиято основна цел на е да подготвя технически кадри с широкопрофилна квалификация за голям периметър от различни области на обществения и икономическия живот.

Съчетанието от фундаментална, общотехническа и специализирана техническа подготовка в образователно-квалификационната степен (ОКС) “Бакалавър”, допълнено с икономически знания, способства машинните специалисти от специалността “Топло- и газоснабдяване”, да решават широк кръг задачи в условията на пазарната икономика:
-        да проектират, настройват и експлоатират топлотехнически системи и съоръжения, и топлотехническо оборудване в промишлеността и бита;
-        да организират, провеждат и контролират ремонтните работи на топлотехнически системи и съоръжения, и топлотехническо оборудване в промишлеността и бита;

-        да управляват, контролират и регулират процесите по пренасяне на газове по тръбопроводи посредством помпени и компресорни станции в промишлеността, строителството и по магистралните тръбопроводи;
-        да извършват организационно-управленска дейност;
-        да извършват учебно-преподавателска дейност в системата на средното и професионалното образование, свързана с областите на специалността.

Завършилите квалификационна степен “Бакалавър” могат да работят като предприемачи, инвеститори и мениджъри на малки и средни фирми за изграждане на инсталации и тяхната поддръжка; оператор по газоразпределение на помпени и компресорни станции; надзорник на газопроводни магистрали; ръководители на лаборатории и ремонтни работилници за настройване и ремонт на газово оборудване и контрольор на газова спасителна служба.

 

 

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014