top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 83 guests online

Guarded by Plagiarisma.NetСпециалност “Автоматика и компютърни системи”
There are no translations available.

Специалността “Автоматика и компютърни системи” (АКС) е специалност, която дава възможност на завършилите я да се реализарат в различни отрасли на промишлеността, енергетиката, търговията, административното обслужване, държавната администрация, банките, хардуерни и софтуертни компании, мобилни оператори, комуникациите и др. По време на обучението се изучават общотехнически, специални и избираеми профилиращи дисциплини.

Нови перспективи за студентите от ФТТ - Ямбол: видео на ТВ "Диана кабел"

 

 Учебен план на специалност "Автоматика и компютърни системи" за ОКС "Бакалавър"

 Квалификационна характеристика на специалност "Автоматика и компютърни систем" за ОКС "Бакалавър"

 

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър"; Професионална квалификация "Инженер по автоматика и компютърни системи"

Редовно и задочно обучение

Редовно обучение – 4 години;

Задочно обучение – 4 години

 


Спе­ци­ал­ността е ак­ре­ди­ти­ра­на с ре­ше­ние на НАОА към МС с Протокол №2 от 17.01.2013 г. с оценка 8,17 за срок от 5 години.
Основните теоретични дисциплини се водят от хабилитирани преподаватели на основен трудов договор от Тракийски
 Университет – Стара Загора и гост лектори от БАН – РУ “Ангел Кънчев”- Русе, ТУ – София, ТУ - Габрово.stud 13a

Завършилите специалността “Ав­то­ма­ти­ка и компютърни системи“  отговаря на потребностите в различни области на стопанството като индустрията, комуникациите, транспорта, леката промишленост, селското стопанство и съответства на динамиката на тяхното развитие.

Обучението в областта на компютърните системи  цели да даде на студентите знания и качества, необходими за реализацията им като специалисти в постоянно обновяващата се теория и практика на компютърните системи и технологии. При това мултидисциплинарно обучение завършилите инженери успешно съчетават знанията по автоматика и управляваща техника  с уменията по програмното и апаратно осигуряване на компютърни и компютъризирани системи. 


 

stud 15a

Бакалавърът инженер по "Автоматика и компютърни системи" на придобива умения да извършва проучвателна, проектантска, конструкторска, технологична, производствена, монтажна, ремонтна, експлоатационна и учебно-преподавателска дейности, свързани със специалността. Мултидисциплинарната подготовка им дава умения по програмиране, по администриране на бази от данни, практическа подготовка за работа в областта на създаване, администриране и поддържане на информационни системи. 

 

Учебният план и програми са разработени съгласно Единните държавни изисквания и дават възможност на завършилите “АКС” да продължат образованието си в по-висока квалификационна степен "Магистър" по различни специалности.

 

stud  17a

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА

 

Студентите от специалносттите  Автоматика и компютърни системи”, "Автоматика, информационна и управляваща техника" и "Електротехника" могат да се включат по програмите на Еразъм за обмен на студенти. Тракийски университет - Стара Загора, притежава Разширена Университетска Харта Еразъм, което позволява студентите от всички специалности да се обучават или да проведат практика в чужбина. Дейностите по обмен на студенти и преподаватели и въвеждане на Европейска система за трансфер на кредити напълно съответстват на заявената Европейска политика на Университета и плана му за стратегическо развитие.

За специалностите от Професионално направление "Електротехника, електроника и автоматика" има сключени договори за обмен на студенти с Гърция, Германия, Литва, Словения, Портогалия, Турция, Румъния и Чехия. Предстои сключване на договори с университети в Словакия, Полша и Сърбия. 

В колективните научноизследователски проекти активно се включват и студенти. Участието на студентите в научните проекти, подпомага не само тяхната пряка дейност в учебния процес, като подготовка на курсови проекти и задачи, но и бъдещата им самостоятелна научноизсле­дователска дейност. Чрез научни изследвания и трансфер на знания в рамките на изсле­дователските проекти се насърчава обучението, мобилността и професионал­ното развитие на студентите. 

 

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014