top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 20 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Научна дейност

researches

 

Научно-изследователските проекти
от Фонд „Научни изследвания”  за 2011 г.


КОЛЕКТИВНИ ПРОЕКТИ:

1.      Оптимизация на  CAD проектирането в облеклото; Ръководител: Доц. Златина Казлачева

2.      Изследване на възможностите за приложение на интензивни методи за обучение на студентите от специалност „Електротехника” ; Ръководител: Доц. Таня Пехливанова

3.      Проучване възможностите за използване на растителни добавки при получаване на хляб от пшеничено брашно; Ръководител: Доц. Антоанета Георгиева

4.      Изследване и сравнителен анализ на интерактивни средства и методи за обучение на студентите от техническите специалности; Ръководител: Доц. Красимира Георгиева

5.      Изследване на екологичните и топлинни характеристики на горивно устройство, използващо газово гориво в условията на водогреен котел; Ръководител: Доц. Нели Георгиева

6.      Въвеждане на интерактивни методи за обучение по Неорганична химия и изследване на ефекта върху качеството на придобитите знания; Ръководител: Доц. Снежана Бойчева

 

ИНДИВИДУАЛНИ ПРОЕКТИ:

1.      Изследване на диагостичните параметри и надежностните характеристики на системите за управление на двигателите с вътрешно горене; Ръководител: Гл. ас. Петър Казаков

2.      Изследване износването на пневматични гуми за автомобили; Ръководител: Ас. Красимир Георгиев

3.      Изследване и сравнителен анализ за използване на конвенционални и комбинирани земеделски машини при отглеждане на земеделските култури; Ръководител: Ас. Петър Михалев

 


Научно-изследователските проекти от Фонд „Научни изследвания”
за 2009 г.

N

Договор номер

Срок

Наименование

Ръководител

1.         

09-1001

29.04.2009

2 год.

29.04.2011г

“Безжична мрежа за достъп до Интернет в Технически колеж-Ямбол”

Доц.д-р Веселина Недева

2.         

09-1002

29.04.2009г

2 год.

29.04.2011г

“Мултимедиен курс за обучение по Микробиология и възможности за преминаване към е-обучение”

Доц.д-р Снежана

Бойчева Динева

3.         

09-1003

29.04.2009г

3 год.

29.04.2012г

“Експресен контрол на основните показатели на автотракторните експлоатационни материали”

Доц.д-р инж.

Станчо Станчев

 

4.         

09-1004

29.04.2009г

1 год.

29.04.2010г

“Диагностика на системите за електронно управление на автомобилите”

Доц.д-р инж.

Илия Гинков

5.         

09-1005

29.04.2009г

1 год.

29.04.2010г

“Европейски измерения на образованието и науката”

Доц.д-р инж.

Красимира Георгиева

 


Научно-изследователските проекти от Фонд „Научни изследвания”

през периода 2003-2007 год.

№ по ред

Договор №

Наименование на проекта

Творчески колектив

1.

НП – 11013 / 2001

 

Методика за прогнозиране изменението на контролните параметри на сложни мехатронни системи.

 

 Ръководител: доц.д-р инж. Венелин Борисов Бочев

Членове:        

1. Доц.д-р инж. Пламен Иванов Даскалов – ТУ “Ангел Кънчев” – Русе

2. Гл.ас. инж. Юлиана Георгиева Христова

3.Доц.д-р Веселина Иванова Недева

4.Гл.ас. инж. Таня Иванова Пехливанова

5.Гл.ас.инж.Красимира Василева Керемедчиева

2.

НП – 11017 / 2001 г.

 

Автоматизирана система за диагностика на заболявания по лозови насаждения.

Ръководител: доц.д-р инж. Красимира Господинова Георгиева

ЧЛЕН: ст.ас. Юлиана Христова Георгиева

3.

НП – 756 / 2001

 

Изследване и анализ на концентрациите на растителни екстрати и биологични разтвори.

 

Ръководител: гл.ас.инж. Красимир Митков Николов

            Членове:

            1.Гл.ас.инж. Иван Кирилов Янков

            2.Гл.ас. д-р Антоанета Василева Георгиева

            3.Гл.ас. Таня Иванова Пехливанова

4

НП- 03 – 1038 / 2003

Интернет маркетинг на образователните услуги.

 

Ръководител: доц.д-р инж. Венелин Борисов Бочев

Членове:

1.Д-р Веселина Иванова Недева

2.Гл.ас. Таня Иванова Пехливанова

5.

НП – 03 – 1046 / 2003

 

Моделиране и управление с променлива структура на ферментационен процес.

 

Ръководител: доц.д-р инж. Красимира Георгиева

Членове:

1.Гл.ас.инж. Юлиана Христова Георгиева

2.Гл.ас.инж. Иван Кирилов Янков

6.

НП-04-1064/2004

 

Повишаване качеството на обучението чрез използване на мултимедийни продукти и системи.

 Ръководител: доц.д-р инж. Венелин Борисов Бочев

Членове: 1.Д-р Веселина Иванова Недева

2.Д-р Иванка Шивачева

3.Д-р Антоанета Георгиева

4.Гл. ас. Нели Георгиева

5.Гл.ас. Красимир Кръстев

             6. Гл. ас. Златоели Дучева

7.

НП – 04-1066 / 2004

 

Оценка на метрологичната надеждност на работни средства за

измерване.

Ръководител: гл.ас. инж.Таня Иванова Пехливанова

             

 

8.

НП – 1053 / 2004

 

Обработване на дълбоки отвори чрез разстъргване и повърхностно пластично деформиране.

Ръководител: гл.ас.инж.Нели Асенова Георгиева

 

9.

НП – 04 – 1060 / 2004

 

Управление на риска за безопасността и здравето при практическото обучение.

 

Ръководител: гл.ас.д-р инж. Иван Стефанов Лазаров

            Членове:

            1.Доц.д-р Любен Петров Диомов – ТУ – Русе

            2.Гл.ас. Продан Проданов

            3.Гл.ас. Нели Георгиева

10.

НП – 05-1012 / 2005

 

Обосновка на методите и изследване на техническите средства и съоръжения при обслужване на специалност “ТГС”.

 

Ръководител: доц.д-р инж.Венелин Борисов Бочев

Членове:

1.Доц.д-р инж. Петър Стефанов Костов – ИПФ – Сливен

2.Гл.ас. Нели Асенова Георгиева

3.Гл.ас. Стати Найденов Найденов

4.Гл.ас. Красимир Митков Николов

5.Гл.ас. Иван Кирилов Янков

6.Гл.ас. Ваня Димитрова Стойкова

7.Гл.ас. Продан Желязков Проданов

8.Гл.ас. Красимира Василева Стоянова

 

11.

НП – 05 – 1002 / 2005

 

Използване на лабораториите с отдалечен достъп за комбиниране на средства за измерване, използвани в учебния процес.

 

Ръководител: доц. дтн инж. Николай Иванов Петров

            Членове

            1.Доц.д-р инж. Иван Денчев Калчев

            2.Гл.ас. Таня Иванова Пехливанова

            3.Гл.ас. Красимир Митков Николов

            4.Доц.д-р Веселина Иванова Недева

12.

НП – 05 – 1005 / 2005

 

Дистанционното обучение в България. Възможности за провеждането му в Технически колеж – гр.Ямбол.

 Ръководител: доц.д-р Веселина Иванова Недева

             

 

13.

НП № 05 – 1008 / 2005

 

Многомоделна идентификация и синтез на мултимоделно управление на биотехно-

логичен процес.

Ръководител: гл.ас.инж. Юлиана Христова Георгиева

 

14.

НП – 05 1022 / 2005

 

Интелектуални информационни системи в електронното обучение.

 

 Ръководител: доц.д-р Веселина Иванова Недева

            Членове

            1.Гл.ас.д-р Емилия Димова Димова

            2.Гл.ас. Таня Иванова Пехливанова

            4.Гл.ас. Красимира Василева Стоянова

15.

НП № 2006 / 72  ТК

 

Изграждане на система от методи и установки за обучение по специалност “ТХ”.

 

Ръководител: доц.д-р инж.Венелин Борисов Бочев

          Членове

            1.Доц. д-р Антоанета Василева Георгиева

            2.Гл.ас. Красимира Желязкова Добрева

            3.Гл.ас. д-р Снежана Бойчева Драгоева

            4.Гл.ас. Галина Димитрова Чобанова

            5.Доц.д-р Иванка Ник. Шивачева – Пинеда

 

           

16.

НП – 2006 / 73 ТК

Създаване и апробиране на методология за електронно обучение в Технически колеж- гр.Ямбол.

 

 Ръководител: доц.д-р Веселина Иванова Недева

            Членове

            1.Гл.ас.д-р Маргарита Иванова Пехливанова

            2.Гл.ас. инж.Ваня Димитрова Стойкова

            3.Гл.ас. инж. Юлиана Христова Георгиева

            4.Гл.ас. инж. Таня Иванова Пехливанова

            5.Гл.ас. инж. Нели Асенова Георгиева

            6.Гл.ас. Златоели Атанасова Дучева

17.

НП 2006 / 69 – ТК

 

Показатели за надеждност на разпределителни мрежи за средно напрежение.

 

Ръководител: гл.ас. Красимира Василева Стоянова

 

18.

НП – 2006 / 71 ТК

 

Информационно – съответстваща система за оптимално управление на земеделски тракторни агрегати по горивна икономичност.

 

Ръководител: гл.ас. инж. Ваня Димитрова Стойкова

             

19.

НП 2006 / 70 ТК

 

Изследване на импедансни измервателни системи за анализ на биологични среди.

 

Ръководител: гл.ас. инж. Красимир Митков Николов

 

 

20.

НП – 2006 / 75 - ТК

Явни групови методи за задачи от параболитичен тип.

 

Ръководител: гл.ас. Красимир Иванова Кръстев

 

21

НП – 2006 / 68 ТК

 

Разработване на усъвършенствани инструменти за комбинирано обработване на хидравлични цилиндри.

Ръководител: гл.ас.Нели Асенова Георгиева

           

22.

НП – 07-1008 / 2007

 

Обосновка на методите и изследване на техническите средства по автоматизация, управление и информационно осигуряване на топло и газоснабдяване.

Ръководител: доц.д-р инж. Венелин Борисов Бочев

Членове

1.Гл.ас. инж. Иван Кирилов Янков

2.Гл.ас. Ваня Димитрова Стойкова

3.Гл.ас. Юлиана Христова Георгиева

4.Гл.ас. Стати Найденов Найденов

 

23.

НП – 07 – 1003 / 2007

 

Изследване на средства за контрол на технологични среди.

 

Ръководител: проф. дтн инж. Николай Иванов Петров

            1.Гл.ас.инж. Красимир Митков Николов

            2.Гл.ас.д-р инж.Иван Стефанов Лазаров

            3.Гл.ас. Галина Димитрова Чобанова

            4.Доц.д-р инж.Никола Атанасов Ангелов – ТУ”Ангел Кънчев” – Русе

            5.Доц.д-р Пламен Даскалов  ТУ “Ангел Кънчев” – Русе

 

24.

НП – 07 - 1007/2007

 

Интелектуални информационни системи и технологии в електронното обучение.

 

Ръководител: доц.д-р Веселина Иванова Недева

 

25.

НП – 07- 1002 / 2007

 

Рискова диагностика при обучение по общометална и ремонтна практика.

 

 

  Ръководител: гл.ас.д-р инж. Иван Стефанов Лазаров

 

 

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014