top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 105 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Актуални събития във ФТТ - архив Повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност в Тракийски университет – Стара Загора

Повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност в Тракийски университет – Стара Загора
There are no translations available.

ES logo

ПРОЕКТ BG051PO001-0009

«Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност»

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
 ESF logo

 

Повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност в Тракийски университет – Стара Загора чрез иновативни информационни и комуникационни технологии

Тракийски университет – Стара Загора спечели проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на Министерството на образованието, младежта и науката - Приоритетна ос:  3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието:

„Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност“.

Обща цел на проекта е да допринесе за утвърждаване на Тракийски университет като образователен и научно-изследователски център, активен участник в изграждането на общество базирано на знанието и партньор в европейското изследователско пространство.

Специфичните цели са:

-  Ефективно управление на всички ресурси за успешно постигане целите на проекта.

-  Развитие на съвременни методи за предоставяне на образователни услуги  в съответствие с процеса на модернизиране на системите за висше образование в Европа,  критериите на Рейтинговата система за ВУ в България, критериите на НАОА, потребностите на всички заинтересовани страни (преподаватели, студенти, бизнеса, местната власт).

- Усъвършенстване на системата за планиране, организация, контрол и информационно обслужване на научно-изследователската и международна дейност в ТрУ, и актуализиране на действащите Правилници, Правила и системи за управление на основата на съвременните средства на информационните и комуникационни технологии и повишаване на оценката по критериите на Рейтинговата система за ВУ в България, свързани с научно-изследователската и международна дейност.

-  Създаване на условия за успешна реализация на студентите и поддържане на връзка с потребителите на кадри.

-  Усъвършенстване на Системата за управление на качеството с обхващане на всички основни и спомагателни  работни процеси в документирани процедури, работни инструкции и оперативни документи.

-  Усъвършенстване на управленските процеси планиране, наблюдение и непрекъснато подобряване в  Тракийски университет въз основа на дефинирани, наблюдаеми и измерими индикатори на ефективността на процесите.

-  Развитие и интегриране на информационните ресурси за повишаване качеството на управлението на Тракийски университет.

-  Популяризиране  и информиране на обществеността за Европейския социален фонд, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", програмната схема, целите, дейностите и резултатите от изпълнението на проекта.

Основни дейности по проекта:

Дейност 1: Управление и мониторинг на изпълнението на проекта

Дейност 2: Анализ и подобряване на учебния процес на студенти и докторанти  в съвременната конкурентна среда на обучението според изискванията на националната квалификационна рамка и потребителите, и в съответствие с критериите на Рейтинговата система

Дейност 3: Анализ и подобряване на системата за управление на научно-изследователската и международна дейност (НИМД) в ТрУ и повишаване нейното качество в съответствие с: а) процеса на модернизиране на системите за висше образование в Европа; б) критериите на Рейтинговата система за ВУ в България; в) критериите на НАОА, г)потребностите на всички заинтересовани страни (преподаватели, студенти, бизнеса, местната власт).

Дейност 4: Управление и развитие на организацията на Тракийски университет чрез разработване и внедряване на механизми и процедури за обратна връзка от потребителите на кадри и студентите и използване на информацията за вземане на по-качествени управленски решения в ТрУ

Дейност 5: Усъвършенстване на Системата за управление на качеството в Тракийски университет посредством изграждане на нови и развитие на съществуващите процедури с включване на измерими ключови индикатори на ефективността

Дейност 6: Развитие и интегриране на информационните ресурси за повишаване качеството на управлението в Тракийския университет
Дейност 6.1.: Етап І - Разработване на Техническо задание за проектиране и изграждане на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет – Стара Загора

Дейност 6.2.: Етап ІІ - Разработване, изграждане и внедряване на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет - Стара Загора

Дейност 6.3: Етап 3 - Техническо обезпечаване на Интегрираната управленска информационна система  на Тракийски университет

Дейност 6.4.: Етап 4 - Тестване и апробиране на Интегрираната управленска информационна система на Тракийски университет с участието на студентите

Дейност 7: Информираност и публичност на дейностите

 

Целева група:
- брой студенти - 286;
- брой преподаватели - 242;
- брой служители - 99;
Тракийски университет има необходимост от усъвършенстване на  система за управление за да се повиши качеството на предлаганите услуги, което е главната цел и мисия на учебното заведение.
С реализацията на настоящия проект ще бъдат удовлетворени потребности и подобрени предлаганите образователни услуги и научно-изследователски дейности за всички от целевата група: студенти, преподаватели и служители. Всяка от целевите групи има необходимост от различни услуги, но те се отнасят до едни и същи процеси от образователната, управленската и научно-изследователската дейност :
- Студентите имат необходимост да проследяват своя статус он-лайн; да проверяват изпити, дати, дисциплини, учебни планове и др;
- Преподавателите имат необходимост от обща база от данни с научните си публикации и проекти, за  да извличат данни за научната си продукция, да кандидатстват по проекти по съвременен и лесен начин, да бъде прозрачна процедурата за оценяването;
- За своята преподавателска дейност достъп до БД за изпити, групи, оценки, дисциплини, учебни планове и тяхното  онлайн обслужване;
- Ръководството на ТрУ и факултетите имат необходимост от: 
ad-hoc справки по интересуващи ги процеси; проследяване на показателите, по който се отчита рейтинга за да се работи за неговото повишаване; извличане на показателите и индикаторите , по които се оценяват специалностите и професионалните направления от Националната агенция за оценяване и акредитация и др.

Очаквани резултати:

- Хармонизиране на образователните услуги и научно-изследователската в Тракийски университет в съответствие с националните и Европейски стратегии и перспективи;

- Събиране и анализиране на данни, достъп до информация в реално време на глобално ниво, както и възможност за проследяване и оценяване на постигнатите резултати спрямо зададени рейтингови показатели;

- Създаване на инструменти и методи за проследяване и подобряване на показателите по критериите на Рейтинговата система за висшите училища в България;

- Разработване на гъвкави средства за оценка на постигнатото качество на образователните услуги по професионални направления съобразно критериите за оценяване и следакредитационен контрол он Националната агенция за оценяване и акредитация;

- Развитие на съвременни методи за предоставяне на образователни услуги, базирани на повишаване достъпа на потребителите до учебната документация с оглед управление качеството на обучение и постигане критериите на прилаганата система  за рейтинг на университетите и Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот;

- Разработване и внедряване на механизми и процедури за обратна връзка от потребителите на кадри и студентите и използване на информацията за вземане на по-качествени управленски решения в Тракийски университет;

- Периодично проследяване на съответствието на обучението с потребностите на пазара на труда;

- Усъвършенстване и развитие на Системата за управление на качеството в Тракийски университет - Стара Загора с обхващане на всички основни и спомагателни работни процеси в документирани процедури, работни инструкции и оперативни документи;

- Прилагане на нови технологии за мотивиране на студентите за по-висока успеваемост и учебни резултати чрез промотирането им пред потребителите на кадри;

- Създаване на инструменти и механизми за проследяване професионалната реализация на студентите и поддържане на обратна връзка със завършилите студенти.

 

Начало на проекта: 28.01.2013 г. Продължителност: 22 месеца

 

 

Ръководител на проекта: Доц.д-р Иванка Желязкова, Зам.ректор по Административна, стопанска и информационна дейност

За контакти: www.uni-sz.bg; тел: (+359) 042 699 203; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. Тракийски университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на образованието, младежта и науката.”

 

Повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност в Тракийски университет – Стара Загора чрез иновативни информационни и комуникационни технологии

Тракийски университет – Стара Загора спечели проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на Министерството на образованието, младежта и науката - Приоритетна ос:  3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието:

„Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност“

Обща цел на проекта е да допринесе за утвърждаване на Тракийски университет като образователен и научно-изследователски център, активен участник в изграждането на общество базирано на знанието и партньор в европейското изследователско пространство.

Специфичните цели са:

Ø  Ефективно управление на всички ресурси за успешно постигане целите на проекта.

Ø  Развитие на съвременни методи за предоставяне на образователни услуги  в съответствие с процеса на модернизиране на системите за висше образование в Европа,  критериите на Рейтинговата система за ВУ в България, критериите на НАОА, потребностите на всички заинтересовани страни (преподаватели, студенти, бизнеса, местната власт).

Ø  Усъвършенстване на системата за планиране, организация, контрол и информационно обслужване на научно-изследователската и международна дейност в ТрУ, и актуализиране на действащите Правилници, Правила и системи за управление на основата на съвременните средства на информационните и комуникационни технологии и повишаване на оценката по критериите на Рейтинговата система за ВУ в България, свързани с научно-изследователската и международна дейност.

Ø  Създаване на условия за успешна реализация на студентите и поддържане на връзка с потребителите на кадри.

Ø  Усъвършенстване на Системата за управление на качеството с обхващане на всички основни и спомагателни  работни процеси в документирани процедури, работни инструкции и оперативни документи.

Ø  Усъвършенстване на управленските процеси планиране, наблюдение и непрекъснато подобряване в  Тракийски университет въз основа на дефинирани, наблюдаеми и измерими индикатори на ефективността на процесите.

Ø  Развитие и интегриране на информационните ресурси за повишаване качеството на управлението на Тракийски университет.

Ø  Популяризиране  и информиране на обществеността за Европейския социален фонд, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", програмната схема, целите, дейностите и резултатите от изпълнението на проекта.

 

Начало на проекта: 28.01.2013 г.

Приключване: 28.11.2014 г.

 

Ръководител на проекта: Доц.д-р Иванка Желязкова, Зам.ректор по Административна, стопанска и информационна дейност

За контакти: www.uni-sz.bg;

тел: (+359) 042 699 203

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. Тракийски университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на образованието, младежта и науката.”

 

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014