top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 53 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Departments Катедра ХТ

КАТЕДРА "ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ"
There are no translations available.

 КАТЕДРА "ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ"

 

Ръководител на катедра „Хранителни технологии“ доц.д-р Красимира Добрева

Тел. 046/669181;  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  

Катедра „Хранителни технологии” се обособява като самостоятелна с решение на АС на Тракийски университет от 19.12.2012 г. 

От разкриването на специалност „Технология на храните“ през 1997/1998 година до днес са дипломирани 106 студенти с образователно-квалификационна степен „специалист“, 110 студенти с ОКС „професионален бакалавър” и 41 студенти с ОКС „бакалавър“. 

Катедрата е специализираща в професионално направление „Хранителни технологии“ и осигурява обучението по дисциплините „Висша математика“, „Физика“, „Химия“, „Екология“ и „Чужд език“ за всички специалности във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. 

Професионално направление „Хранителни технологии“ е акредитирано с оценка 8,47 от Акредитационният съвет на НАОА, Протокол №1/10.01.2013 г., в редовна и задочна форми на обучение за образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“.

 

Катедрата обучава студенти в: 

 • ОКС „бакалавър“ по специалност „Технология на храните”;
 • ОКС „магистър“ по специалност „Безопасност и качество на храните”. 

В катедрата се извеждат следните дисциплини:

 

За ОКС „бакалавър“ 

 • Висша математика;
 • Физика;
 • Обща и неорганична химия;
 • Органична химия;
 • Химия на природните съединения;
 • Аналитична химия;
 • Физикохимия;
 • Биохимия;
 • Микробиология;
 • Процеси и апарати;
 • Технология на зърносъхранението и зърнопреработването;
 • Технология на хляба, хлебните и сладкарски изделия;
 • Технология на млякото и млечните продукти;
 • Технология на месото и месните продукти;
 • Технология на консервирането;
 • Хранителна микробиология;
 • Екология;
 • Чужд език. 

Студентите, изучаващи специалност „Технология на храните“, могат да разширяват познанията си в областта на Хранителните технологии като избират от дисциплините: „Добавки за хранителни продукти“, „Опаковане на хранителните продукти“, „Химични процеси в хранителните технологии“, „Технология на птичето месо и яйцата“, „Технология на рибата и рибните продукти“, „Технология на плодово-захарните продукти“, „Технология на детски и диетични храни“, „Технология на комбинираните фуражи“ и „Технология на макаронените изделия“.

  

                  За ОКС „магистър“ 

 • Сензорен анализ;
 • Хранителни контаминанти;
 • Функционални храни;
 • Анализ на храните;
 • Системи за управление качеството на храните;
 • Системи за управление безопасността на храните;
 • Управление и работа в екип. 

Избираеми дисциплини: „Хранителни токсикоинфекции“, „Хигиена на храненето“, „Бизнес комуникации“, „Организационна култура и етика“.

 

Създадени са необходимите условия и организация за осъществяване на качествен  учебния процес.

 

Академичният състав на катедрата включва 1 професор, 7 доценти, 1 гл. ас. д-р и 2 асистенти единия от които доктор. 

Разработени са над 20 научни и научно-приложни проекти. 

Осъществено е трайно сътрудничество с фирми от хранителната промишленост за извеждане на специализираща практика и преддипломен стаж на студентите от професионално направление „Хранителни технологии”.

  

Основни научни направления:

 

 • Иновационни технологии при производството на храни;
 • Безопасност и качество на храните;
 • Математическо моделиране на технологични процеси;
 • Съвременни аспекти в мениджмънта на висшето образование и ученето през целия живот.

 

Преподавателски състав на катедра "Хранителни технологии":

 


доц. д-р инж. Красимира Желязкова Добрева - Зам. декан по УД       каб. 238      CV      Публикации      Научен актив

e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Област на научни интереси: Получаване, анализ и приложение на етеричните масла и екстракти от етерично-маслени и лекарствени растения; Ароматизиране на хранителните продукти; Системи за управление на качеството на хранителните продукти.


 проф. д-р Веселин Тотев Видев                                                            каб. 115      CV      Публикации      Научен актив           

e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Област на научни интереси: Математика 


доц. д-р Красимир Иванов Кръстев - Зам. декан по АСИД                  каб. 237      CV      Публикации      Научен актив

e-mail:

Област на научни интереси: Математика и Физика 


доц. д-р инж. Антоанета Василева Георгиева                                     каб. 414      CV      Публикации      Научен актив 

e-mail:

Област на научни интереси: Технология на консервирането 


доц. д-р Митко Тодоров Петев                                                           каб. 132      CV      Публикации      Научен актив

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Област на научни интереси: Зоотехника и зооинженерство


доц. д-р Снежана Бойчева Динева                                                    каб. 122      CV      Публикации      Научен актив

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Област на научни интереси: Екология; Генетика; Електронно обучение; Микробиология.


доц. д-р Маргарита Иванова Пехливанова                                         каб. 314      CV      Публикации      Научен актив     

e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it -bg

Област на научни интереси: Педагогика и Психология


доц. д-р Емилия Димова Димова                                                       каб. 320      CV      Публикации      Научен актив

e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Област на научни интереси: Социология; Административно управление; Английски език. 


гл. ас. д-р инж. Иван Енчев Димов                                                    каб. 417      CV      Публикации      Научен актив 

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Област на научните интереси: Зърносъхранение; Зърнопреработване; Хляб, хлебни и сладкарски изделия; Системи за управление на качеството и безопасността на хранителните продукти.


ас. д-р инж. Ира Димитрова Танева                                                   каб. 122      CV      Публикации      Научен актив

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Област на научни интереси: Технология на консервирането 


ас. инж. Станка Кънева Байчева                                                       каб. 132      CV      Публикации      Научен актив

e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Област на научни интереси:  Системи за управление на безопастност и качество на хранителните продукти; Технология на местните и рибните продукти.


 

Организатор на катедрата: Ирина Георгиева – кабинет 233

 

Last Updated on Friday, 26 February 2016 15:38
 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014