top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 71 guests online

Guarded by Plagiarisma.NetПроект ЕСФ 2012
There are no translations available.

 

ПРОЕКТ BG051PO001--4.1.05-0005
„Подобряване на условията за образователна интеграция на деца от

малцинствен произход, обучаващи се в Професионална гимназия по земеделие

„Христо Ботев” – гр. Ямбол


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

     

 

Тракийски университет  - Стара Загора, Факултет „Техника и технологии” – Ямбол, спечели проект, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, насочен към интеграция на ученици от малцинствен произход в образователната ни система. Партньор на Факултета е Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев” – Ямбол. Наименованието на проекта е „Подобряване на условията за образователна интеграция на деца от малцинствен произход, обучаващи се в Професионална гимназия по земеделие”Христо Ботев” – гр. Ямбол”.

Целта на проекта е да се постигне успешна образователна и социална реализация на деца от етническите малцинства, записани за обучение в Професионална гимназия по земеделие – Ямбол. Специалисти от Факултет „Техника и технологии” – Ямбол и Професионална гимназия по земеделие – Ямбол ще помагат на участниците в целевата група  да  имат добри учебни резултати и да приключат успешно средното си  образование.

Основните дейности по проекта са:

1.Разработване на учебни програми за провеждане на допълващо обучение за ученици, застрашени от отпадане от образователната система.

2.Провеждане на допълнителни занятия с ученици, застрашени от отпадане от училище, в зависимост от степента на тяхната интеграция в образователната система.

3.Осигуряване на транспорт на децата от етнически произход, живеещи в  отдалечени села.

4. Създаване и функциониране на  Клуб” “Да учим и работим заедно”, в който ще функционират следните секции:

- “Толерантност при общуване”

- “Културни традиции на различните етноси”

- “ Подготовка за трудова реализация”

 5. Провеждане на курсове за допълнителна   квалификация на учители, работещи с деца от етнически произход.                   

  6. Осигуряване на информираност и публичност относно реализацията на проекта.

 Тези дейности ще бъдат реализирани през периода 11.10.2012 г. до 10.10.2013 г.

Чрез реализиране на проекта Факултет „Техника и технологии” – Ямбол, продължава успешно дейността си за подпомагане на  деца в риск. Оказвайки  социална подкрепа на деца и младежи за успешно интегриране в образователната среда, ние им помагаме да имат по – добро бъдеще.


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския   социален Фонд. Тракийски университет –Стара Загора-Факултет „Техника и технологии”Ямбол  носи   цялата  отговорност   за   съдържанието   на настоящия   документ,   и   при   никакви   обстоятелства   не   може   да  се   приеме   като официална позиция на Европеиския съюз или Европейския социален фонд.


 

 Инвестира във вашето бъдеще! 

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014