top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 70 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Специалностите във ФТТ

Специалностите във Факултет "Техника и технологии"

 Кратка информация за специалностите във Факултет «Техника  и технологии» -  Ямбол 

 

Автотранспортна и земеделска техника

Образователно-квалификационна степен „Магистър"; Професионална квалификация "Магистър-инженер"

Редовно и задочно обучение

Редовно обучение – 1 / 2  години (след ОКС "бакалавър" / "Професионален бакалавър");

Задочно обучение – 1 / 2  години (след ОКС "бакалавър" / "Професионален бакалавър");

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър"; Професионална квалификация "Инженер"

Редовно и задочно обучение

Редовно обучение – 4 години;

Задочно обучение – 4 години;

    Завършилите специалността имат широко обхватна подготовка и могат да работят в инженерно-технически служби свързани с превоз на товари, ремонт, сервиз и диагностика на транспортна и земеделска техника, земеделски кооперации и други организации в областта транспорта и земеделието и тяхното техническо, технологично и агротехническо обслужване. Допълнителната квалификация “Учител” и “Инструктор за обучение на водачи на МПС”, която имат възможност да получат дава възможност да работят във всички ведомства, в които се подготвят водачи на МПС, ремонтни работници, механици, диагностици и др.

 

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

Образователно-квалификационна степен „Магистър"; Професионална квалификация "Магистър-инженер"

Редовно и задочно обучение

Редовно обучение – 1 / 2  години (след ОКС "бакалавър" / "Професионален бакалавър");

Задочно обучение – 1 / 2  години (след ОКС "бакалавър" / "Професионален бакалавър");

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър"; Професионална квалификация "Инженер"

Редовно и задочно обучение

Редовно обучение – 4 години;

Задочно обучение – 4 години;

    Завършилите специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” се реализират като дизайнери и конструктор-моделиери на облекло, технолози в шевното и текстилното производство, организатори на производството, мениджъри в модни къщи и ателиета, шевни и текстилни фирми.

 

Автоматика, информационна и  управляваща техника

Образователно-квалификационна степен „Магистър"; Професионална квалификация "Магистър-инженер"

Редовно и задочно обучение

Редовно обучение – 1 / 2  години (след ОКС "бакалавър" / "Професионален бакалавър");

Задочно обучение – 1 / 2  години (след ОКС "бакалавър" / "Професионален бакалавър");

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър"; Професионална квалификация "Инженер"

Редовно и задочно обучение

Редовно обучение – 4 години;

Задочно обучение – 4 години;

    Завършилите специалността “Автоматика, информационна и управляваща техника” получават професионална квалификация "Инженер". Те имат възможност да се реализират в областта на проектиране и обслужване на системи за автоматичен контрол и управление; разработване на съвременни компютърни системи за управление със специализиран софтуер за тяхното програмиране; прилагане на компютърно базирани технологии за измерване, обработка и съхраняване на информация; разработване и използване на съвременни системи за автоматичен контрол на качеството на продукция и на параметри на околната среда; участие в разработването на автоматизирани производствени технологии. Студентите  получават специални умения за новите информационни, компютърни и интернет технологии.

 

Автоматика и компютърни системи

Образовотелно-квалификационна степен ,,Магистър" ;Професионална квалификация "Магистър-инженер"

Редовно и задочно обучение

Редовно обучение - 1 / 2 години (след ОКС "бакалавър" / "Професионален бакалавър");

Задочно обучение - 1 / 2 години (след ОКС "бакалавър" / "Професионален бакалавър");

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър"; Професионална квалификация "Инженер"

Редовно и задочно обучение

Редовно обучение – 4 години;

Задочно обучение – 4 години;

    Магистърът инженер по "Автоматика и компютърни системи" придобива умения да извършва проучвателна, проектантска, конструкторска, технологична, производствена, монтажна, ремонтна, експлоатационна и учебно-преподавателска дейности, свързани със специалността. Мултидисциплинарната подготовка им дава умения по програмиране, по администриране на бази от данни, практическа подготовка за работа в областта на създаване, администриране и поддържане на информационни системи.

 

Специалност „Информационни и комуникационни технологии в образованието”                                                   

Образователно-квалификационна степен „Магистър";Професионална квалификация "Магистър-инженер"  

Редовно и задочно обучение

Редовно обучение – 1 / 2  години (след ОКС "бакалавър" / "Професионален бакалавър");

Задочно обучение – 1 / 2  години (след ОКС "бакалавър" / "Професионален бакалавър");

     Завършилите магистърска програма "Информационни и комуникационни технологии в образованието" имат солидна фундаментална общотехническа подготовка и задълбочени знания по съвременни автоматизирани компютърни системи за управление и информационна техника и технологии.

В областта на образованието ще могат да се реализират като проектанти на електронно учебно съдържание, преподаватели по ИКТ в образованието (с допълнителна квалификация за професионална квалификация „Учител“), експерт-оценители на курсове, програми и проекти за обучение с използване на ИКТ, консултанти при разработването на програми за обучение с използване на ИКТ, автори на проекти и ръководители на екипи по проекти в сферата на ИКТ в образованието.

 

 Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация

Образователно-квалификационна степен ,,Магистър";Професионална квалификация "Магистър-инженер"

Редовно и задочно обучение

Редовно обучение - 1 / 2 години (след ОКС "бакалавър" / "Професионален бакалавър");

Задочно обучение - 1 / 2 години (след ОКС "бакалавър" / "Професионален бакалавър");

     Завършилите специалността имат  знания и качества, свързани с организацията, управлението и експлоатацията на информационните и комуникационни технологии в бизнеса. Паралелно с усвояването на знания в областта на информационните и комуникационни технологии, студентите  придобиват умения за научно-изследователска и приложна дейност в редица съвременни направления на бизнеса, маркетинга, мениджмънта, съобразени с актуалните промени в страната и европейската икономическа интеграция.

 

 Мултимедийни и компютърни системи и услуги

Образователно-квалификационна степен ,,Магистър";Професионална квалификация "Магистър-инженер"

Редовно и задочно обучение

Редовно обучение -1 / 2 години (след ОКС "бакалавър" / "Професионален бакалавър");

Задочно обучение - 1 / 2 години (след ОКС "бакалавър" / "Професионален бакалавър");

     Завършилите специалността "Мултимедийни и компютърни системи и услуги" могат да се реализират в различни области на стопанството като конструктори, технолози и проектанти, инженери, програмисти.Могат да работят в проектантски и развойни екипи, организации, институции и фирми, като системни и приложни разработчици на програмно осигуряване, уеб дизайн и приложно програмиране, мрежи и информационни технологии в областта на обслужването на мултимедийни и компютърни системи. Инженерите по мултимедийни и компютърни системи и услуги имат подготовка да участват в подготовката и управлението на ИТ проекти.

 

Електротехника

Образователно-квалификационна степен „Магистър"; Професионална квалификация "Магистър-инженер"

Редовно и задочно обучение

Редовно обучение – 1 / 2  години (след ОКС "бакалавър" / "Професионален бакалавър");

Задочно обучение – 1 / 2  години (след ОКС "бакалавър" / "Професионален бакалавър");

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър"; Професионална квалификация "Инженер"

Редовно и задочно обучение

Редовно обучение – 4 години;

Задочно обучение – 4 години;

     Завършилите получават добра теоретична и практическа подготовка и могат да се реализират като технолози в производството на електрически машини и апарати, специалисти по внедряване, монтаж и експлоатация на електрически машини и апарати, ръководители на звена в Националната електрическа компания, ръководители на звена и работилници за ремонт на електрически машини и апарати в промишлените предприятия, организатори и управители на малки и средни предприятия за ремонт и производство на електрически машини и апарати.

 

 Топло и газоснабдяване

Образователно-квалификационна степен „Магистър"; Професионална квалификация "Магистър-инженер"

Редовно и задочно обучение

Редовно обучение – 1 / 2  години (след ОКС "бакалавър" / "Професионален бакалавър");

Задочно обучение – 1 / 2  години (след ОКС "бакалавър" / "Професионален бакалавър");

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър"; Професионална квалификация "Инженер"

Редовно и задочно обучение

Редовно обучение – 4 години;

Задочно обучение – 4 години;

     Завършилите квалификационна степен “Бакалавър” могат да работят като предприемачи, инвеститори и мениджъри на малки и средни фирми за изграждане на инсталации и тяхната поддръжка; оператор по газоразпределение на помпени и компресорни станции; надзорник на газопроводни магистрали; ръководители на лаборатории и ремонтни работилници за настройване и ремонт на газово оборудване и контрольор на газова спасителна служба.

 

Безопасност и качество на храните

Образователно-квалификационна степен „Магистър"; Професионална квалификация "Магистър-инженер"

Редовно и задочно обучение

Редовно обучение – 1 / 2  години (след ОКС "бакалавър" / "Професионален бакалавър");

Задочно обучение – 1 / 2  години (след ОКС "бакалавър" / "Професионален бакалавър");

 

Технология на храните

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър"; Професионална квалификация "Инженер-технолог"

Редовно и задочно обучение

Редовно обучение – 4 години;

Задочно обучение – 4 години;

     Широкопрофилната подготовка и задълбочените знания в областта на хранителните технологии, дават възможност на инженер-технологът по „Технология на храните”, успешно да осъществява производствено–технологична и организационно-управленческа дейност в съответните подотрасли на хранително-вкусовата промишленост - зърносъхранение, зърнопреработване, хлебопроизводство, производство на сладкарски и макаронени изделия, в областта на месодобива и месопреработката, в добива и преработка на птиче месо, в изкупуването и преработката на мляко в млечни продукти и тяхното съхранение, в обработката на хранителни субпродукти, в хладилното дело и в търговската сфера, в областта на производството на стерилизирани плодови и зеленчукови консерви, сокове, концентрати и сушени плодове и зеленчуци.

    Дипломираният инженер-технолог може да изпълнява ръководни и изпълнителски функции в съответните фирми от хранителната индустрия, в хладилното стопанство и в търговската мрежа; да контролират и управляват качеството на суровините, материалите и готовата продукция при производството на храни.

 

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014