,

Резюме:

Ръководител на проекта

Гл.ас. Светослава ЯНОВСКА

Продължителност на Проекта

Дванадесет месеца – 01.04.2008 г. до 31.03.2009 год.

Цели на Проекта

Обща цел: Чрез предоставяне на подходящи услуги да подпомогне успешното интегриране на деца с увреждания в общността, придобиване на умения за самостоятелен живот, социална интеграция и придобиване на професионално образование, както и създаване на услуги и условия за удовлетворяване на нуждите им от организиране на свободното им време.

Партньор/и

Помощно училище “Иван Вазов” - Ямбол

Целева група/

грyпи

Първа целева група: Деца с увреждания, които се обучават в специализирана институция /общо 64/, в това число 30 деца, навършили 16 години и успешно завършили обучението си в шести клас, отговарящи на Държавните образователни изисквания за получаване на първа степен на професионално образование;

Втора целева група: Родители на децата с увреждания, с които се провежда обучение за подобряване на уменията за общуване, справяне с конфликтни ситуации и интегриране в обществото.

Очаквани резултати

1. Подобряване на уменията за общуване и реализиране на социални контакти;

2.  Създаване на по-добра подкрепяща среда от страна на педагози и родители, както и сред обществеността, подобряване на родителските умения за решаване проблемите на децата им;

3. Създаване на по-добра организация на свободното време на децата чрез оборудване на зала за дейности по интереси, което ще доведе до подобряване качеството им на живот;

4.  Придобиване на професионална квалификация по определени професии, подходящи за хора с увреждания.

Основни дейности

Дейностите, които планираме, са насочени към:

1. Провеждане на психологическо изследване за установяване на индивидуалните особености на всяко дете – участник в проекта. Съставяне на индивидуални програми за работа с тях.

2. Работа с родителите на децата с цел подобряване на техните родителски умения.

3. Организиране на обучение за децата с увреждания по подходяща за тях професия за придобиване на професионална квалификация по първа квалификационна степен, съгласно Закона за професионално образование и обучение.

4.  Ремонтиране и оборудване на помещение за извънкласни дейности.

5. Организиране на дейности през свободното време  за всички деца с увреждания,които се обучават в Помощно училище “Иван Вазов -   изложби, пленери, конкурси с творбите на децата, изработени по време на извънкласните им занимания.

6.  Издаване на  “Наръчник за родители” в помощ на родители на деца с увреждания; на бюлетин, популяризиращ дейността по настоящия проект.