,

За проекта

"Създаване на консултативен център за образователна и социална интеграция на деца със специални образователни потребности, обучаващи се в Помощно училище “Иван Вазов”– гр. Ямбол"

Проектът е финансиран от Министерството на труда и социалната политика, BG 2005/017-353.01.02 - ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА РИСКОВИ ГРУПИ (ФАЗА 2).

Ръководител на проекта: Гл.ас. Светослава ЯНОВСКА

 За контакти: Технически колеж—Ямбол

Ул.”Граф Игнатиев” № 38; 8600 Ямбол; Тел.  (359) 66 93 58;  Факс (359) 66 91 83

Резюме на проекта

Цели на проекта

Чрез предоставяне на подходящи услуги да подпомогне успешното интегриране на деца с увреждания в общността, придобиване на умения за самостоятелен живот, социална интеграция и придобиване на професионално образование, както и създаване на услуги и условия за удовлетворяване на нуждите им от организиране на свободното им време.

Идеята, която предлагаме, е нова, но важна за деца, които са лишени от  възможност да придобият умения за упражняване на конкретна професия.

Чрез популяризиране на дейностите по проекта ще се опитаме да привлечем вниманието на обществеността в града към нуждите на децата с увреждания, в частност обучавани в Помощно училище “Иван Вазов”– Ямбол, за създаване на добра подкрепяща среда в община Ямбол, за тяхната интеграция в обществото и решаване на належащите им проблеми чрез съдействие от страна на общинската управа и неправителствените организации в града.

 

повече ...

Продължителност и партньорство

Изпълнението на проекта започна на 01.04.2008 г. и ще продължи до 31.03.2009 год. - общо дванадесет месеца.

Партньор по проекта: Помощно училище “Иван Вазов” - Ямбол.

... ще помогнем на децата и техните родители.