Home
Партньори
Дейности
Изпълнение
Фото галерия
Конференция
Контакти
Абсолвенти

 

   

   

   

Страницата съдържа информация за контакти с членовете на екипа, реализиращ проекта. От тук можете да изпратите електронни съобщения или да посетите страниците на колежите, които са участници в проекта:

Членовете на проекта са:

 

Технически колеж - Ямбол

България

 

За Технически колеж - Ямбол

Специалности

Акредитация

Преподавателски състав и международно сътрудничество

 

Технически колеж - Ямбол е в структурата на Тракийски университет - Стара Загора
Адрес: БЪЛГАРИЯ, 8600 Ямбол
                 ул."Граф Игнатиев" №38.
Телефон: +359-46-66-91-81; Факс: +359-46-66-91-83
E-mail: tk-yambol@tk.uni-sz.bg
URL: http://tk.uni-sz.bg

Повече за Технически колеж - Ямбол

 

Технически колеж - Одрин

 

Турция

За Технически колеж - Одрин

Специалности

Ръководство на колежа

Технически колеж - Одрин
Адрес: ТУРЦИЯ,
              22100 Одрин
Телефон: +90 284 212 09 25   Факс: +90 284 212 09 27 ; Fax: 

URL: http://emyo.trakya.edu.tr/

Повече за Технически колеж - Одрин

 
 

            Начало

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ ЯМБОЛ КЪМ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА, България

За Технически колеж - Ямбол

Ямболска област е единствената в РБългария, в която не се развива и не са разположени изнесени звена и структури от други ВУ, които да подготвят специалисти за ОКС бакалавър. Ямболска област граничи с Бургаска, Сливенска, Старозагорска и Хасковска област и с Република Турция.

Мисията, целите и задачите на специалността са свързани с подготовката на специалисти, необходими за  промишлеността.

Технически колеж Ямбол в структурата на Тракийски университет Стара Загора има богата четиридесет годишна история. Създаден е през 1964 година.

На 15 октомври 1997 г.с ПМС № 37 Полувисшият институт Ямбол се преобразува в Технически колеж в структурата на Тракийски университет Стара Загора с предмет на дейност- подготовка на технически кадри и учители.

През септември 1984 година на Института е предоставена за ползване нова самостоятелна сградата.

От 1989 година курсът на  редовното обучение е тригодишен и студентите придобиват ОКС специалист и учител.

Студентите се подготвят за специалисти, които могат да изпълняват, организират и управляват цялата дейност в съответната професионална област. Теоретичната и практическа подготовка по задължителните дисциплини за направленията и специалностите дава възможност да се реализират като специалисти в държавния и частен бизнес.

 

 Начало

Специалности

Автотранспортна и земеделска техника и технологии.

За да отговори на потребностите на пазара на труда в страната и региона  от определени специалисти, две от специалностите (Земеделска техника и технологии и Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника), бяха обединени.

Техническите кадри с образователно-квалификационна степен специалист по.., придобиват и Свидетелство за професионална квалификация Инструктор за обучение водачи на МПС, категория Т и С.

От анализа в Стратегията за развитието на Ямболска област  се констатира, че през следващите години в развитието на Югоизточна България ще се разчита на внедряването на ефективни технологии в агроикономиката и развитие на биологичното земеделие. Това създава перспективи за завършващите ОКС специалист по.. и  бакалавър със специалност Автотранспортна и земеделска техника, които подготвят специалисти обслужващи тези сфери.

Автоматика, информационна и управляваща техника.

 Завършилите курса на обучение получават възможност да се реализират като специалисти по внедряване, монтаж и експлоатация на съвременни средства по автоматика и информационно-управляваща техника.

Специалността Автоматика, информационна и управляваща техника (АИУТ) за  специалист по..  и бакалавър е традиционна, широко профилна и непреходна във времето, с приложение в различни отрасли на националното  стопанство.

Текстилна техника и технологии.

Те могат да работят като дизайнери и конструктор-моделиери на облекло, технолози в шевното и текстилното производство, рекламни агенти по текстил и облекло, десенатори на текстилни изделия, ремонтни и технически специалисти по текстил и поддържане на текстилна и шевна техника, ръководители на шевни, плетачни ателиета и модни къщи и сервизи.

Технология на храните.

Завършилите се реализират като технолози и организатори на производствени технологични процеси в хранително-вкусовата промишленост, хладилното стопанство и търговската мрежа, контрольор по качеството на суровинните материали и изделия при производството на храни..

Топло- и газоснабдяване.

Тази специалност  е единствената за страната. До сега по нея  не са обучавани специалисти на нито една образователна квалификационна степен в България.  Тя е програмно акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерски съвет. Завършилите се реализират като предприемачи, инвеститори и мениджъри на малки и средни фирми за изграждане на инсталации и тяхната поддръжка; оператор по газоразпределение на помпени и компресорни станции; надзорник на газопроводни магистрали; ръководители на лабораторни и ремонтни работилници за настройване и ремонт на газово оборудване и контрольор на газова спасителна служба.

 

  Начало

Акредитация

През !999 година Тракийски университет Стара Загора получи редовна институционална акредитация. Специалностите на Технически колеж са програмно акредитирани с решение на НАОА към МС  06.02.2003 г. и 13.02.2003 година за период от три години.

През 2005 година  Технически колеж Ямбол  е акредитиран  институционално за преобразуване в Технически факултет към Тракийски университет за подготовка на специалисти на ОКС бакалавър.

Сключени са договори с различни университети в страната за продължаване образованието на завършилите студенти по задочен път за ОКС бакалавър и магистър.

През 2005 год. за едно място  в Колежа се явяват средно по 4 кандидат-студенти. Сега в Технически колеж Ямбол се обучават 289 студенти.

Преподавателски състав и международни контакти

Технически колеж Ямбол разполага с високо- квалифицирани преподаватели и осигурява условия за непрекъснато повишаване на квалификацията им. Публикациите, статиите и получените научни степени го доказват. За периода от 1999 година до момента  петима преподаватели са защитили дисертации и са получили научната образователна степен доктор, двама преподаватели са получили научната степен доктор на науките, четирима  преподаватели научното звание доцент и един професор. Девет от хабилитираните преподаватели, които работят в Колежа са от град Ямбол.

Академичният състав включва: двама професори, доктори на науките, един доцент с научна степен доктор на науките, 5 доценти с научна степен доктор и 4 доктори.Останалите 37 преподаватели са главни асистенти, от които 7 са зачислени в докторантура на самостоятелна подготовка, а на 8 са зачислени до края на 2005 година.

За научното израстване на академичния състав и за обучение и включване на студентите в научно-изследователска дейност са оборудвани два компютърни кабинета, почти всички преподаватели разполагат с компютри, свързани с Интернет-мрежа. По научно-изследователски проекти са осигурени и  два мултимедийни проектора.

Технически колеж има сключени договори с  университети в Украйна и Турция.

Колежът организира и участва в международни конференции и семинари. Имаме успешен международен проект по програма Леонардо да Винчи.

 

  Начало

 

Технически колеж - Одрин, Турция

 

За Технически колеж - Одрин

 

Висшето Техническо училище (Технически колеж) гр. Одрин към Министерство на образованието започва да обучава 256 студенти през учебната 1976 1977 г. в два отдела естествознание и социални науки. Поради закриването на висшите технически училища в края на учебната 1978 1979 г. студентите са прехвърлени в други учебни заведения. С възстановяването на обучението във висшите технически училища през учебната 1980 1981 г. Висшето училище Одрин започва обучение на 90 студенти по четири специалности минно инженерство,  електротехника, счетоводство и управление. По силата на Законово решение от Постановление 41 през учебната 1981 1982 г. Висшето училище става част от Тракийския университет Одрин. През учебната 1993 1994 г. започва вечерно обучение по различни учебни програми. Сега обучението продължава в два отдела общо по 31 учебни програми / специалности / 18 редовно обучение - технически програми, стопанство и социално управление и 13 програми за вечерно обучение. В редовната форма на обучение студентите се обучават от 1 доцент, 3 ма помощник доценти, 35 преподаватели, 3 ма специалисти, 13 лектори и заедно със специалистите в другите единици в училището работят общо над 80 преподаватели и 27 души административен персонал.  Във Висшето училище се обучават над 3000 студенти.

 

              Начало  

 

Специалности:

Компютърни технологии и програмиране

Декоративна архитектура

Електротехника

Индустриална електроника

Карти  и кадастър

Мебелна декорация

Реставрация

Керамика

Стенография

Текстил

Машиностроене

Занаяти

           

Административно ръководство:

 

Директор на Висшето училище                   Проф. Д-р Ахмет Асан

Зам. Директор на Висшето училище           Пом. Доцент Д-р Исмаил Бедженен

Зам. Директор на Висшето училище           Мустафа Филиз - преподавател

Секретар на Висшето училище                   Сервет Сют - Експерт финансови науки            

 

              Начало         


Цялата отговорност за съдържанието на сайта е

на Технически колеж - Ямбол (България) и Технически колеж - Одрин (Турция).

При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.

Home | Партньори | Дейности | Изпълнение | Фото галерия | Конференция | Контакти | Абсолвенти

 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this Web site contact [ProjectEmail].
Last updated: 11.05.2006.