Home
Партньори
Дейности
Изпълнение
Фото галерия
Конференция
Контакти
Абсолвенти

 

   

   

   

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ ЯМБОЛ и ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ОДРИН

ОРГАНИЗИРАХА

 

 

 

 

Уважаеми преподаватели, учени и студенти,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че  на 18.05.2006 г от 10.00 часа се проведе международната конференция Образователните политики на ЕС". Конференцията се проведе в зала Райчо Димитров на Технически колеж Ямбол.  В нея участваха изтъкнати учени от различни ВУЗ в България и Турция, експерти от Министерството на образованието и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, консорциум "Трансгранично сътрудничество - консултантски екипи"  с водещ партньор Институт "Отворено общество" София, Областна управа с административен център гр.Ямбол, Регионалния инспекторат на образованието гр.Ямбол, Община Ямбол, Община Тунджа и др.

Бяха представени образователните политики на Европейския съюз и се дискутираха възможностите и пречките пред българските и турските технически висши училища, които произтичат от тези политики.

Конференцията представлява акцент от дейностите на международен проект Начало на сътрудничество между техническите колежи в Ямбол и Одрин, финансиран от Европейския съюз по програма Фар, Трансгранично сътрудничество България Турция.

Издадено е CD с докладите на конференцията, което участниците могат да получат в Технически колеж - Ямбол.


ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
НАУЧЕН СЕКРЕТАРИАТ
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИ
ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ за оформянето на докладите
ТАЛОН-ЗАЯВКА - можете да я изтеглите от тук във формат на програма WORD.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1.     Разширяване на европейското сътрудничество в областта на образованието

2.     Развитие и приложение на иновации в образованието

3.     Използване на информационните и комуникационни технологии

4.     Сравнителен анализ на образователните системи и политики

5.     Болонският процес за изграждането на европейско висше образователно пространство

6.     Практическа реализация на европейските изисквания в образованието

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председатели

Проф.дтн инж. Георги Гайдажиев Директор на Технически колеж Ямбол

Проф.д-р Бюлент Екер, Тракийски университет Одрин, Турция

Членове

1. Доц.д-р инж. Красимира Георгиева Зам.директор на Технически колеж Ямбол

2. Доц.д-р инж.Илия Гинков Зам.директор на Технически колеж Ямбол

3. Доц.д-р Кенан Карачавуш Технически колеж Одрин, Турция

4. Доц.д-р инж. Венелин Бочев Технически колеж Ямбол

Начало

НАУЧЕН СЕКРЕТАРИАТ

Председатели

Проф.дтн инж. Георги Тасев, Лесотехнически университет София

Проф. д-р Ахмет Асан, Директор на Технически колеж Одрин, Турция

Членове

1. Доц.д-р. Исмаил Бедженен, Технически колеж Одрин, Турция

2. Доц.д-р Пенка Пенева Икономически университет Варна

3. Доц.дтн инж. Николай Петров Технически колеж Ямбол

4. Доц.д-р Веселина Недева - Технически колеж - Ямбол

Начало

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИ

1. гл.ас.инж. Юлиана Христова

2. гл.ас. д-р Иванка Шивачева

3. гл. ас. д-р Маргарита Пехливанова

4. гл.ас. инж. Нели Георгиева

ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

На пощенски адрес: Технически Колеж - Ямбол

ул. Граф Игнатиев № 38, 8600 Ямбол; България

или на електронни адреси:

yhristova@tk.uni-sz.bg, ngeorgieva@tk.uni-sz.bg

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ

17 април 2006г. Изпращане на заявките за участие, вкл. резюме на доклада (в обем 100-150 думи) на български и наглийски език.

30 април 2006г. Изпращане на докладите в пълен обем, оформени в съответствие с изискванията за публикуване.

Начало
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
за оформянето на докладите

 

       Шрифт Arial или Hebar  (Word97 или следващи версии)

       Page Setup Top: 20 mm, Bottom: 30 mm, Left: 30 mm, Right: 20 mm; Paper Size A4

       На първата страница отгоре да се оставят три празни реда Font Size 12.

 

Докладът трябва да съдържа:

       Заглавие Font Size 14, UPPERCASE, центрирано, Bold. Един празен ред.

      трите имена на авторите (без научно звание и степен, 12 points, bold), организацията (12 points, regular), която представляват font size 12, центрирани, удебелени.

      адрес (12 points, regular). По желание може да се добави Е-mail и Web (URL) адрес (12 points, regular) - font size 12, центрирани. Един празен ред.

       Кратко резюме на български и английски език Font Size 11, Italic, 5-6 реда, Justified.

       ключови думи (11 points, regular, Justified); Един празен ред.

       Текст на доклада включващ въведение (цел на задачата, изследването), постановка и резултати от изследвания, постижения и оригинални идеи (метод, устройство, програма), област на приложение и резултати и заключение (regular, 12 point, justified); Междуредово разстояние Format, Paragraph, Line Spacing, Single; Отстъп (нов ред на абзац) Fromat, Paragraph, Special: First Line, By: 1 cm

       ЗАГЛАВИЯ - Font Size 12, UPPERCASE, Justified, Bold. Отстъп (нов ред на абзац) Fromat, Paragraph, Special: First Line, By: 1 cm, отстъпи преди и след абзаца 6 pt

       Подзаглавия - Font Size 12, Sentence case, Justified, Bold. Отстъп (нов ред на абзац) Fomat, Paragraph, Special: First Line, By: 1 cm, отстъп преди абзаца 6 pt

       Фигурите (ако има такива) да бъдат интегрирани с текста и да имат номерация и наименование под тях, центрирано (11 points).

       Таблиците да имат номерация, подравнена в дясно и наименование над тях, центрирано (11 points).

       Формулите да имат номерация с цифри в скоби подравнено в дясно от тях.

       Цитираната в текста литература да бъде номерирана, (Font Size 12 points) и да се подрежда в азбучен ред по фамилията на първия автор и да се описва съгласно стандарта на библиографските списания.

       Страниците да не бъдат номерирани. Номерацията да бъде поставена с молив на гърба на листа

       Общ обем не повече от 6 стр., вкл. резюмето.

       Оригиналът на доклада трябва да бъде отпечатан на лазерен принтер и записан на дискета.

Работни езици: български, турски и английски.

 

Забележки:

1.     Докладите, представени в срок ще бъдат рецензирани от хабилитирани лица и публикувани на CD с ISBN преди конференцията.

2.     Времето за изнасяне на един доклад е до 10 минути.

3.     Програмният комитет си запазва правото да не публикува доклади, които не отговарят на изискванията.

4.     Допуска се участие с един доклад. Представянето на докладите с изключение на пленарните ще бъде постерно в зала 324.

 

Начало


ТАЛОН-ЗАЯВКА - можете да я изтеглите от тук във формат на програма WORD.

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Образователните политики на Европейския съюз

18 май 2006 г., Технически колеж Ямбол

 

ТАЛОН-ЗАЯВКА

1. .......................................................

/име, презиме и фамилия на участника/

2. .......................................................

/научно звание и научна степен/

3. .......................................................

/ВУЗ, организация, фирма точен адрес с пощенски код/

4. .......................................................

...........................................................................................................................

/адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail/

5. Ще участвам в конференцията като:

докладчик-устно представяне            докладчик-постерно представяне

 

6. Тематично направление: ............................................................................

...........................................................................................................................

 

7. Заглавие на доклада: ....................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

 

8. Съавтор(и):....................................................................................................

............................................................................................................................

 

9. При изнасянето на доклада ще ми бъдат необходими следните технически средства:

         компютър                          мултимедиен проектор

 

10. Желая да ми резервирате хотел

       единична стая за следните дати ................................................

       стая с две легла за следните дати ..................................................

 

Тази заявка, попълнена и придружена с резюме на доклада, трябва да изпратите по пощата или по e-mail до 20 март 2006г. на един от посочените адреси.

 

Дата:               Подпис:

Начало


Цялата отговорност за съдържанието на сайта е

на Технически колеж - Ямбол (България) и Технически колеж - Одрин (Турция).

При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.

Home | Партньори | Дейности | Изпълнение | Фото галерия | Конференция | Контакти | Абсолвенти

 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this Web site contact [ProjectEmail].
Last updated: 07.14.2006.