Home
Партньори
Дейности
Изпълнение
Фото галерия
Конференция
Контакти
Абсолвенти

 

   

   

   

Дейности по проекта:

I. Създаване на българо-турски обучителен център.
1.1. Основаване на българо-турски обучителен център
1.2. Регистриране на Центъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел
1.3. Осигуряване и оборудване на офис
1.4. Изработване на промоционална Web страница
1.5. Курс по турски език с техническа насоченост за студенти
1.6. Съвместен Job Fair
1.7. Конференция "Образователните политики на Европейския съюз"
II. Дейности по обмен

2.1. Обмен на студенти и преподаватели. Работно посещение ще бъде организирано за преподаватели и студенти от Технически колеж - Одрин и Технически колеж - Ямбол.

III. Сътрудничество
3.1. Проучване на възможностите за съвместни съвременни обучителни програми
3.2. Правен анализ на възможностите за сътрудничество между двата ВУЗа
3.3. Маркетингово проучване на възможностите за студентите, завършващи двата колежа, за реализация в другата страна
3.4. Изследване на спецификата на българската методика за преподаване в технически ВУЗ и издаване на добрите български практики на турски език
3.5. Изследване на спецификата на турската методика  за преподаване в технически ВУЗ издаване на добрите турски практики на български език
3.6. Проучване на разликите в техническите стандарти на България и Турция и отпечатване на двуезично помагало
3.7. Издаване на сборник с технически термини на два езика - турски и български
IV. Популяризиране на дейностите и резултатите
4.1. Информационен бюлетин - 6 издания. В бюлетина ще се публикува информация за самия проект, неговите цели, целевите групи и предвидените дейности.
4.2. Създаване на документален филм
4.3. Анализ на резултатите от проекта
4.4. Заключителна среща и подписване на програма за сътрудничество.

 

Важни дати:

 
 
 
 
Декември 2005 -Септември  2006
 
 
 
 
Април-Септември 2006
 
Януари-Май 2006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всеки два месеца
 
 
Ноември 2006
 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта е

на Технически колеж - Ямбол (България) и Технически колеж - Одрин (Турция).

При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.

Home | Партньори | Дейности | Изпълнение | Фото галерия | Конференция | Контакти | Абсолвенти

 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this Web site contact [ProjectEmail].
Last updated: 06.26.2006.