Home
Партньори
Дейности
Изпълнение
Фото галерия
Конференция
Контакти
Абсолвенти

 

   

   

   

Тази страница съдържа връзки към всички новини и дейности за проекта.  

- 08 Февруари 2006  (прочетете или изтеглете). За тази цел трябва да имате Acrobat Reader,

който можете да изтеглите от .

- 28 Февруари 2006  (прочетете или изтеглете). За тази цел трябва да имате Acrobat Reader,

който можете да изтеглите от .

(прочетете или изтеглете). За тази цел трябва да имате Acrobat Reader, който можете да изтеглите от .

- 15 Април 2006  (прочетете или изтеглете). За тази цел трябва да имате Acrobat Reader,

който можете да изтеглите от .

- 30 юни 2006  (прочетете или изтеглете). За тази цел трябва да имате Acrobat Reader,

който можете да изтеглите от .

 •     Пазар на труда (Jobs Fair),  11.07.2006 г.
 •     Излезе от печат Информационен бюлетин № 5 в PDF формат

  - 30 август 2006  (прочетете или изтеглете). За тази цел трябва да имате Acrobat Reader,

  който можете да изтеглите от .

 •     Отпечатвани са "Добрите български практики в техническите висши училища", която можете да изтеглите на български език от тук.
 •     Излезе от печат "Двуезично помагало за разликите в техническите стандарти на България и Турция" - за изтегляне
 •     Готови са и  "Добрите турски практики в техническите висши училища", която можете да изтеглите на български език от тук.
 •     Можете да се запознаете и със "Сборник с технически термини на български и турски език" на това място
 •     Проведе се Заключителна среща  - Анализ по проекта

 

        Брифинг за представяне на проекта

 

На 21.12.2005 год. екипът на проекта Начало на сътрудничество между техническите колежи в Ямбол и Одрин проведе пресконференция за представяне на дейностите на местните медии и обществеността на гр.Ямбол и областта.

Конференцията се проведе в Заседателната зала на Технически колеж - Ямбол. Гости на пресконференцията бяха и преподаватели на Колежа.  На нея присъстваха Директорът на колежа проф.дтн Георги Гайдажиев, зам.директора по учебната и научна дейност доц.д-р Красимира Георгиева, зам.директора по практическата подготовка доц.  д-р Илия Гинков, ръководителя на проекта д-р Емилия Димова и членовете на екипа гл.ас.инж.Юлиана Христова, доц.д-р Веселина Недева, Мария Николова.

Интерес и дискусии предизвикаха предстоящите дейности за курса по турски език за студентите от Технически колеж - Ямбол; конференцията "Образователни политики на Европейския съюз", различните съвместни издания, общия проспект за кандидат-студенти.

 

        Работна среща в Одрин

 

На 05.01.2006 год. членове на екипа на проекта в състав ръководителя на проекта д-р Емилия Димова и Юлиана Христова посетиха Технически колеж Одрин.

Целта на посещението бе да се запознаят турските партньори подробно с дейностите по проекта и да се уточнят техните ангажименти по организиране на съвместните дейности.  В работната среща участваха ръководен екип на турската страна състоящ се от следните лица:

 Главен координатор: Проф.д-р Бюлент Екер, bulek@tu.tfz.edu.tr от Тракийски университет - Одрин

Координатор от Технически колеж - Одрин: Проф.д-р Ахмед Асан, ahasan@trakya.edu.tr , Директор на Технически колеж- Одрин

Координатор на контактите: Доц.д-р Исмаил Бедженен, ibecenen@trakya.edu.tr , зам.директор на Технически колеж Одрин

Членове: Доц.д-р Емел Гюлер,

Доц.д-р Хюсеин Акили,

Доц.д-р Кенан Карачавуш,

Преп. Мустафа Филиз,

Преп. Сезгин Кондал

Д-р Емилия Димова запозна присъстващите със следните конкретни въпроси по подготовката на материалите за реализация на проекта, за които от турските партньори се изисква лично участие:

- материали за кандидат-студентските условия за прием в Технически колеж Одрин;

- кратка информация за дейността на Колежа в Одрин като цяло;

- подготовка на материали за печатните издания;

- участие на преподаватели от Турския колеж в конференцията Образователни политики на Европейския съюз.

По време на срещата бяха разисквани въпросите за сформиране на студентските групи, които ще участват в планираните мероприятия. Потвърдено бе предвиденото наблюдение на теоретично лекционно занятие, което ще се реализира по групи.

Предвижда се работа в четири групи по специалности, както следва:

1.        Компютърни технологии;

2.        Електроника;

3.        Машиностроене от българска страна да вземат участие студентите от специалност Автотранспортна и земеделска техника;

4.        Текстил и текстилни  технологии;

5.        Туризъм от Технически колеж Ямбол ще вземат участие студентите от специалност Технология на храните.

Учебните занятия ще се проведат в Технически колеж Ямбол и в Технически колеж Одрин. На тях ще присъстват членовете на делегациите от двете страни, преподаватели, студенти и гости.

 

           Работни консултации

 

На 20.01.2005 год. екипът на проекта Начало на сътрудничество между техническите колежи в Ямбол и Одрин  представител на ръководството на колежа проведоха работна среща с Консорциум Трансгранично сътрудничество консултантски екипи с водещ партньор Институт Отворено общество. Същата се проведе в Заседателната зала на Технически колеж - Ямбол. На нея присъстваха: зам.директора по учебната и научна дейност доц.д-р Красимира Георгиева, ръководителя на проекта д-р Емилия Димова и членовете на екипа доц.д-р Веселина Недева, Мария Николова. От страна на гостите присъстваха: Нели Неделчева, Саша Стойчева от Министерството на регионалното развитие и благоустройството; от Институт Отворено общество: Ася Кавръкова и Боян Захариев Директори на дирекции, и експертите Томислав Дончев и Живка Белчева.

Срещата премина в приятна и делова атмосфера. Дадена бе възможност на членовете на екипа да зададат своите въпроси относно оформяне на документацията по промени в бюджета. Представителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и консорциума "Трансгранично сътрудничество - консултантски екипи"  с водещ партньор Институт "Отворено общество" споделиха своите впечатления от досегашната работа на екипите по други международни проекти. Те дадоха своите съвети и компетентно мнение по поставените въпроси от екипа и ръководството на колежа.

"Българо-турски обучителен център"

"БЪЛГАРО-ТУРСКИ ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР" е сдружение с нестопанска цел, регистрирано на 30.01.2006 год. от Ямболския окръжен съд. То е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.  Сдружението е независимо, самоуправляващо се, нерелигиозно, демократично, доброволно сдружение за подпомагане реализирането на програми в областта на всички сфери от обществения живот, засягащи благополучието на общността в региона и в страната, обединяващ усилията на гражданите с държавните и общински органи и организации, физически и юридически лица. Сдружението включва граждани, общественици, специалисти и съмишленици, съпричастни към целите и задачите му, готови да съдействат за напредъка и просперитета му. Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в Устава имуществени вноски.

 Цели: Дейността на Сдружението е насочена към обединяване усилията на гражданите, като осъществява своите функции и задачи самостоятелно и във взаимодействие с държавните и общински органи и организации, физически и юридически лица ; оказване на съдействие като партньори в работата по програми и проекти и самостоятелно реализиране на такива; стопанско и материално осигуряване на тези проекти; разпространение на опита. Целите на Сдружението се постигат чрез всички средства, разрешени от Закона, като може да развива всякакви разрешени от закона дейности за постигане на целите и задачите си, да осъществява контакти със сродни сдружения в страната и чужбина, провежда семинари, лектории, беседи, дискусии и изложби. Целите на Сдружението са: Развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката, културата.

Сдружението осъществява дейност като разработва, осъществява, и  съдейства за реализирането на програми в областта на образование и квалификация, регионално развитие, туризъм, културно-историческо наследство,  организира, разработва и осъществява проекти за развитие и изграждане на професионални умения у младежта, подпомага създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми по проблемите на младежта, както и организиране на курсове за изучаване на чужди езици, обучителна дейност и повишаване на квалификацията в областта на научните знания и научните изследвания, социологическа дейност, подготовка и реализация на международни проекти.

 Предмет на дейност: Сдружението разработва, осъществява, и съдейства за реализирането на програми в областта на образование и квалификация, регионално развитие, туризъм, културно историческо наследство, организира, разработва и осъществява проекти за развитие и изграждане на професионални умения у младежта, подпомага създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми по проблемите на младежта, организиране на курсове за изучаване на чужди езици, обучителна дейност и повишаване на квалификацията в областта на научните знания и научните изследвания, социологическа дейност, подготовка и реализация на международни проекти.

 Членство. Права и задължения на членовете: Участието в Сдружението е доброволно. То е открито за членуване за всички дееспособни физически и юридически лица от страната и чужбина, които са съгласни с Устава, споделят целите на Сдружението и работят за реализацията им. Юридическите лица членуват чрез представители, специално упълномощени по съответния ред. Членовете на Сдружението са равнопоставени и равноправни.Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав, Кандидатите-юридически лица представят с молбите си преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението.  Управителният съвет внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на Общото събрание.

В съответствие с предварително планираните дейности по проекта на 01.03.2006 год. в Технически колеж Ямбол бе открит Курс по турски език. Той постави началото на образователните дейности на Българо-турски обучителен център. В този курс вземат участие 30 студенти от различните специалности. Подборът бе направен по критериите проявено желание и успех на студентите и в съгласие с предстоящото мероприятие обмен на студенти и преподаватели с Технически колеж Одрин. По време на предстоящото работно посещение в Одрин студентите ще участват в работни групи по сходни специалности в следните области: компютърни технологии, електроника, машиностроене и автомобилна техника, текстил, туризъм и технология на храните. Целта на работата в тези групи е да наблюдават теоретични и практически занятия в Технически колеж Одрин, да реферират представените учебни занятия, да се запознаят с условията за обучение, да обменят информация и опит със своите турски колеги. В този смисъл познанията по турски език ще бъдат полезни, както за усвояване на новата информация, така и за по-доброто общуване.

Курсът има за цел да разшири езиковите познания на студентите,  да предостави нови възможности за комуникация с връстниците им и достъп до чужда техническа литература.

Технически колеж Ямбол и турският партньор Технически колеж Одрин са висши учебни заведения, които предлагат еднакви или сходни специалности за обучение и работят по създаването на специализирани технически кадри, което е основа за трайно партньорство между младежите и създаването на предпоставки за бъдещ свободен обмен на нови специализирани технологии и практики.

         Справочник за кандидат-студенти

Отпечатан е Справочник за кандидат-студенти в Технически колеж - Ямбол и Технически колеж - Одрин на български и на турски език. Той съдържа:

 •  Обява за прием на кандидат-студенти в Технически колежЯмбол за учебната 2006-2007 година (същите са достъпни на сайта на ТКЯмбол http://tk.uni-sz.bg);

 •  Условия за прием на граждани на Република Турция в Тракийски университетСтара Загора, в т.ч. и в Технически колежЯмбол (www.uni-sz.bg);

 •  Система за подбор и класиране на кандидат-студенти във висшите училища на Република Турция в съответствие с турското законодателство. Приемът на студенти се провежда с общ конкурс за всички учебни заведения. Дейностите по подготовката на документите и провеждане на изпитите се организират от центрове за подбор и класиране на кандидат - студентите.

 •  Представени са специалностите, по които се обучават студенти в двата колежа.

     Работна среща на екипите по проекта

 На 31.03.2006 год. в Технически колеж Ямбол се проведе работна среща на екипите по проекта Начало на сътрудничество между техническите колежи в Ямбол и Одрин. На срещата турските партньори бяха запознати подробно с извършените дейности до настоящия момент.  Обсъдени бяха ангажиментите на двете страни по организиране на предстоящите за изпълнение съвместни дейности:

         Международна научна конференция Образователните политики на Европейския съюз, която ще се състои на 18.05.2006 год.;

         Посещение на работна група от преподаватели и студенти от Технически колеж Ямбол в гр.Одрин и провеждане на Кръгла маса Иновативни подходи в обучението по технически специалности;

         Посещение на работна група от преподаватели и студенти от Технически колеж Одрин в гр.Ямбол;

         Подготовка и организиране на Job Fair за абсолвентите от Технически колеж Ямбол.

Уточнени бяха детайли по организацията и провеждането на посочените мероприятия.

Проведена визита на делегация от Технически колеж Ямбол в Технически колеж Одрин 26.04-28.04.2006 год.

От 26.04 до 28.04.2006 год. делегация от 10 преподаватели и 10 студенти начело със зам.директора по практическата подготовка доц.  д-р Илия Гинков и ръководителя на проекта д-р Емилия Димова , посетиха Технически колеж гр-Одрин, Турция.

През първия ден работната група се запозна с материалната база на Колежа като посети занятията на студентите в лабораториите в комплекса по Приложни изкуства. Същият ден се запознахме с учебния корпус по Информатика, машинно инженерство и текстил: Лабораториите по Електроника, Индустриална електроника, Компютърна техника, Текстилна техника. Българската работна група присъства на учебно занятие по Информатика на тема Система за дистанционно обучение и Бази от данни.

27.04.2006 год. бе посветен на Кръглата маса на тема Иновативни подходи в обучението по техническите специалности, на която бяха изслушани доклади и презентации по обявената тематика и проведена дискусия в присъствието на работната група, домакините и много гости.

Същият ден българската група имаше възможност да се запознае в Комплекса по Туризъм и хотелиерство и практическа дейност на студентите в него.

През третия ден от посещението се водеха групови и индивидуални дискусии между колегите и студентите и бе направена туристическа обиколка на гр.Одрин и историческите места в него.

Проведена визита на студенти и преподаватели от Технически колеж - Одрин в Технически колеж - Ямбол за времето от 17.05.2006 год. до 20.05.2006 год.

На 17.05.2006 год. делегация от 11 преподаватели и 9 студенти от Технически колеж Одрин пристигна в гр.Ямбол с цел посещение на Технически колеж Ямбол.

ТК Ямбол бе представен с мултимедийна презентация в зала Райчо Димитров, на която присъстваха турските гости, студенти и преподаватели от Технически колеж - Ямбол.

След обяд групата от Технически колеж Одрин се запозна с материалната база на ТК Ямбол учебен корпус и спортен комплекс. На гостите бяха представени:

-         Лаборатория по химия от  гл.ас.д-р Антоанета Георгиева и гл.ас.Красимира Добрева

-         Лаборатория по Технология на облеклото и Шевна работилница от гл.ас.д-р Галя Долапчиева

-         За гостите от Одрин бе представено Модно ревю на студентите от ТК Ямбол, спец.Техника и технология на текстила в зала 325;

-         Компютърна зала Джон Атанасов от доц.д-р Веселина Недева, където гостите се запознаха със системата за електронно обучение на Технически колеж - Ямбол

-         Лаборатория по Електроника и автоматика от гл.ас.Юлиана Христова

-         В Заседателна зала на колежа на кафе-почивката на гостите бяха предложени закуски, приготвени от студентите от спец. Технология на храните

-         Библиотека от Мария Василева

-         Лаборатория по машини и процеси в шевното и текстилното производство от гл.ас.Диана Балабанова и доц.д-р Иван Статулов

-         Лаборатория по дизайн и конструиране на облеклото от гл.ас. Златина Казлачева

-         Гостите бяха посрещнати в Българо-турския обучителен център от ръководителя на проекта гл.ас.д-р Емилия Димова

-         Спортен комплекс от ст.преп.Огнян Николов

На 18.05.2006 г. групата от Одрин присъства на теоретично лекционно занятие по дисциплината Електроника на тема Полупроводникови елементи класификация, характеристики и основни свойства с лектор доц.дтн Николай Петров.

На 18.05.2006 в Технически колеж Ямбол се проведе. Международна научна конференция Образователните политики на Европейския съюз. На нея бяха изнесени 33 доклада от преподаватели и научни работници от Одрин, Ямбол, Стара Загора, София, Варна и др.

На 19.05.2006 г. работната група  посети Астрономическа обсерватория и планетариум в гр.Ямбол. Същия ден гостите от Технически колеж Одрин наблюдаваха на практическо занятие на студентите от спец. Автоматика, информационна и управляваща техника, ІІ курс по дисциплината Анализ и синтез на логически схеми на тема Синтез на функционални логически възли. Синтез на сложни комбинационни логически схеми представено от гл.ас.инж.Юлиана Христова.

След обяд бе проведено посещение на археологическия резерват Кабиле и манастир при с.Кабиле и се запознаха с Ямбол.  Последният ден бе посветен на парк Бакаджик и заключителен обяд в ресторант Ямболен.

 

Пазар на труда (Jobs Fair),  11.07.2006 г.

 На  11 юли 2006 г. в голямата зала на община Ямбол се проведе международна среща  Jobs Faır Пазар на труда. Беше осъществена работна среща между завършващите колежа студенти и фирми-партньори от Ямбол и Одрин.  Беше представена дейността на фирмите участнички, възможностите за професионално развитие, които предоставят на своите служители, както и информация за потенциалните възможности за реализация на младите специалисти.

На пазара на труда взеха участие членовете на екипа на проекта от гр.Одрин, Турцияпроф.Бюлент Екер, д-р Исмаил Бедженен, д-р Мустафа Филиз, д-р Кенан Карачавуш, д-р Емел Гюлер, Хюсеин Акъллъ и Сезгин Кондал. Двете турски фирми, които представиха продукцията и дейността си на пазара на труда са Иртем - специализирана в производството на селскостопански машини и КурукаведжиМехмед Ефенди - фирма за мляно кафе, създадена през 1871 год., която търгува с 23 страни от целия свят. Последната предложи рекламни материали и дегустация на продуктите си за всички участници в срещата.

В Пазара на труда взеха участие следните фирми от Ямбол и областта: - Ямболгаз92 АД; РаумерБългария АД; Сакарела ООД; Хранително-вкусов комбинат АД; Консервна фабрика Сатко; Тонзос95 ООД; КараГ.Георгиев; Ния стил; Диси стил; ЗПК Спасение - с.Чарда; Издателска къща Жельо Учков.

На срещата д-р Емилия Димова запозна присъстващите с квалификационните характеристики на завършващите студенти от всички специалности.

На студентската борса беше обявено, че е създаден електронен адрес vipusk0306@tk.uni-sz.bg  за обратна върза с абсолвентите, чрез който ще се следи професионалната реализация на випускниците. Фирмите имаха възможност предварително да се запознаят със завършващите студенти от Web страницата на проекта http://tk.uni-sz.bg/project2005_bg/graduate.htm.


Цялата отговорност за съдържанието на сайта е

на Технически колеж - Ямбол (България) и Технически колеж - Одрин (Турция).

При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.

Home | Партньори | Дейности | Изпълнение | Фото галерия | Конференция | Контакти | Абсолвенти

 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this Web site contact [ProjectEmail].
Last updated: 11.05.2006.