Дипляна

Търсене

Кой е онлайн

We have 11 guests and no members online

Дейност 4, май 2013

1. Изготвен е списък на Изходните документи по Анкетните проучвания, които са включени в модула „Обратна връзка“ на информационната система на ТрУ.
2. Създадени три документа: Регистър на сключените договори с потребителите на кадри; Е- портфолио на студентите; Атрибути на примерен договор.
3. Създаден е списък на изходните документи от Анкетните карти за обратна връзка, които трябва да бъдат описани за включване в модула „Обратна връзка“ на информационната система на ТрУ, който включва обобщени резултати от: проучване на студентското мнение за качеството на преподаване; от обратна връзка от работодателите, за качеството на професионална подготовка на завършилите специалисти; от обратна връзка от студенти за спазване на академичната етика; от проучване мнението на студентите за административното обслужване в ТрУ; от завършили ТрУ специалисти за качеството на професионалната подготовка, която са получили в ТрУ; от оценка на качеството на обучение в ТрУ от преподавателите; Обобщени резултати от оценка на качеството на учебните планове и програми от преподаватели и студенти в Университета.
4. Изготвени са записки на описание на: Обобщени резултати от проучване на студентското мнение за качеството на преподаване; Обобщени резултати от обратна връзка от работодателите, за качеството на професионална подготовка на завършилите специалисти; Обобщени резултати от оценка на качеството на учебните планове и програми от преподаватели и студенти в Университета; Студентско е-портфолио и Регистър на договорите с потребители на образователни услуги.
5. Започната е работа по адаптиране на някои от инструментите за обратна връзка съответно на дигиталните им варианти и доразработване на записките на описания, както и изготвяне на изходните формуляри.

< Назад

Дейност 3, май 2013

1. Проведени бяха две заседания, на представители на екипа по НИМД.
2. На първото бяха разпределени документите от списъка за описание от експертите в екипа.
3. На второто заседание бяха обобщени  справките, отнасящи се до научната продукция на преподавателите при акредитация и в индикаторите на рейтинговата система.
4. Описани бяха част от документите от международната дейност и от процедурата за управление на проектната дейност и за отчитане на научно-изследователската дейност.
5. Организиране и провеждане на онлайн-анкети със служители-експерти и студенти по отношение на дейности свързани с НИМД - преподаватели - 88 анкетирани, експерти - 10 анкетирани, студенти - 92 анкетирани.

< Назад

Дейност 3, февруари-март 2013

1. Проведени бяха две заседания, на представители на екипа по НИМД. На първото е създадена структурата на екипа по НИМД, който ще се занимава с проучване, анализ и изготвяне на проектната документация за НИМД. Дадени бяха указания за изготвяне на документацията за досието на всеки един член от екипа и за сключване на допълнителното трудово споразумение. Всички се запознаха със съдържанието на заложените дейности в  02_Annex_A_application_form_final IUIS TrU_25.11.2012 в раздел VII – описание на дейностите по дейност 3:
2. Изготвени бяха досиета на екипа с изключение на двамата студенти.
3. Бе направено проучване на индикаторите на рейтинговата система и критериите на НАОА за програмна и институционална акрдитация.
4. На второто заседание се проведе обсъждане на разпределението на дейностите по НИМД между членовете на екипа. Разпределени бяха предстоящите задачи, с които ще стартира  проучването на НИМД между отделните членове на екипа.
5. Обсъдена бе примерната анкета и се взе решение да се преструктурира в съответствие с целевите групи.
6. Планувано бе страртиране на одити в 10 катедри 2 научни отдела на различни основни структурни звена с цел цялостно проучване на документацията, свързана с НИМД.
7. Проведени интервюта с фокус-група във ФТТ – гр. Ямбол, свързано с научната дейност и дейностите, които се извършват в това отношение в ТрУ.

< Назад

Дейност 3, април 2013

1. Проведени бяха две заседания на представители на екипа по НИМД.
2. На първото заседание бяха разгледани анкетите за трите групи преподаватели, служители и студенти. След одобрение бе взето решение да стартира анкетирането на отделните групи. Бяха обсъдени необходимите данни за създаване цялостно и изчерпателно досие на преподавателите и какви източници ще бъдат използвани за тази цел. Бе взето решение за разработване досие на преподавателя – прототип и описание на документ.
3. На второто заседание бяха извършени промени в правилника за атестиране на академичния състав. Бяха определени крайните срокове за приключване на разработването на новия правилник и за създаване на единен атестационен лист.
4. Разработени бяха процедурите за развитие на академичния състав и бяха предоставени на групата, изготвяща блок схемата на бизнес процесите.
5. Разработена беше процедурата за изготвяне и финансиране на проектните предложения по Наредба 9 и беше предоставена на групата, подготвяща блок схемата на бизнес процесите.

< Назад

Дейност 2, декември 2013

1. Програма от действия за подобряване на учебния процес
2. Актуализиране на Правилата за прием на кандидат-студенти.
3. Подготвяне на формуляри за прием на чуждестранни студенти.
4. Подготовка на междинния отчет за Дейност 2.

< Назад