Дейност 1, юли 2013

І. Организирани и проведени 2 заседания на екипа за управление на проекта:
ІІ. Подготовка на документи:
II.1. Документи по Дейност 6.1. Техническо задание за „Разработване, изграждане и внедряване на интегрирана управленска информационна система на ТрУ и изграждане на WEB портал на ТрУ по 2 обособени позиции“
II.2. Документи по Дейност 6. Процедура по ЗОП с предмет „Разработване, изграждане и внедряване на интегрирана управленска информационна система на ТрУ и изграждане на WEB портал на ТрУ по 2 обособени позиции“
 
Проверка на отчетните доклади на членовете на екипа за месец юли
Контрол на хода на откритата процедура по ЗОП

 

< Назад