За проекта

  • Print
 
Тракийски универс2итет – Стара Загора спечели проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на Министерството на образованието, младежта и науката - Приоритетна ос:  3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието:

„Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност“.

 

Уважаеми колеги,

Препоръчваме Ви да попълните АНКЕТНАТА КАРТА, ако сте се запознали с Интегрираната управленска информационна система (ИУИС). Благодарим Ви предварително!

 

Проектът е разработен в пълно съответствие с една от основните цели на Националната стратегическа референтна рамка, съгласно която е необходимо да се осигурят по-висока заетост, доходи и социална интеграция, за да може да се развие човешкия капитал. За постигането на тази цел, "стратегията за растеж предполага необходимост от инвестиции в образованието, професионалното обучение, ускоряване на внедряването на нови технологии и изграждане на връзки между научния,  образователния и производствения сектор". Настоящото проектно предложение е в съответствие със стратегическата цел на ОПРЧР, която се реализира в Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос:  3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието; Основна област на интервенция: 3.1. Подобряване качеството на услугите в образованието и обучението. 

Проектът е разработен в рамките на схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”. Заложените основни дейности са в пълно съответствие с изискванията, посочени в грантовата схема. Предложението е разработено изцяло в съответствие с основната и специфични цели на схемата, а именно: Общата цел на проекта е да допринесе за утвърждаване на Тракийски университет като образователен и научно-изследователски център, активен участник в изграждането на общество базирано на знанието и партньор в европейското изследователско пространство. Специфичните цели детайлизират тази цел и начина, по който тя ще бъде постигната.

 QR Code generator

 

Ръководител на проекта: Доц.д-р Иванка Желязкова, Зам.ректор по Административна, стопанска и информационна дейност

За контакти: www.uni-sz.bg; тел: (+359) 042 699 203; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Тракийски университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на образованието, младежта и науката.”

LOGO IUIS

 

Основният дизайн на логото на ИУИС се ползва безплатно с любезното разрешение на авторите: License : Free to use, Attribution required. Free Logo from LogoInstant