Факултет "Техника и технологии" - Ямбол Факултет "Техника и технологии" - Ямбол е структура на Тракийски университет - Стара Загора. https://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=68&Itemid=290&lang=en Sun, 20 Oct 2019 18:54:49 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management en-gb Специалност “Топло- и газоснабдяване” - магистър https://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=602%3Amajor-tgs-mag&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=en https://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=602%3Amajor-tgs-mag&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=en There are no translations available.

 Специалност „Топло- и газоснабдяване”

Образователно-квалификационна степен „Магистър"

Професионална квалификация "Магистър-инженер по топло- и газоснабдяване"

 

Редовно и задочно обучение

Продължителност на обучението:

2 семестъра - след завършена ОКС "бакалавър" в направление „Енергетика”.

4 семестъра - след завършена ОКС "бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в направление „Енергетика”.

Целта на обучението е студентите, вече завършили обучението си в ОКС „Бакалавър” и придобили достатъчно знания, ориентирани към надеждността, контрола и управлението на техническото състояние на топло- и газоснабдителните инсталации и елементи, към тяхното проектиране, диагностика, ремонт, поддържане и сервиз, както и към неконвенционалните енергийни източници, да придобият допълнителни специализирани теоретични и практически знания и умения за управленска, научно-изследователска, проекто-конструкторска и внедрителска дейности в областта на топлоенергетиката и газоснабдяването.

Магистър-инженерите по топло- и газоснабдяване придобиват професионални умения за извършване на научни изследвания, обработване на експериментални резултати и оптимизиране на топлопроизводствени и газоснабдителни процеси, за съставяне на топлинни баланси и оценяване на енергийната ефективност на обекти, съоръжения и технологии, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Магистър-инженерите по топло- и газоснабдяване получават възможности да се реализира като научни работници; проектанти в проектантски и внедрителски организации (фирми) и конструкторско-технологични бюра в областта на топлоенергетиката и газоснабдяването; контролни органи в държавни и фирмени инспектиращи институции; преподаватели във висши и средни училища; висококвалифицирани управленски кадри и специалисти в индустриални предприятия за изграждане, настройка, управление, диагностика и контрол на техническото състояние, поддържане, ремонт и сервиз на топлотехнически и газоснабдителни системи, инсталации и елементи.

]]>
veso@jambolnet.com (Веселин Петров) Специалности Thu, 31 Jul 2014 09:19:08 +0000
Специалност “Безопасност и качество на храните” - магистър https://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=601%3Amajor-th-mag&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=en https://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=601%3Amajor-th-mag&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=en There are no translations available.

 Специалност „Безопасност и качество на храните”

Образователно-квалификационна степен „Магистър"

Професионална квалификация "Магистър-инженер технолог"

 

 

Редовно и задочно обучение

Продължителност на обучението:

2 семестъра - след завършена ОКС "бакалавър" в направление „Хранителни технологии”.

4 семестъра - след завършена ОКС "бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в направление „Хранителни технологии”.

Магистър-инженер технологът придобива високоспециализирани практически и теоретични знания в областта на научно-изследователската и внедрителска дейност; микробиологичните, химичните, технологичните, и законодателните аспекти на контрола на качеството и безопасността на храните; анализа на храните; контрола и управлението на технологичните процеси при производството на качествени и здравословни храни; фирменото управление; управлението на екипи.

Магистър-инженер технологът, придобива умения да планира, организира, управлява, усъвършенства и контролира производствено - технологичните процеси, отговорни за безопасността на храните; да анализира и оценява микробиологичните, химичните и физичните опасности при производството на храните; да разработва, внедрява и поддържа системи за управление качеството и безопасността на храните  в различни предприятия и структури от хранителната верига и др.

Магистър-инженер технолозите със специалност „Безопасност и качество на храните” получават възможност да се реализират като: ръководители на лаборатории, изследователски центрове и институти, свързани с функционирането на ДПП (GМР), системи за анализ на риска (НАССР), интегрирани системи за безопасност и качество (ISО 22000); ръководители на колективи за разработване на нови хранителни продукти, изследователи, научни работници, докторанти; експерти, консултанти и съветници при производството на безопасни и качествени храни; експерти по контрол на качество и безопасност на храните в Българската агенция по безопасност на храните; Експерти в отделни фирми и екипи за разработване на НАССР системи, в министерства, ведомства, неправителствени структури (комисия за защита на потребителите) и браншови организации; мениджъри по безопасността и качеството на храните в предприятията за производство и съхранение на храни.

]]>
veso@jambolnet.com (Веселин Петров) Специалности Thu, 31 Jul 2014 09:15:56 +0000
Специалност "Електротехника" - магистър https://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=600%3Aetmag&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=en https://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=600%3Aetmag&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=en There are no translations available.

 Специалност „Електротехника”

Образователно-квалификационна степен „Магистър"

Професионална квалификация "Магистър-електроинженер"

 

Редовно и задочно обучение

Продължителност на обучението:

2 семестъра - след завършена ОКС "бакалавър" в направление „Електротехника, електроника и автоматика”;

4 семестъра - след завършена ОКС "бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в направление „Електротехника, електроника и автоматика”.

Магистър-електроинженерът от професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика” придобива високоспециализирани практически и теоретични знания в областта на научно-изследователската и внедрителска дейност, проектиране и конструиране в областта на електротехниката, приложението на компютърни технологии, фирменото управление и управлението на екипи;

Тези знания му позволяват да извършва научни изследвания и обработка на експериментални резултати, да прилага творчески придобитите знания в науката и практиката, да решава оптимално задачи и проблеми, които възникват при производство и експлоатация на електрически уредби и съоръжения, да проектира електрически уредби и инсталации, да извършва педагогическа дейност в средни и висши учебни заведения.

Магистър-електроинженерите получават възможност да се реализират като изследователи, научни работници, докторанти, ръководители на фирми и екипи, извършващи проектантски, производствени, търговски и други дейности, свързани с производство и експлоатация на електрически уредби и съоръжения.

]]>
veso@jambolnet.com (Веселин Петров) Специалности Thu, 31 Jul 2014 09:13:36 +0000
Специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” - магистър https://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=599%3Amajor-ttt-magister&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=en https://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=599%3Amajor-ttt-magister&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=en There are no translations available.

 Специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”

Образователно-квалификационна степен „Магистър"

Професионална квалификация "Магистър-инженер в модната индустрия"

 

Редовно и задочно обучение

Продължителност на обучението:

2 семестъра - след завършена ОКС "бакалавър" в направление „Машинно инженерство”;

4 семестъра - след завършена ОКС "бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в направление „Машинно инженерство”.

Магистър-инженерът в модната индустрия придобива високоспециализирани практически и теоретични знания в областта на: научноизследователската и внедрителска дейност; моден и текстилен дизайн; приложение на съвременните компютърни технологии в модния дизайн, конструирането и моделирането на облекло; съвременни текстилни и шевни технологии; фирменото управление; и управлението на екипи. Тези знания му позволяват да изразява теории, концепции, принципи и закономерности в областта на специалността, да проявява оригиналност в разработването и прилагането на нови идеи и решения в модната индустрия, да демонстрира критично осъзнаване на знанията по специалността и връзките и с други изучавани области.

Магистър-инженерът в модната индустрия придобива следните умения: да извършва научни изследвания и обработка на експериментални резултати; да прилага творчески придобитите знания в науката и практиката; да проектира облекла, текстилни и трикотажни изделия, аксесоари, модни колекции; да поставя и решава оптимално задачите и проблемите, които възникват в производството на текстилни изделия и облекло; да извършва педагогическа дейност в средни и висши учебни заведения.

Магистър-инженерът в модната индустрия получава възможност да се реализира като научен работник, моден дизайнер, текстилен дизайнер, конструктор и моделиер на облекло, технолог и организационно управленски кадър в предачното, тъкачното, трикотажното и шевното производство, креативен директор и мениджър в модни къщи, текстилни, трикотажни и шевни фирми, преподавател в средното и висшето образование и др.

]]>
veso@jambolnet.com (Веселин Петров) Специалности Thu, 31 Jul 2014 09:11:50 +0000
Специалност „Автотранспортна и земеделска техника” - магистър https://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=598%3Amajor-atzt-mag&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=en https://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=598%3Amajor-atzt-mag&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=en There are no translations available.

 Специалност „Автотранспортна и земеделска техника”

Образователно-квалификационна степен „Магистър"

Професионална квалификация "Магистър-инженер"

 

Редовно и задочно обучение

Продължителност на обучението:

2 семестъра - след завършена ОКС "бакалавър" в направление „Машинно инженерство”;

4 семестъра - след завършена ОКС "бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в направление „Машинно инженерство”.

Магистърската програма по „Автотранспортна и земеделска техника” дава на студентите задълбочени знания в областта на:

  • Научно-изследователската и внедрителска дейност;

  • Проектиране и конструиране в областта на автотранспортната и земеделска техника;

  • Приложението на компютърни технологии;

  • Фирменото управление;

  • Управлението на екипи.

Изготвянето на програмата е съобразено и в логическа връзка с дисциплините: двигатели с вътрешно горене, трактори и автомобили, машини за почвообработка, сеитба и прибиране, диагностика, техническо обслужване и ремонт на машините, механизирани технологии в земеделието, технология и организация на транспорта и др., които представляват фундамента за надграждане на познания, необходими на магистър-инженера по „Автотранспортна и земеделска техника”.

Магистър-инженерите от специалност „Автотранспортна и земеделска техника” получават възможност да се реализират като изследователи, научни работници, докторанти, ръководители на фирми и екипи, извършващи проектантски, производствени, търговски и други дейности, свързани с експлоатацията, поддръжката и ремонта на автотранспортна и земеделска техника.  

]]>
veso@jambolnet.com (Веселин Петров) Специалности Thu, 31 Jul 2014 09:10:18 +0000
Специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника” - магистър https://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=597%3Amajor-aiut-mag&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=en https://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=597%3Amajor-aiut-mag&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=en There are no translations available.

 Специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника ”

Образователно-квалификационна степен „Магистър"

Професионална квалификация "Магистър-инженер"

 

Редовно и задочно обучение

Продължителност на обучението:

2 семестъра - след завършена ОКС "бакалавър" в направление „Електротехника, електроника и автоматика”.

4 семестъра - след завършена ОКС "бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в направление „Електротехника, електроника и автоматика”.

Магистър-инженерът по „Автоматика, информационна и управляваща техника” (АИУТ) получава широк спектър от теоретични и практически знания, голяма част от които са специализирани за областта на автоматиката, информационната и управляваща техника и надграждат достигнатото в предходния етап на обучение чрез дисциплините в областта на компютърното управление и измерване, специализираните микропроцесорни системи, методи за оптимизация, изкуствен интелект и др.

Магистърът по АИУТ придобива умения да извършва инженерингова, научно-изследователска, учебна, организационна и управленска дейности, свързани със специалността. Познава, разбира и умее да изразява теории, концепции, принципи и закономерности в областта на специалността. Магистрите по АИУТ са в състояние да решават проблеми в условия на недостатъчна налична информация., да инициират промени и да управляват процесите на развитие в сложни условия. Те придобиват способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и специализирана среда.

Широкопрофилната подготовка и задълбочените знания в областта на автоматиката, информационните и управляващите системи дават възможност на магистрите по АИУТ да се реализират като инженери, проектанти и ръководители във всички сфери на индустрията, комуникациите, селското стопанство и услугите, като управители на инженерингови, изследователски и научни звена, експерти, преподаватели и др.

]]>
veso@jambolnet.com (Веселин Петров) Специалности Thu, 31 Jul 2014 09:06:30 +0000
Специалностите във ФТТ https://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=583%3Aspecialnosti20152016&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=en https://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=583%3Aspecialnosti20152016&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=en There are no translations available.

Бакалавър

 „Автотранспортна и земеделска техника”

„Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”

„Автоматика и компютърни системи”

„Електротехника”

“Топло и газоснабдяване”

“Технология на храните”

 

Магистър

 „Автотранспортна и земеделска техника”

 „Организация и управление на транспорта"

 „Индустриално инженерство"

 „Автотехническа експертиза"

„Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”

„Дизайн и технология  на кожени изделия”

„Моден и текстилен дизайн и технологии”

„Автоматика и компютърни системи”

„Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация”

„Мултимедийни и компютърни системи и услуги”

„Информационни и комуникационни технологии в образованието"

„Електротехника”

“Топло и газоснабдяване”

“Безопасност и качество на храните”

 

* Забележка: За учебната 2017/2018 г. във ФТТ ще се приемат студенти за обучение в

ОКС "Магистър" само редовна форма на обучение 

 

Доктор

"Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати"

"Технология на плодовите и зеленчуковите консерви"

]]>
veso@jambolnet.com (Веселин Петров) Специалности Mon, 28 Jul 2014 11:18:08 +0000
Специалност „Автоматика и компютърни системи” - магистър https://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=578%3Aaksmag&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=en https://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=578%3Aaksmag&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=en There are no translations available.

 Специалност „Автоматика и компютърни системи”

Образователно-квалификационна степен „Магистър"

Професионална квалификация "Магистър-инженер"

 

Редовно и задочно обучение

Продължителност на обучението:

2 семестъра - след завършена ОКС "бакалавър" по сродни специалности;

4 семестъра - след завършена ОКС "бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в направление „Електротехника, електроника и автоматика”.

Специалността „Автоматика и компютърни системи“ за образователно-квалификационна характеристика „магистър“ с професионална квалификация „Инженер по автоматика и компютърни системи“ има за цел да подготвя кадри за научноизследователски, проектантски и инженерингови фирми и организации по изграждане на технически и организационни системи за управление, внедряване, настройка и експлоатация на системи за автоматично управление на производствени агрегати, технологични процеси и технически комплекси за автоматизация, да решават задачи по системно управление и да упражняват управленческа дейност.

Магистърът инженер по "Автоматика и компютърни системи" придобива умения да извършва проучвателна, проектантска, конструкторска, технологична, производствена, монтажна, ремонтна, експлоатационна и учебно-преподавателска дейности, свързани със специалността. Мултидисциплинарната подготовка им дава умения по програмиране, по администриране на бази от данни, практическа подготовка за работа в областта на създаване, администриране и поддържане на информационни системи.

]]>
veso@jambolnet.com (Веселин Петров) Специалности Wed, 16 Jul 2014 16:27:09 +0000
Специалност „Мултимедийни и компютърни системи и услуги” https://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=577%3Amksu&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=en https://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=577%3Amksu&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=en There are no translations available.

 Специалност „Мултимедийни и компютърни системи и услуги”

Образователно-квалификационна степен „Магистър"

Професионална квалификация "Мгистър-инженер"

 

Редовно и задочно обучение

Продължителност на обучението:

2 семестъра - след завършена ОКС "бакалавър" по сродни специалности;

4 семестъра - след завършена ОКС "бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в направление „Електротехника, електроника и автоматика”.

Основната цел на обучението по специалност "Мултимедийни и компютърни системи и услуги" е да подготви специалисти по мултимедийни и компютърни системи и услуги. Тази специалност отговаря на потребностите в множество браншове и съответства на динамиката на тяхното развитие.

В различни области на стопанството като конструктори, технолози и проектанти, инженери, програмисти. Студентите могат да работят в проектантски и развойни екипи, организации, институции и фирми, като системни и приложни разработчици на програмно осигуряване, уеб дизайн и приложно програмиране, мрежи и информационни технологии в областта на обслужването на мултимедийни и компютърни системи. Инженерите по мултимедийни и компютърни системи и услуги имат подготовка да участват в подготовката и управлението на ИТ проекти.

 

Някои от профилиращите специализирани дисциплини в магистърската специалност „Мултимедийни и компютърни системи и услуги” са:

"Безжични технологии за пренос на данни в индустриалните системи"

"Графичен дизайн"

"Дигитална фотография и обработка на звук и видео"

"Мултимедия за уеб базирано електронно обучение"

"Приложения и системи за мобилни устройства"

"Софтуер с отворен код за управление на съдържанието"

"Тримерно моделиране"

 

 

]]>
veso@jambolnet.com (Веселин Петров) Специалности Wed, 16 Jul 2014 16:13:41 +0000
Специалност „Информационни и комуникационни технологии в в бизнеса и публичната администрация” https://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=576%3Aiktpba&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=en https://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=576%3Aiktpba&catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&Itemid=290&lang=en There are no translations available.

 Специалност „Информационни и комуникационни технологии в в бизнеса и публичната администрация”

Образователно-квалификационна степен „Магистър"

Професионална квалификация "Мгистър-инженер"

 

Редовно и задочно обучение

Продължителност на обучението:

2 семестъра - след завършена ОКС "бакалавър" по сродни специалности;

4 семестъра - след завършена ОКС "бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в направление „Електротехника, електроника и автоматика”.

Основната цел на обучението по специалност “Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация” е да подготви висококвалифицирани и широкопрофилни специалисти, имащи задълбочена научно-теоретична и практическа подготовка в областта информационните и комуникационните технологии (ИКТ), които могат да съчетават сериозна теоретична подготовка с бизнес умения и опит да анализират, внедряват и поддържат съвременни високотехнологични ИТ решения в бизнеса. Тази специалност отговаря на потребностите в различни области от специалисти по организация и управление на информационните и комуникационни технологии във фирмите и компаниите.

Обучението в областта на компютърните системи цели да даде на студентите знания и качества, свързани с организацията, управлението и експлоатацията на информационните и комуникационни технологии в бизнеса. Паралелно с усвояването на знания в областта на информационните и комуникационни технологии, студентите ще придобият умения за научно-изследователска и приложна дейност в редица съвременни направления на бизнеса, маркетинга, мениджмънта, съобразени с актуалните промени в страната и европейската икономическа интеграция.

]]>
veso@jambolnet.com (Веселин Петров) Специалности Wed, 16 Jul 2014 16:07:42 +0000