top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 61 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.NetНашата мисия

Факултет "Техника и технологии" (ФТТ), като основно звено в структурата на Тракийски университет, се ръководи от мисия за решаване на национални въпроси, които е възприел за свое призвание. Основна цел е разпространяването на знания и извършване на научни изследвания в определените му научни направления, както и принос в изграждането на ценностната система у младите хора.

 Основните приоритети на управление на Факултет "Техника и технологии", - Ямбол са насочени към продължаване на добрите традиции и практики за повишаване качеството на образование и обучение; подобряване на условията и стимулиране на научната дейност и научното израстване на кадрите, разширяване на международната дейност, разработване, участие и реализиране на международни и европейски проекти, подобряване на материално-техническата база и др.

Тракийски университет (ТрУ) – Стара Загора има редовна акредитация от НАОА към Министерски съвет, съгласно Удостоверение за институционална акредитация от 19.07.2012 г. за срок от 6 години с оценка 9,27 (при максимална 10).

ФТТ – Ямбол, като основно звено в структурата на Тракийски университет получава държавна поръчка и извършва 4 годишно обучение в редовна и задочна форма на ОКС „Бакалавър” по 6 АКРЕДИТИРАНИ специалности, ОКС "Магистър" по 9 акредитирани специалности и ОНС "Доктор" по 2 професионални направления.

Във Факултет "Техника и технологии", – Ямбол са създадени благоприятни условия за научно израстване, професионално развитие на академичния състав и привличане на нови преподавателски кадри. Това се постига съобразно „Програма за научно развитие на академичния състав”.

Главната стратегия на научноизследователската дейност се основава на развиване на основните звена по научни направления, създадени съобразно тяхната специфика за решаване на научни, научноприложни и приложни проблеми, в съответствие с научните интереси на преподавателите, с разполагаемата изследователска база, с конюнктурата на пазара у нас, с международните тенденции и други.

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол е организатор на ежегодни научни сесии от 2000 г., някой от които са: съорганизатор през 2002 г. (”Космос, природа, човек” научна конференция с международно учас тие; през 2003г. (”Информационни технологии. Наука, техника, технологии”, научно-приложна конференция с международно участие посветена на 100 годишнината от рождението на Джон Атанасов), 2004 год. (Наука, техника, технологии и образование посветена на 40-годишнината от създаването на Технически колеж – Ямбол; през 2009 г. «Европейски измерения на образованието и науката». На тези научни сесии и конференции се анализират и депозират изследователските резултати от научен и приложен характер. Някои от разработките са в сътрудничество с други сродни ВУ и фирми.

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол има многогодишни традиции в квалификационната дейност. Към ФТТ има лицензиран Център за професионално обучение за 29 професии. От основаването си до настоящия момент ФТТ - Ямбол извършва обучение за професионална квалификация „Инструктор за подготовка на водачи на МПС”; съгласно ЗДП се провежда „Периодично обучение на преподаватели за подготовка на водачи на МПС” в цялата страна;ежегодно се организират курсове за професионална квалификация ”Учител”.

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014