top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 96 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.Net


Home

Специалностите на ФТТ
 

Тракийски университет (ТрУ) – Стара Загора има редовна акредитация от НАОА към Министерски съвет, съгласно Удостоверение за институционална акредитация №843 / 27.07.2012 г. с обща оценка по критериите 9,27 (При максимална 10) за срок от 6 години.

 Факултет "Техника и технологии" (ФТТ) – Ямбол, като основно звено в структурата на Тракийски университет получава държавна поръчка и извършва обучение за редовна и задочна форма на ОКС „Бакалавър” по следните АКРЕДИТИРАНИ специалности:

 

Направление "Машинно инженерство" 

Автотранспортна и земеделска техника - ОКС "Бакалавър" и "Магистър"; 

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия - ОКС "Бакалавър" и "Магистър".  

Направление "Електротехника, електроника и автоматика" 

Електротехника - ОКС "Бакалавър" и "Магистър"; 

Автоматика и компютърни системи" - ОКС "Бакалавър" и "Магистър";

Автоматика, информационна и управляваща техника - ОКС "Магистър";

Мултимедийни и компютърни системи и услуги - ОКС "Магистър";

Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация - ОКС "Магистър";

Информационни и комуникационни технологии в образованието - ОКС "Магистър". 

Направление "Хранителни технологии" 

Технология на храните - ОКС "Бакалавър"

Безопасност и качество на храните - ОКС "Магистър". 

Направление "Енергетика"

 Топло и газоснабдяване - ОКС "Бакалавър" и "Магистър".

 

Използването на съвременни (интерактивни) методи на преподаване и обучение, мултимедийна техника, актуализирано лабораторно и техническо оборудване спомагат за усвояването знанието за общообразователните, педагогическите, общотехническите и специализиращите дисциплини, като се стремим модела на разпространение, създаване и използване на „готови” знания да се смени с модела за формиране на компетенции и дееспособности.

Висок е интересът на младите хора към условията на обучение, получаваната подготовка и квалификация по специалностите във ФТТ, като  от учебната 2007/2008г. се възобнови задочната форма на обучение.

През учебната 2013/2014 год. се обучават над 800 студенти. Академичният състав осигуряващ учебния процес включва професори 8 , доценти 23 и 29 асистенти и преподаватели.

В подготовката на студентите са участвали известни учени на Р България като: доц. д-р Георги Гиндев, проф. д-р Кирил Трифонов,проф. дтн Кольо Минков, проф. днт Коста Младенов. проф.дтн Мария Балтаджиева, проф. дтн Петър Костов, проф.дпн Стоянка Жекова, проф. д-р Любен Корнезов, проф. д-р Дженко Даскалов, проф.дтн Георги Тасев, проф. инж. Иван Димитров, проф. дтн инж. Стоян Цонков, проф.дтн Димитър Балджиев, проф.дтн Вангелов, доц.д-р Мария Рошманова, проф.дтн инж. Георги Гайдажиев и др.

ФТТ - Ямбол работи в непрекъснат контакт с висши училища, специализирани в същите професионални области от България в областта на научните изследвания, научното израстване на академичния състав и продължаващо обучение на завършилите специалисти на колежа. 

Чрез Тракийски университет са сключени договори с Висши училища за организиране на обучение за придобиване на ОКС  „магистър” по съответните професионални направления:

- Русенски университет”А.Кънчев за специалностите АТЗТ, АКС, АИУТ, ЕТ;

 - Университета по хранителни технологии –Пловдив за специалността ТХ;

- Технически университет- Габрово за специалността ДТММИ.

 

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014