top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 59 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.NetИстория на ФТТ
            

          Факултет "Техника и технологии" (ФТТ), като основно звено в структурата на Тракийски университет, се ръководи от мисия за решаване на национални въпроси, които е възприел за свое призвание. Основна цел е разпространяването на знания и извършване на научни изследвания в определените му научни направления, като дава своя принос в изграждане на ценностната система у младите хора.

          Основните приоритети на управление на ФТТ - Ямбол  са насочени към продължаване на добрите традиции и практики за повишаване качеството на образование и обучение; подобряване на условията и стимулиране на научната дейност и научното израстване на кадрите, разширяване на международната дейност, разработване, участие и реализиране на ЕП , подобряване на МТБ и др.

         Учителският институт е създаден през 1964 год. с единствена специалност „Механизация на селското стопанство”, като временно изпълняващ длъжността директор е Димитър Стоянов.

 

·          От 1965 до 1981г. директор е Тодор Ангелов.

Този период се характеризира с привличане на високо квалифицирани педагогически и инженерно – технически кадри.

Учебно - методичната работа на преподавателския състав постоянно се усъвършенства.За няколко години Институтът придобива свой облик при подготовката на специалисти и през 1972г. по предложение на Мария Рошманова, тогава член на ръководството на Ямболски окръг, се обособява като самостоятелна учебна институция.

През 1972г. се приемат 60 кубински студента за обучение на учители по практика.

 Предоставят се временно сгради за провеждане на обучението. Градският съвет на община Ямбол отрежда площадка от 20 дка   и се изгражда собствена база за практическо обучение и Студентско общежитие-1. Практическото обучение на студентите се извършва в реални условия. Институтът получава признание и авторитет от Държавните институции - Министерство на земеделието, Министерство на транспорта, Централната комисия по безопасност на движението и др.

Осъществено е професионално сътрудничество с Института по професионално техническо образование в Ленинград, Московския пътно-строителен институт, Педагогическия институт в Мюнхен, като част от преподавателите повишават квалификацията си в тях. На разменни начала през 1978 и 1979г. са изпратени студенти в Узбекистан за провеждане на производствен стаж.

·                   
        

Периодът през който се бележи висок ръст в създаването на съвременната материална база е 1981-1990г., с директор Райчо Димитров.

В края на 1983г. е предоставена от Община Ямбол новострояща се сграда за Института, която бързо е приспособена за аудиторно и лабораторно обучение за целите на висшето образование. Започва изграждането на съвременна учебна база - Учебен корпус, Спортен комплекс, Учебно-производствена база, студентски стол и ремонтиране на  Студентско общежитие-2 (предоставено от Община Ямбол). В тази дейност активно се включват студенти и преподаватели.

За нуждите на учебния процес за първи път са доставени нови автомобили; трактори от различни класове; зърноприбиращи, почвообработващи и семепочистващи машини и друг земеделски инвентар, с което се дава възможност за съвременно практическо обучение.

През 1985 година Община  Ямбол и ИППКУП са домакини на Републиканската спартакиада на учителските институти.

Ако при откриването на Института обучението е по една специалност, то за учебната 1986-1987г., вече е по 7 специалности с 1030 студента редовна и 300 задочна форма на обучение. След проучване опита на водещи европейски учебни структури със същия предмет на дейност през 1989г. се промени срокът на обучение(от две на три години), като създаването на учебната документация, организацията на обучение е под ръководството на специалисти от МОН.

През периода се полагат много усилия за повишаване научно-методичната квалификация на кадрите, като резултатът е налице защитава първия кандидат на педагогическите науки – Мария Рошманова, а в последствие  и Красимир Йорджев.
За постигнати успехи в учебно –възпитателната дейност и във връзка с 25 години от създаването на Института, Държавния съвет на Р България го награждава с орден „Кирил и Методий”- I степен.

Община Ямбол и ИПКУП са организатори и домакини на Републиканската спартакиада на учителите през 1985г.

Квалификационна дейност – организира се  периодично обучение на всички преподаватели – инструктори от цялата страна в краткосрочни курсове в института. Годишно се извършва периодично обучение на над 500 преподаватели – инструктори за обучение на водачи на МПС.

Поставя се началото на новото и атрактивно компютърно обучение.

Създаден  е Висш учебен комплекс, който е изнесена структура на Русенския университет „А.Кънчев” с директор проф. д-р Дженко Даскалов.

 

·      От 1989-1991г. за директор е избран проф. д-р инж. Дженко Даскалов.

Този период се характеризира с въвеждането на университетски организационни и структурни промени необходими за организиране провеждане на обучение на специалисти с висше образование.

       Обособени са учебен отдел, катедри, създадена е учебна и нормативна документация в съответствие с нормативната база за висше образование в страната. Поставят се основите на академично сътрудничество с Русенски университет ”А.Кънчев”.

 

·       През периода 1991-1992г. за директор е избрана доц. д-р Мария Рошманова.

Разширява се сътрудничеството с Русенски университет, Софийски университет ”Св. Климент Охридски” и  ВИХВП-Пловдив.

Продължава издигане на качеството на обучение и академичността на Висшето училище. Създадена беше изключително творческа атмосфера в катедрите.

Координациония учебно научен съвет на Русенския университет проявява академичност, толерантност и грижа към дейността и проблемите на Полувисшия институт. Председателя и зам.председателя на КС   участват в заседанията на Съвета на колежа.

Обогатява се материалната база за обучение. За този едногодишен период се оборудва лабораторията по ДВГ със съвременен диагностичен стенд SUN, за учебната работилница по облекло е закупен нов комплект шевни японски машини YUKI и е изградена лаборатория по ГСМ със съдействие на преподаватели от Русенски университет.

През този  период е възстановено по възрожденски честването на празника на светите братя Кирил и Методий, тогава възниква идеята тази дата да бъде патронен празник на Института.

 

·       Особено развитие на научната дейност се осъществява при управлението на проф. инж. Иван Димитров -1992-1999г. Кадровата политика е в центъра на вниманието на ръководството на института. Привлечени са хабилитирани преподаватели –професори и доценти от Русенски университет, ТУ-София, ВИХВП , Софийски университет св. Климент Охридски, ТУ-Габрово и др.

Полувисшият институт се превръща в инкубатор на знание и наука. Създава се Научно-изследователски сектор с необходимата нормативна документация и организация, съответващ на университетски модел. Разработват се проекти, финансирани от фонд”Научни изследвания”на МОН, Министерството на транспорта и др. Голям брой от тези договори обслужват научна тематика на зачислени докторанти на самостоятелна подготовка. През този период се защитили ОНС”доктор”7 преподаватели, към следните Висши училища: Софийски университет -1; Русенски университет-2 ; Икономически университет Варна -1; ИММ-София -1; УХТ-Пловдив-1 и 4 преподаватели са получили научно звание „доцент”.

Издига се на по-високо ниво научно-преподавателска дейност, а също усвояването и практическото прилагане на знанията и уменията на студентите. За това спомага и създадената учебно опитна база "НОПЕР-ПИ" ООД.

Организират се курсове за придобиване на професионалните квалификации - Инструктор за обучение на водачи на МПС и учител; специализации – Информационни технологии и други курсове като; Маркетинг и мениджмънт, Автоматизация на финансово счетоводната дейност, Компютърни курсове всички модули и др.  

 

С ПМС № 374 от 15 октомври Полувисшият институт –Ямбол се преобразува в Технически колеж в структурата на Тракийски университет Стара Загора с предмет на дейност подготовка на технически кадри и учители за ОКС”специалист по..”   по 7 специалности.

 

·         През периода 1999-2007г. за директор на Колежа е избран проф. дтн инж.Георги Гайдажиев.

След актуализиране на ЗВО и Държавните изисквания за получаване на образователно квалификационни степени се разработи актуализирана учебна документация. През периода от НАОА с успешна акредитация са: програмно акредитирани 7 специалности, 2 специалности са открити с проект и едно професионално направление. Извършена е акредитация от НАОА за преобразуване на основно звено Технически колеж в Технически факултет.

Сключени са договори с Висши училища за продължаване на обучението на завършилите ТК за придобиване на ОКС”бакалавър „магистър”.

Научно - изследователската дейност се развива на по-високо ниво, като прилага конкурсното начало за разработване на научни проекти чрез ТрУ и фонд „Научни изследвания - разработени са 32 научни проекта .

 През периода са защитили ОНС”доктор”- 4, ОНС „ дтн”- 1, а 4 преподаватели са получили научни звания „доцент” и  2 „професор”.

Въведени са академични символи – буквен знак на ТК, знаме, академично облекло - тога и ритуалите – отбелязване на патронния празник на ТК – 11 май, откриване на учебна година , промоция и др..

Тържествено е отбелязан 40 годишния Юбилей от създаването на Техническия колеж, за което Общински съвет на гр. Ямбол го удостои с почетния знак – „Златен герб” за принос в образованието.

Сключен е договор за научно сътрудничество и обмен на студенти и преподаватели с Южнославянски институт гр. Николаев, Украйна.

Академичният състав е реализирал проекти по Европейски програми- „Леонардо да Винчи” и "Фар":

1. „Хармонизиране на системите за професионално образование и обучение”, осъществен по програма "Леонардо да Винчи" на Европейския съюз в град Малага, Испания по мярка Мобилност, 20 бенефициента;

2. „Начало на сътрудничеството между техническите колежи в Ямбол и Одрин”, осъществен по програма „ФАР”, компонент „Трансгранично сътрудничество”, над 50 бенефициента.

3. Обмен на образователни модели и технологии от двете страни в област „Траспорт” на професионалното образование , по програма ФАР координатор ПГпо пътно строителна и транспортна техника.

Лицензиран е от НАПОО - Център за професионално обучение за 20 специалности.

През тези 45 г. са работили стотици преподаватели и служители които са дали своя принос за да го има днес Техническия колеж.


          От 2008г. управлението на Техническият колеж се осъществява  от доц. д-р инж. Красимира Георгиева с управленски екип:

От м. юни 2009 г. Зам. Директор по Учебната дейност е доц. д-р инж. Иванка Шивачева, а до този период Зам. директор по УД е доц. д-р инж. Станчо Станчев.

Зам. директор по Научно-изследователсаката и Адиминистративната дейност е доц. д-р Митко Петев.  
Ръководител на квалификационна  дейност и ЦПО е доц. д-р Иванка Шивачева.

Ръководители на катедри са:

1. Техника и технологии– доц. д-р инж. Илия Гинков,

2. ЕЕА и ХТ – доц. д-р инж. Венелин Бочев,

3. ОПООП – доц. д-р З. Джандармова.

 
На 25.11.2011 г. в Д.вестник №93 Технически колеж - Ямбол е преобразуван във Факултет "Техника и технологии" в структурата на Тракийски университет - Стара Загора като запазва всички съществуващи специалности. Обучението става 4 години за ОКС "БАКАЛАВЪР" и професионална квалификация "инженер".

От м. 12.2011 г. управлението на Факултет "Техника и технологии" се осъществява от Декан доц. д-р инж. Красимира Георгиева с управленски екип от м. 02.2016 г. :
Зам. декан по Учебната дейност е доц. д-р инж. Таня Пехливанова;
Зам.декан по Международната, научна и административна дейност е доц. д-р инж. Златина Казлачева;
Ръководител Следдипломна квалификация и ЦПО е доц. д-р инж. Станчо Станчев;

Секретар на ФТТ - доц. д-р Маргарита Пехливанова;

Ръководители на катедри са:

1. Катедра "Машинно инженерство" – доц. д-р инж. Илия Гинков,

2. Катедра "Електротехника, електроника, автоматика" – доц. д-р Веселина Недева,

3. Катедра "Енергетика" – доц. д-р Иван Лазаров,

4.Катедра "Хранителни технологии" - доц. д-р Красимира Добрева.

 

От м. 12.2015 г. управлението на Факултет "Техника и технологии" се осъществява от Декан проф. д-р инж. Красимира Георгиева с управленски екип:
Зам. декан по Учебната дейност е доц. д-р инж. Красимира Добрева;
Зам.декан по Научна и международна дейност е доц. д-р инж. Нели Георгиева;

Зам.декан по Административна, стопанска и информационна дейност е доц. д-р Красимир Кръстев;

Ръководител Следдипломна квалификация и ЦПО е доц. д-р инж. Станчо Станчев;

Научен секретар на ФТТ - доц. д-р инж. Ваня Стойкова;

Технически секретар на ФТТ - доц. д-р Маргарита Пехливанова;

Ръководители на катедри са:

1. Катедра "Машинно инженерство" – доц. д-р инж. Илия Гинков,

2. Катедра "Електротехника, електроника, автоматика" – доц. д-р Веселина Недева,

3. Катедра "Енергетика" – доц. д-р Иван Лазаров,

4.Катедра "Хранителни технологии" - доц. д-р Красимира Добрева.

 


 

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014