top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 72 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.NetСпециалност “Технология на храните”

 

 

Специалност “Технология на храните” е разкрита през учебната 1997/1998 година, когато Полувисшият институт – Ямбол се преобразува в Технически колеж. Специалността е акредитирана с решение на НАОА към МС с Протокол № 1 от 10.01.2013 г. с оценка 8,44 за срок от 5 години.

Основната цел на обучението по специалност „Технология на храните” е да подготвя високо квалифицирани и широкопрофилни специалисти, имащи солидна фундаментална, технологична и специализираща подготовка, за нуждите на хранителната индустрия.

 Образователно-квалификационна степен „Бакалавър"; Професионална квалификация "Инженер-технолог"

Редовно и задочно обучение

Редовно обучение – 4 години;

Задочно обучение – 4 години

 

В обучението на студентите от специалност “Технология на храните” към ТФакултет "Техника и технологии" (ФТТ) – Ямбол активно участват хабилитирани преподаватели от Тракийския университет – Стара Загора, Университет по хранителни технологии – Пловдив, Русенски университет.

От учебната 2011-2012 год., завършилите студенти ще получават образователно-квалификационна степен “ БАКАЛАВЪР” и чрез РЕДОВНО и ЗАДОЧНО обучение могат да продължат обучението си за ОКС "МАГИСТЪР".
Мобилността на студентите в рамките на сродни специалности в страната е гарантирана с близостта на учебните планове и програми. Повече от 68 % от дипломираните студенти ежегодно, продължават обучението си във УХТ – Пловдив.
За обучението на студентите от специалност “Технология на храните” се използват два компютърни кабинета, 4 специализирани лаборатории за упражненията по общотехническа подготовка и 2 лаборатории за лабораторни и практически упражнения по специалните дисциплини. Създадени са условия за мултимедийно и електронно обучение.
Гарантираният свободен достъп до библиотеката и компютърните кабинети осигурява по-големи възможности на студентите за самостоятелната работа, което поддържа техния интерес към изучаваните дисциплини и ги прави активни участници в учебния процес.

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА

 

Студентите от специалността „Технология на храните”, могат да се включат по програмите на Еразъм за обмен на студенти. Тракийски университет - Стара Загора, участва в програмата от 1999 г., а през 2007 г. получи Разширена Университетска Харта Еразъм. Дейностите по обмен на студенти и преподаватели и въвеждане на Европейска система за трансфер на кредити напълно съответстват на заявената Европейска политика на Университета и плана му за стратегическо развитие.

В колективните научноизследователски проекти активно се включват и студенти. Участието на студентите в научнитепроекти, подпомага не само тяхната пряка дейност в учебния процес, като подготовка на курсови проекти и задачи, но и бъдещата им самостоятелна научноизсле­дователска дейност. Чрез научни изследвания и трансфер на знания в рамките на изсле­дователските проекти се насърчава обучението, мобилността и професионал­ното развитие на студентите.  

 

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

 

 Широкопрофилната подготовка и задълбочените знания в областта на хранителните технологии, дават възможност на инженер-технологът по „Технология на храните”, успешно да осъществява производствено – технологична и организационно - управленческа дейност в съответните подотрасли на хранително-вкусовата промишленост - зърносъхранение, зърнопреработване, хлебопроизводство, производство на сладкарски и макаронени изделия, в областта на месодобива и месопреработката, в добива и преработка на птиче месо, в изкупуването и преработката на мляко в млечни продукти и тяхното съхранение, в обработката на хранителни субпродукти, в хладилното дело и в търговската сфера, в областта на производството на стерилизирани плодови и зеленчукови консерви, сокове, концентрати и сушени плодове и зеленчуци.

Дипломираният инженер-технолог може да изпълнява ръководни и изпълнителски функции в съответните фирми от хранителната индустрия, в хладилното стопанство и в търговската мрежа; да контролират и управляват качеството на суровините, материалите и готовата продукция при производството на храни.

 

 

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014