top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 95 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.NetСпециалност “Автоматика, информационна и управляваща техника”

Специалността “Автоматика, информационна и управляваща техника” (АИУТ) е широкопрофилна специалност даваща възможност на завършилите я да се реализарат в различни отрасли на промишлеността, енергетиката, търговията, административното обслужване и др. По време на обучението се изучават общотехнически, специални и избираеми профилиращи дисциплини.

 

Образователно-квалификационна степен „Магистър"; Професионална квалификация "Мгистър-инженер"

Редовно и задочно обучение

Редовно обучение – 1 / 2  години (след ОКС "бакалавър" / "Професионален бакалавър");

Задочно обучение – 1 / 2  години (след ОКС "бакалавър" / "Професионален бакалавър");

 

Спе­ци­ал­ността е ак­ре­ди­ти­ра­на с ре­ше­ние на НАОА към МС с Протокол №2 от 17.01.2013 г. с оценка 8,17 за срок от 5 години.
Основните теоретични дисциплини се водят от хабилитирани преподаватели на основен трудов договор от Тракийски Университет – Стара Загора и гост лектори от БАН – РУ “Ангел Кънчев”- Русе и ТУ – София.

Завършилите специалността “Ав­то­ма­ти­ка, ин­фор­ма­ци­он­на и уп­рав­ля­ва­ща тех­ни­ка” получават професионална квалификация "Инженер". Те имат възможност да се реализират в областта на проектиране и обслужване на системи за автоматичен контрол и управление; разработване на съвременни компютърни системи за управление със специализиран софтуер за тяхното програмиране; прилагане на компютърно базирани технологии за измерване, обработка и съхраняване на информация; разработване и използване на съвременни системи за автоматичен контрол на качеството на продукция и на параметри на околната среда; участие в разработването на автоматизирани производствени технологии. Студентите имат възможност да получат специални умения за новите информационни, компютърни и интернет технологии.
 

Практическите знания и умения се придобиват в добре оборудвани лабораторни, компютърни зали и по фирми като “ХЕС”- АД, “Вакуум ел.систем” и др.

Специалистът по “Автоматика, информационна и управляваща техника” придобива умения за извършване:
- на монтаж на технически средства за измерване, контрол и управление;

  • - настройка на промишлени регулатори;
  •  
  • - проверка на технически средства за измерване и управление;
  • обслужване и експлоатация на кюмпютърни и микропроцесорни системи.

Специалността е акредитирана от “ НАОА” (Националната агенция за оценяване и акредитация)

Учебният план и програми са разработени съгласно Единните държавни изисквания и дават възможност на завършилите “АИУТ” да продължат образованието си в по-висока квалификационна степен в РУ “А.Кънчев” – гр.Русе, ТУ – София и др. при условия и ред определени от държавните изисквания и Правилниците на висшите училища.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА

 

Студентите от специалносттите  Автоматика и компютърни системи”, "Автоматика, информационна и управляваща техника" и "Електротехника" могат да се включат по програмите на Еразъм за обмен на студенти. Тракийски университет - Стара Загора, притежава Разширена Университетска Харта Еразъм, което позволява студентите от всички специалности да се обучават или да проведат практика в чужбина. Дейностите по обмен на студенти и преподаватели и въвеждане на Европейска система за трансфер на кредити напълно съответстват на заявената Европейска политика на Университета и плана му за стратегическо развитие.

За специалностите от Професионално направление "Електротехника, електроника и автоматика" има сключени договори за обмен на студенти с Гърция, Германия, Литва, Словения, Портогалия, Турция, Румъния и Чехия. Предстои сключване на договори с университети в Словакия, Полша и Сърбия. 

В колективните научноизследователски проекти активно се включват и студенти. Участието на студентите в научните проекти, подпомага не само тяхната пряка дейност в учебния процес, като подготовка на курсови проекти и задачи, но и бъдещата им самостоятелна научноизсле­дователска дейност. Чрез научни изследвания и трансфер на знания в рамките на изсле­дователските проекти се насърчава обучението, мобилността и професионал­ното развитие на студентите. 

 

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014