top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 57 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.Net


Home За ФТТ - Ямбол

За ФТТ - Ямбол ПДФ Печат Е-мейл

 

50 годишна традиция в обучението във Факултет "Техника и технологии"

 

LOGO TEHNICHESKI JPG

Ръководство

Акредитация

Катедри

Специалности

Преподавателски състав

Кратка история на ФТТ—Ямбол

 

 


 

Ръководство на Факултет "Техника и технологии" - Ямбол
 

Декан на ФТТ - проф. д-р инж. Красимира Георгиева;

Зам. декан по Учебната дейност - доц. д-р инж. Красимира Добрева;

Зам. декан по Научна и международна дейност
 -  доц. д-р инж. Нели Георгиева;

Зам. декан по Административна, стопанска и информационна дейност - доц. д-р Красимир Кръстев;

Ръководител на ЦПО и следдипломна квалификация - доц. д-р инж. Станчо Станчев; 

Научен секретар на ФТТ  - доц. д-р инж. Ваня Стойкова;

Технически секретар на ФТТ  - доц. д-р Маргарита Пехливанова.

 

 

Акредитация

 

През 2012г . Тракийският университет - Стара Загора получи редовна институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министерския съвет с една от най-високите оценки - 9.27 (по десетобалната система) за срок от 6 години. 

Четирите професионални направления на ФТТ – Ямбол са програмно акредитирани през януари 2013г. за срок от 5 години:

Специалностите, по които се провежда обучение са следните:

 

Направление "Машинно инженерство"

Автотранспортна и земеделска техника - ОКС "Бакалавър" и "Магистър"; 

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия - ОКС "Бакалавър" и "Магистър". 

 

Направление "Електротехника, електроника и автоматика"

Електротехника - ОКС "Бакалавър" и "Магистър"; 

Автоматика и компютърни системи" - ОКС "Бакалавър" и "Магистър";

Автоматика, информационна и управляваща техника - ОКС "Магистър";

Мултимедийни и компютърни системи и услуги - ОКС "Магистър";

Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация - ОКС "Магистър";

Информационни и комуникационни технологии в образованието - ОКС "Магистър".

 

Направление "Хранителни технологии"

Технология на храните - ОКС "Бакалавър"

Безопасност и качество на храните - ОКС "Магистър".

 

Направление "Енергетика"

 Топло и газоснабдяване - ОКС "Бакалавър" и "Магистър".

 

Нагоре

 

Катедри

 Катедра "Машинно инженерство" с ръководител доц. д-р инж. Диана Балабанова;

 Катедра "Електротехника, електроника и автоматика" с ръководител доц. д-р инж. Таня Пехливонова - Гочева;

 Катедра "Енергетика" с ръководител доц. д-р Иван Лазаров;

Катедра "Хранителни технологии" с ръководител  доц. д-р Красимира Добрева.

Нагоре
  

Специалности - повече за специалностите на ФТТ - Ямбол; Учебни планове и квалификационни характеристики

 

Факултет "Техника и технологии" разполага с учебен корпус, модерно обзаведени зали и лаборатории. Практическото обучение се провежда в база за учебна и производствена практика и в базови предприятия и училища. За студентите има изграден спортен комплекс, закрит плувен басейн, сауна, фитнес, кафе-клуб, книжарница, столова и  студентско общежитие с капацитет 220 места.

Продължителността на обучението за всички специалности е 4 години за редовно обучение и 4 години за задочно обучение. Успешно завършилите придобиват образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "учител"  и професионална квалификация "инженер".  Завършилите могат да продължат във ФТТ за ОКС "магистър" и професионална квалификация "магистър-инженер".

Нагоре

 

Преподавателски състав

  

Академичният състав на ФТТ включва 3 професори, 26 доценти и 24 асистенти. През учебната 2015/2016 год. се обучават над 750 студенти в редовна и задочна форма на обучение. Обучението се провежда по учебна документация, разработена съобразно Постановления 130 от 21 юни 1999 год. и 162 от 23 юни2002 год., която е утвърдена от Академичния съвет на ТрУ. Специалистите са подготвени да изпълняват, организират и управляват цялата дейност в съответната професионална област. Теоретичната и практическа подготовка по задължителните дисциплини за направленията и специалностите дава възможност да се реализират като специалисти в държавния и частен бизнес:

Нагоре


Кратка история

През 2014 г. се навършват 50 години висше образование в Ямбол.  На добър час и успех на студентите и колектива!

Техническият колеж - Ямбол е наследник на две важни за града учебни заведения - Педагогическата гимназия и Учителския институт. Педагогическата гимназия просъществува няколко години, докато основават през 1964 год. Учителския институт, с предмет на дейност подготовка на учители по практика. Този институт започва своята история с една специалност - "Механизация на селското стопанство", в сградата на Техникума по механизация на селското стопанство. В началото броят на студентите не превишава 60 души, а броят на преподавателите е около десет. Първият директор на Учителския институт е Тодор Ангелов Михайлов.

В началото на 70-те години приемът на студенти нараства, а броят на преподавателите е удвоен. Институтът се премества в сградата на Техникума по хранително-вкусова промишленост. От 1973 год. е самостоятелен Институт за подготовка и повишаване квалификацията на учители по практика. През 1974 год. се открива нова специалност - "Експлоатация на автомобила", а след две години и специалността - "Технология на шивашкото производство". Едновременно с това в института се разкрива и задочно обучение.

В края на 70-те и началото на 80-те години Учителският институт в гр.Ямбол е вече голямо и водещо учебно заведение сред институтите обучаващи учители по практика. В този период института вече разполага с добре подготвен научно-преподавателски състав и подобрена материално-техническа база. Кадрите подготвени в института са подготвени както теоретически, така и практически.

През 1984 год. институтът вече разполага с нова сграда и студентско общежитие, които са построени и с доброволното трудово участие на преподавателите и студентите.

През 1987 год. в Учителския институт се обучават 1030 редовни и 300 задочни студенти по над 10 специалности.

През 1989 година е преустроен като Полувисш институт към ВТУ "Ангел Кънчев" - гр.Русе.

С постановление №374/15.10.1997 год. на Министерски съвет се преобразува в Технически колеж в структурата на Тракийски университет -Стара Загора с предмет на дейност подготовка на технически кадри и учители.

С Постановление №308 / 17.11.2011 г. в  Д.вестник  №93 / 25.11.2011 г. Технически колеж - Ямбол се преобразува във Факултет "Техника и технологии" на Тракийски университет - Стара Загора.

Нагоре

 

Последно променен на Петък, 18 Март 2016 14:10
 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014